Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Phụ lục Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 về một số nội dung việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ban hành 11 biểu mẫu phiếu bầu, phê chuẩn các chức danh thuộc HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy sau đây là nội dung chi tiết các mẫu phiếu bầu, phê chuẩn mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu số 01/UBTVQH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA ………………..

(Nhiệm kỳ ………………….)

STT Hvà tên Đồng ý Không đồng ý
1. ………………
2. …………….

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.

– Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C. Trường hợp nếu chỉ có một người được giới thiệu thì không cần cột số thứ tự.

Mẫu số 02/UBTVQH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA ……………..

(Nhiệm kỳ ……………… )

STT H và tên Đồng ý Không đồng ý
1. ……………………
2. …………………..

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.

– Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

Mẫu số 03/UBTVQH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU BẦU

TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN ……………………………..
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA………………………

(Nhiệm kỳ ………………………..)

STT H và tên Đồng ý Không đồng ý
1. …………………………….(Giữ chức vụ Trưởng Ban)
2. ………………………………(Giữ chức vụ Phó Trưởng Ban)

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.

– Tên người được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng ban xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

Mẫu số 04/UBTVQH

THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU PHÊ CHUẨN

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN ………………………….
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA ……………………

(Nhiệm kỳ …………………)

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1.
2.

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu phê chuẩn.

– Tên người được phê chuẩn xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

Mẫu số 05/UBTVQH

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã ………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA ……………………..

(Nhiệm kỳ ………………………..)

STT H và tên Đồng ý Không đồng ý
1. …………………
2. …………………

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.

– Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C. Trường hợp nếu chỉ có một người được giới thiệu thì không cần cột số thứ tự.

…………….

Tải file về để xem trọn bộ tài liệu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 về một số nội dung việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ban hành 11 biểu mẫu phiếu bầu, phê chuẩn các chức danh thuộc HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy sau đây là nội dung chi tiết các mẫu phiếu bầu, phê chuẩn mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu số 01/UBTVQH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA ………………..

(Nhiệm kỳ ………………….)

STT Hvà tên Đồng ý Không đồng ý
1. ………………
2. …………….

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.

– Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C. Trường hợp nếu chỉ có một người được giới thiệu thì không cần cột số thứ tự.

Mẫu số 02/UBTVQH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA ……………..

(Nhiệm kỳ ……………… )

STT H và tên Đồng ý Không đồng ý
1. ……………………
2. …………………..

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.

– Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

Mẫu số 03/UBTVQH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU BẦU

TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN ……………………………..
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA………………………

(Nhiệm kỳ ………………………..)

STT H và tên Đồng ý Không đồng ý
1. …………………………….(Giữ chức vụ Trưởng Ban)
2. ………………………………(Giữ chức vụ Phó Trưởng Ban)

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.

– Tên người được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng ban xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

Mẫu số 04/UBTVQH

THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU PHÊ CHUẨN

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN ………………………….
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA ……………………

(Nhiệm kỳ …………………)

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1.
2.

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu phê chuẩn.

– Tên người được phê chuẩn xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

Mẫu số 05/UBTVQH

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã ………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA ……………………..

(Nhiệm kỳ ………………………..)

STT H và tên Đồng ý Không đồng ý
1. …………………
2. …………………

Ghi chú:

– Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.

– Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C. Trường hợp nếu chỉ có một người được giới thiệu thì không cần cột số thứ tự.

…………….

Tải file về để xem trọn bộ tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button