Biểu mẫuTài Liệu

Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú

Mẫu CT02: Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú là biểu mẫu được sử dụng khi người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú thực hiện thủ tục đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú tại cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh.

Đây là mẫu tờ khai mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. Vậy sau đây là mẫu CT02, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Mẫu CT02 ban hành
theo TT số 56 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN ĐỒNG Ý

CHO ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

(Dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú)

Ảnh 4×6

Kính gửi…………………………………..…………………

1. Họ, chữ đệm và tên trong hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp:

…………………………………………….. ………………………………………………

2. Họ, chữ đệm và tên Việt Nam:…………………………………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh:………/……./ …….. 4. Giới tính:………….

5. Số định danh cá nhân/CMND:……………………………………………

…………………………………………….. …………………………………………..

Số điện thoại (nếu có): E-mail (nếu có):………………………………….

6. Quốc tịch nước ngoài (nếu có):…………………………………………

7. Số hộ chiếu/Giấy tờ đi lại quốc tế do nước ngoài cấp:…………….

Số: …… Ngày cấp: …………..…/………..…./……….……………

Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày:…………..…/…..……..…./………

8. Nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

…………………………………………….. ………………………………………………

9. Nơi cư trú ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

…………………………………………….. ………………………………………………

10. Nơi ở hiện tại ở Việt Nam:…………………………………………………..

…………………………………………….. ………………………………………………

11. Nơi đề nghị đăng ký thường trú:………………………………………….

…………………………………………….. ………………………………………………

12. Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc từ khi sinh ra đến nay:

…………………………………………….. ………………………………………………

…………………………………………….. ………………………………………………

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chỗ ở(Ghi rõ ràng, cụ thể địa chỉ chỗ ở) Nghề nghiệp, nơi làm việc

13. Họ, chữ đệm và tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

…………………………………………….. ………………………………………………

…………………………………………….. ………………………………………………

14. Trẻ em dưới 14 tuổi cùng đề nghị đăng ký thường trú (họ, chữ đệm và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, quan hệ với bản thân):

…………………………………………….. ………………………………………………

…………………………………………….. ………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình./.

Ảnh 4*6

…………,ngày……..……tháng…………năm………

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu CT02: Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú là biểu mẫu được sử dụng khi người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú thực hiện thủ tục đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú tại cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh.

Đây là mẫu tờ khai mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. Vậy sau đây là mẫu CT02, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Mẫu CT02 ban hành
theo TT số 56 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN ĐỒNG Ý

CHO ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

(Dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú)

Ảnh 4×6

Kính gửi…………………………………..…………………

1. Họ, chữ đệm và tên trong hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp:

…………………………………………….. ………………………………………………

2. Họ, chữ đệm và tên Việt Nam:…………………………………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh:………/……./ …….. 4. Giới tính:………….

5. Số định danh cá nhân/CMND:……………………………………………

…………………………………………….. …………………………………………..

Số điện thoại (nếu có): E-mail (nếu có):………………………………….

6. Quốc tịch nước ngoài (nếu có):…………………………………………

7. Số hộ chiếu/Giấy tờ đi lại quốc tế do nước ngoài cấp:…………….

Số: …… Ngày cấp: …………..…/………..…./……….……………

Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày:…………..…/…..……..…./………

8. Nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

…………………………………………….. ………………………………………………

9. Nơi cư trú ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

…………………………………………….. ………………………………………………

10. Nơi ở hiện tại ở Việt Nam:…………………………………………………..

…………………………………………….. ………………………………………………

11. Nơi đề nghị đăng ký thường trú:………………………………………….

…………………………………………….. ………………………………………………

12. Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc từ khi sinh ra đến nay:

…………………………………………….. ………………………………………………

…………………………………………….. ………………………………………………

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chỗ ở(Ghi rõ ràng, cụ thể địa chỉ chỗ ở) Nghề nghiệp, nơi làm việc

13. Họ, chữ đệm và tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

…………………………………………….. ………………………………………………

…………………………………………….. ………………………………………………

14. Trẻ em dưới 14 tuổi cùng đề nghị đăng ký thường trú (họ, chữ đệm và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, quan hệ với bản thân):

…………………………………………….. ………………………………………………

…………………………………………….. ………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình./.

Ảnh 4*6

…………,ngày……..……tháng…………năm………

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button