Học TậpLớp 6

Toán 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia phân số Cánh diều

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia phân số sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 43 tập 2 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 4 chương V. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 43 tập 2

Câu 1

Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) frac{-5}{9} . frac{12}{35}

b) ( frac{-5}{8} ) . frac{-6}{35}

d) frac{-3}{8} . (- 6)

Gợi ý đáp án

a) frac{-5}{9} . frac{12}{35} = frac{(- 5) . 12}{9 . 35} = frac{- 60}{315} = frac{- 4}{21}

b) ( frac{-5}{8} ) . frac{-6}{35} = frac{(-5) . (- 6)}{8 . 55} = frac{30}{440} = frac{3}{44}

c) (- 7) . frac{2}{5} = frac{(- 7) . 2}{5} = frac{- 14}{5}

d) frac{-3}{8} . (- 6) = frac{(- 3) . (- 6)}{8} = frac{18}{8} = frac{9}{4}

Câu 2

Tìm số thích hợp cho [?] :

a) frac{-2}{3} . frac{[?]}{4} = frac{1}{2}

b) frac{[?]}{3} . frac{5}{8} = frac{-5}{12}

c) frac{5}{6} . frac{3}{[?]} = frac{1}{4}

Gợi ý đáp án

a) frac{-2}{3} . frac{[?]}{4} = frac{1}{2}

frac{[?]}{4} = frac{1}{2} : frac{-2}{3}

frac{[?]}{4} = frac{1}{2} . frac{3}{- 2} frac{[?]}{4} = frac{1 . 3}{2 . (-2)}

frac{[?]}{4} = frac{- 3}{4} => [?] = - 3

b) frac{[?]}{3} . frac{5}{8} = frac{-5}{12}

frac{[?]}{3} = frac{-5}{12} : frac{5}{8} frac{[?]}{3} = frac{-5}{12} . frac{8}{5}

frac{[?]}{3} = frac{(-5) . 8}{12 . 5} frac{[?]}{3} = frac{- 40}{60}

frac{[?]}{3} = frac{- 2}{3} => [?] = - 2

c) frac{5}{6} . frac{3}{[?]} = frac{1}{4}

frac{3}{[?]} = frac{1}{4} : frac{5}{6} frac{3}{[?]} = frac{1}{4} . frac{6}{5}

frac{3}{[?]} = frac{1 . 6}{4 . 5} frac{3}{[?]} = frac{6}{20}

frac{3}{[?]} = frac{3}{10} => [?] = 10

Câu 3

Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

a) frac{- 9}{19}

b) - frac{21}{13}

c) frac{1}{-9}

Gợi ý đáp án

a) frac{19}{9}

b) - frac{13}{21}

c) frac{- 9}{1} = -9

Câu 4

Tính thương và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) frac{3}{10} : ( frac{- 2}{3} )

b) ( - frac{7}{12} ) : ( - frac{5}{6} )

c) (- 15) : frac{- 9}{10}

Gợi ý đáp án

a) frac{3}{10} : ( frac{- 2}{3} ) = frac{3}{10} . ( frac{3}{- 2} ) = frac{3 . 3}{10 . (- 2)} = frac{9}{- 20} = frac{- 9}{20}

b) ( - frac{7}{12} ) : ( - frac{5}{6} ) = ( frac{- 7}{12} ) . ( frac{6}{- 5} ) = frac{(- 7) . (6)}{12 . (- 5)} = frac{- 42}{- 60} = frac{7}{10}

c) (- 15) : frac{- 9}{10} = (- 15) . frac{10}{- 9} = frac{(- 15) . 10}{- 9} = frac{- 150}{- 9} = frac{50}{3}

Câu 5

Tìm số thích hợp cho [?]

