Học TậpLớp 6

Toán 6 Bài 3: Đoạn thẳng Cánh diều

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Đoạn thẳng sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 87, 88 tập 2 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 3 chương VI. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 87, 88 tập 2

Câu 1

Quan sát Hình 49 và cho biết: điểm nào thuộc đoạn thẳng MN, điểm nào không thuộc đoạn thẳng MN

Gợi ý đáp án

P ∈ MN

Q ∉ MN

Câu 2

Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ và điểm K không thuộc đoạn thẳng PQ

Gợi ý đáp án

Toán 6 Bài 3: Đoạn thẳng Cánh diều

Câu 3

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau đây:

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [?] nằm giữa hai điểm [?], [?] và hai đoạn thẳng [?], [?] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [?] là trung điểm của đoạn thẳng [?].

Gợi ý đáp án

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [C] nằm giữa hai điểm [P], [Q] và hai đoạn thẳng [CP], [CQ] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [G] là trung điểm của đoạn thẳng [IK].

Câu 4

Quan sát Hình 50

Toán 6 Bài 3: Đoạn thẳng Cánh diều

a) Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?

b) Điểm I là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c) Điểm A không thuộc những đoạn thẳng nào?

Gợi ý đáp án

a) I ∈ AB, I ∈ CD

b) I là trung điểm của AB và CD

c) A ∉ CD, CI, ID, IB

Câu 5

Trong hình 51, biết AB = 4 cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm

Toán 6 Bài 3: Đoạn thẳng Cánh diều

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

b) So sánh độ dài đường gấp khúc ABCD và độ dài đoạn thẳng AD

Gợi ý đáp án

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là: AB + BC + CD + AD = 4 + 7 + 3 + 9 = 23

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AD

Câu 6

Hãy tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn

Gợi ý đáp án

Gáy trang sách là trung điểm của hai điểm đầu trang sách

Vạch ở số 10 là trung điểm của thước 20 cm

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Đoạn thẳng sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 87, 88 tập 2 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 3 chương VI. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 87, 88 tập 2

Câu 1

Quan sát Hình 49 và cho biết: điểm nào thuộc đoạn thẳng MN, điểm nào không thuộc đoạn thẳng MN

Gợi ý đáp án

P ∈ MN

Q ∉ MN

Câu 2

Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ và điểm K không thuộc đoạn thẳng PQ

Gợi ý đáp án

Toán 6 Bài 3: Đoạn thẳng Cánh diều

Câu 3

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau đây:

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [?] nằm giữa hai điểm [?], [?] và hai đoạn thẳng [?], [?] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [?] là trung điểm của đoạn thẳng [?].

Gợi ý đáp án

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [C] nằm giữa hai điểm [P], [Q] và hai đoạn thẳng [CP], [CQ] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [G] là trung điểm của đoạn thẳng [IK].

Câu 4

Quan sát Hình 50

Toán 6 Bài 3: Đoạn thẳng Cánh diều

a) Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?

b) Điểm I là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c) Điểm A không thuộc những đoạn thẳng nào?

Gợi ý đáp án

a) I ∈ AB, I ∈ CD

b) I là trung điểm của AB và CD

c) A ∉ CD, CI, ID, IB

Câu 5

Trong hình 51, biết AB = 4 cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm

Toán 6 Bài 3: Đoạn thẳng Cánh diều

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

b) So sánh độ dài đường gấp khúc ABCD và độ dài đoạn thẳng AD

Gợi ý đáp án

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là: AB + BC + CD + AD = 4 + 7 + 3 + 9 = 23

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AD

Câu 6

Hãy tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn

Gợi ý đáp án

Gáy trang sách là trung điểm của hai điểm đầu trang sách

Vạch ở số 10 là trung điểm của thước 20 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button