a) frac{3}{16} : frac{[?]}{8} = frac{3}{4}

b) frac{1}{25} : frac{- 3}{[?]} = frac{- 1}{15}

c) frac{[?]}{12} : frac{- 4}{9} = frac{- 3}{16}

Gợi ý đáp án

a) frac{3}{16} : frac{[?]}{8} = frac{3}{4}

frac{[?]}{8} = frac{3}{16} : frac{3}{4}

frac{[?]}{8} = frac{3}{16} . frac{4}{3}

frac{[?]}{8} = frac{3 . 4}{16 . 3}

frac{[?]}{8} = frac{12}{48}

frac{[?]}{8} = frac{2}{8}

=> [?] = 2

b) frac{1}{25} : frac{- 3}{[?]} = frac{- 1}{15}

frac{- 3}{[?]} = frac{1}{25} : frac{- 1}{15}

frac{- 3}{[?]} = frac{1}{25} . frac{15}{- 1}

frac{- 3}{[?]} = frac{1 . 15}{25 . (- 1)}

frac{- 3}{[?]} = frac{1 . 15}{25 . (- 1)}

frac{- 3}{[?]} = frac{3}{- 5} => [?] = 5

c) frac{[?]}{12} : frac{- 4}{9} = frac{- 3}{16}

frac{[?]}{12} = frac{- 3}{16} . frac{- 4}{9}

frac{[?]}{12} = frac{(- 3) . (- 4)}{16 . 9}

frac{[?]}{12} = frac{12}{144}

frac{[?]}{12} = frac{1}{12} => [?] = 1

Câu 6

Tìm x, biết:

a) frac{4}{7} . x - frac{2}{3} = frac{1}{5}

b) frac{4}{5} + frac{5}{7} : x = frac{1}{6}

Gợi ý đáp án

a) frac{4}{7} . x - frac{2}{3} = frac{1}{5}

frac{4}{7} . x = frac{1}{5} + frac{2}{3}

frac{4}{7} . x = frac{1 . 3}{5 . 3} + frac{2 . 5}{3 . 5}

frac{4}{7} . x = frac{3}{15} + frac{10}{15} frac{4}{7} . x = frac{13}{15}

x = frac{13}{15} : frac{4}{7}x = frac{91}{60}

x = frac{13}{15} . frac{7}{4}

x = frac{91}{60}

b) frac{4}{5} + frac{5}{7} : x = frac{1}{6}

frac{5}{7} : x = frac{1}{6} - frac{4}{5}

frac{5}{7} : x = frac{1 . 5}{6 . 5} - frac{4 . 6}{5 . 6}

frac{5}{7} : x = frac{5}{30} - frac{24 }{30}

frac{5}{7} : x = frac{- 19}{30}

x = frac{5}{7} : frac{- 19}{30}

x = frac{5}{7} . frac{30}{- 19}

x = frac{5 . 30}{7 . (- 19)}

x = frac{- 150}{133}

Câu 7

a) frac{17}{8} : ( frac{27}{8} + frac{11}{2} )

b) frac{28}{15} . frac{1}{4^{2}} . 3 + ( frac{8}{15} - frac{69}{60} . frac{5}{23} ) : frac{51}{54}

Gợi ý đáp án

a) frac{17}{8} : ( frac{27}{8} + frac{11}{2} ) = frac{17}{8} : ( frac{27}{8} + frac{11 . 4}{2 . 4} )

= frac{17}{8} : ( frac{27}{8} + frac{44}{8} ) = frac{17}{8} : frac{71}{8} = frac{17}{8} . frac{8}{71} = frac{17}{71}

b) frac{28}{15} . frac{1}{4^{2}} . 3 + ( frac{8}{15} - frac{69}{60} . frac{5}{23} ) : frac{51}{54}

= frac{28}{15} . frac{1}{16} . 3 + ( frac{8}{15} - frac{69 . 5}{60 . 23} ) . frac{54}{51}

= frac{28 . 1. 3}{15 . 16} + ( frac{8}{15} - frac{69 . 5}{60 . 23} ) . frac{54}{51}

= frac{7}{20} + ( frac{8}{15} - frac{1}{4} ) . frac{54}{51} = frac{7}{20} + ( frac{8 . 4}{15 . 4} - frac{1 . 15}{4 . 15} ) . frac{54}{51}

= frac{7}{20} + ( frac{32}{60} - frac{15}{60} ) . frac{54}{51} = frac{7}{20} + frac{17}{60} . frac{54}{51}

= frac{7}{20} + frac{17 . 54}{60 . 51} . frac{54}{51}

= frac{7}{20} + frac{3}{10} = frac{7}{20} + frac{3 . 2}{10 . 2}

= frac{7}{20} + frac{6}{20} = frac{14}{20} = frac{7}{10}

Câu 8

Chim ruồi ong hiện là loài chim bé nhỏ nhất trên Trái Đất với chiều dài chỉ khoảng 5 cm. Chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ là thành viên lớn nhất của gia đình chim ruồi trên thế giới, nó dài gấp frac{33}{8} lần chim ruồi ong. Tính chiều dài của chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ.

Gợi ý đáp án

Chim ruồi ong hiện có chiều dài chỉ khoảng 5 cm.

Chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ dài gấp frac{33}{8} lần chim ruồi ong. T

Chiều dài của chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ là:

frac{33}{8} . 5 = frac{33 . 5}{8} = frac{165}{8} = 20,625 (cm)

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia phân số sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 43 tập 2 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 4 chương V. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 43 tập 2

Câu 1

Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) frac{-5}{9} . frac{12}{35}

b) ( frac{-5}{8} ) . frac{-6}{35}

d) frac{-3}{8} . (- 6)

Gợi ý đáp án

a) frac{-5}{9} . frac{12}{35} = frac{(- 5) . 12}{9 . 35} = frac{- 60}{315} = frac{- 4}{21}

b) ( frac{-5}{8} ) . frac{-6}{35} = frac{(-5) . (- 6)}{8 . 55} = frac{30}{440} = frac{3}{44}

c) (- 7) . frac{2}{5} = frac{(- 7) . 2}{5} = frac{- 14}{5}

d) frac{-3}{8} . (- 6) = frac{(- 3) . (- 6)}{8} = frac{18}{8} = frac{9}{4}

Câu 2

Tìm số thích hợp cho [?] :

a) frac{-2}{3} . frac{[?]}{4} = frac{1}{2}

b) frac{[?]}{3} . frac{5}{8} = frac{-5}{12}

c) frac{5}{6} . frac{3}{[?]} = frac{1}{4}

Gợi ý đáp án

a) frac{-2}{3} . frac{[?]}{4} = frac{1}{2}

frac{[?]}{4} = frac{1}{2} : frac{-2}{3}

frac{[?]}{4} = frac{1}{2} . frac{3}{- 2} frac{[?]}{4} = frac{1 . 3}{2 . (-2)}

frac{[?]}{4} = frac{- 3}{4} => [?] = - 3

b) frac{[?]}{3} . frac{5}{8} = frac{-5}{12}

frac{[?]}{3} = frac{-5}{12} : frac{5}{8} frac{[?]}{3} = frac{-5}{12} . frac{8}{5}

frac{[?]}{3} = frac{(-5) . 8}{12 . 5} frac{[?]}{3} = frac{- 40}{60}

frac{[?]}{3} = frac{- 2}{3} => [?] = - 2

c) frac{5}{6} . frac{3}{[?]} = frac{1}{4}

frac{3}{[?]} = frac{1}{4} : frac{5}{6} frac{3}{[?]} = frac{1}{4} . frac{6}{5}

frac{3}{[?]} = frac{1 . 6}{4 . 5} frac{3}{[?]} = frac{6}{20}

frac{3}{[?]} = frac{3}{10} => [?] = 10

Câu 3

Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

a) frac{- 9}{19}

b) - frac{21}{13}

c) frac{1}{-9}

Gợi ý đáp án

a) frac{19}{9}

b) - frac{13}{21}

c) frac{- 9}{1} = -9

Câu 4

Tính thương và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) frac{3}{10} : ( frac{- 2}{3} )

b) ( - frac{7}{12} ) : ( - frac{5}{6} )

c) (- 15) : frac{- 9}{10}

Gợi ý đáp án

a) frac{3}{10} : ( frac{- 2}{3} ) = frac{3}{10} . ( frac{3}{- 2} ) = frac{3 . 3}{10 . (- 2)} = frac{9}{- 20} = frac{- 9}{20}

b) ( - frac{7}{12} ) : ( - frac{5}{6} ) = ( frac{- 7}{12} ) . ( frac{6}{- 5} ) = frac{(- 7) . (6)}{12 . (- 5)} = frac{- 42}{- 60} = frac{7}{10}

c) (- 15) : frac{- 9}{10} = (- 15) . frac{10}{- 9} = frac{(- 15) . 10}{- 9} = frac{- 150}{- 9} = frac{50}{3}

Câu 5

Tìm số thích hợp cho [?]

a) frac{3}{16} : frac{[?]}{8} = frac{3}{4}

b) frac{1}{25} : frac{- 3}{[?]} = frac{- 1}{15}

c) frac{[?]}{12} : frac{- 4}{9} = frac{- 3}{16}

Gợi ý đáp án

a) frac{3}{16} : frac{[?]}{8} = frac{3}{4}

frac{[?]}{8} = frac{3}{16} : frac{3}{4}

frac{[?]}{8} = frac{3}{16} . frac{4}{3}

frac{[?]}{8} = frac{3 . 4}{16 . 3}

frac{[?]}{8} = frac{12}{48}

frac{[?]}{8} = frac{2}{8}

=> [?] = 2

b) frac{1}{25} : frac{- 3}{[?]} = frac{- 1}{15}

frac{- 3}{[?]} = frac{1}{25} : frac{- 1}{15}

frac{- 3}{[?]} = frac{1}{25} . frac{15}{- 1}

frac{- 3}{[?]} = frac{1 . 15}{25 . (- 1)}

frac{- 3}{[?]} = frac{1 . 15}{25 . (- 1)}

frac{- 3}{[?]} = frac{3}{- 5} => [?] = 5

c) frac{[?]}{12} : frac{- 4}{9} = frac{- 3}{16}

frac{[?]}{12} = frac{- 3}{16} . frac{- 4}{9}

frac{[?]}{12} = frac{(- 3) . (- 4)}{16 . 9}

frac{[?]}{12} = frac{12}{144}

frac{[?]}{12} = frac{1}{12} => [?] = 1

Câu 6

Tìm x, biết:

a) frac{4}{7} . x - frac{2}{3} = frac{1}{5}

b) frac{4}{5} + frac{5}{7} : x = frac{1}{6}

Gợi ý đáp án

a) frac{4}{7} . x - frac{2}{3} = frac{1}{5}

frac{4}{7} . x = frac{1}{5} + frac{2}{3}

frac{4}{7} . x = frac{1 . 3}{5 . 3} + frac{2 . 5}{3 . 5}

frac{4}{7} . x = frac{3}{15} + frac{10}{15} frac{4}{7} . x = frac{13}{15}

x = frac{13}{15} : frac{4}{7}x = frac{91}{60}

x = frac{13}{15} . frac{7}{4}

x = frac{91}{60}

b) frac{4}{5} + frac{5}{7} : x = frac{1}{6}

frac{5}{7} : x = frac{1}{6} - frac{4}{5}

frac{5}{7} : x = frac{1 . 5}{6 . 5} - frac{4 . 6}{5 . 6}

frac{5}{7} : x = frac{5}{30} - frac{24 }{30}

frac{5}{7} : x = frac{- 19}{30}

x = frac{5}{7} : frac{- 19}{30}

x = frac{5}{7} . frac{30}{- 19}

x = frac{5 . 30}{7 . (- 19)}

x = frac{- 150}{133}

Câu 7

a) frac{17}{8} : ( frac{27}{8} + frac{11}{2} )

b) frac{28}{15} . frac{1}{4^{2}} . 3 + ( frac{8}{15} - frac{69}{60} . frac{5}{23} ) : frac{51}{54}

Gợi ý đáp án

a) frac{17}{8} : ( frac{27}{8} + frac{11}{2} ) = frac{17}{8} : ( frac{27}{8} + frac{11 . 4}{2 . 4} )

= frac{17}{8} : ( frac{27}{8} + frac{44}{8} ) = frac{17}{8} : frac{71}{8} = frac{17}{8} . frac{8}{71} = frac{17}{71}

b) frac{28}{15} . frac{1}{4^{2}} . 3 + ( frac{8}{15} - frac{69}{60} . frac{5}{23} ) : frac{51}{54}

= frac{28}{15} . frac{1}{16} . 3 + ( frac{8}{15} - frac{69 . 5}{60 . 23} ) . frac{54}{51}

= frac{28 . 1. 3}{15 . 16} + ( frac{8}{15} - frac{69 . 5}{60 . 23} ) . frac{54}{51}

= frac{7}{20} + ( frac{8}{15} - frac{1}{4} ) . frac{54}{51} = frac{7}{20} + ( frac{8 . 4}{15 . 4} - frac{1 . 15}{4 . 15} ) . frac{54}{51}

= frac{7}{20} + ( frac{32}{60} - frac{15}{60} ) . frac{54}{51} = frac{7}{20} + frac{17}{60} . frac{54}{51}

= frac{7}{20} + frac{17 . 54}{60 . 51} . frac{54}{51}

= frac{7}{20} + frac{3}{10} = frac{7}{20} + frac{3 . 2}{10 . 2}

= frac{7}{20} + frac{6}{20} = frac{14}{20} = frac{7}{10}

Câu 8

Chim ruồi ong hiện là loài chim bé nhỏ nhất trên Trái Đất với chiều dài chỉ khoảng 5 cm. Chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ là thành viên lớn nhất của gia đình chim ruồi trên thế giới, nó dài gấp frac{33}{8} lần chim ruồi ong. Tính chiều dài của chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ.

Gợi ý đáp án

Chim ruồi ong hiện có chiều dài chỉ khoảng 5 cm.

Chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ dài gấp frac{33}{8} lần chim ruồi ong. T

Chiều dài của chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ là:

frac{33}{8} . 5 = frac{33 . 5}{8} = frac{165}{8} = 20,625 (cm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button