Biểu mẫuTài Liệu

Phiếu xác minh thông tin về cư trú

Phiếu xác minh thông tin về cư trú là biểu mẫu được cơ quan đăng ký cư trú lập ra để trao đổi thông tin, tài liệu giữa các cơ quan đăng ký cư trú nhằm làm rõ thông tin của cá nhân, hộ gia đình trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú.

Đây là mẫu phiếu xác minh thông tin cư trú mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. Vậy sau đây là mẫu CT10, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

………………………(1)

…………………..…(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Mẫu CT10 ban hành theo TT số 56 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

PHIẾU XÁC MINH THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ

Kính gửi (3):….………………………………………….

Đề nghị xác minh trường hợp:

Ảnh 4×6 cm

(áp dụng đối với trường hợp đã được cấp thẻ Căn cước công dân)

1. Họ, chữ đệm và tên:………………………………………

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có):………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………4. Giới tính:……

5. Số định danh cá nhân/CMND:☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6. Dân tộc: ……7. Tôn giáo:…….. 8. Quốc tịch:……

9. Nơi đăng ký khai sinh:……………………………………………….

10. Quê quán:……………………………………………………………..

11. Nơi thường trú:………………………………………………………..

……………………… ……………………………………………………………

12. Nơi tạm trú:……………………………………………………………

……………………… ……………………………………………………………

13. Nơi ở hiện tại:……………………… …………………………………..

……………………… ……………………………………………………………

14. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………… …………………………………..

15. Họ, chữ đệm và tên cha:…………………Số ĐDCN/CMND:………………..

16. Họ, chữ đệm và tên mẹ: ……………………..Số ĐDCN/CMND:………………..

17. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:………………Số ĐDCN/CMND:………………..

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ XÁC MINH (4)

Kết quả xác minh xin gửi về(2)……………………………………………

trước ngày………….tháng……..………..năm………………..

……,.ngày……tháng…..…….năm……

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ đề xuất)

…,.ngày…….tháng…..năm…………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

…………………..………………………….

………………………………………………

NỘI DUNG TRẢ LỜI XÁC MINH

1. Kết quả xác minh:

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

2. Nhận xét và đề xuất:

……………………………………… …………………………………

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

……ngày….tháng….năm……

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ đề xuất)

………,.ngày……….tháng…..…năm………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú
(2) Cơ quan gửi yêu cầu xác minh
(3) Cơ quan nhận yêu cầu xác minh
(4) Ghi tóm tắt, rõ nội dung cần xác minh và thông tin về các nhân khẩu kèm theo (nếu có).

Phiếu xác minh thông tin về cư trú là biểu mẫu được cơ quan đăng ký cư trú lập ra để trao đổi thông tin, tài liệu giữa các cơ quan đăng ký cư trú nhằm làm rõ thông tin của cá nhân, hộ gia đình trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú.

Đây là mẫu phiếu xác minh thông tin cư trú mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. Vậy sau đây là mẫu CT10, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

………………………(1)

…………………..…(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Mẫu CT10 ban hành theo TT số 56 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

PHIẾU XÁC MINH THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ

Kính gửi (3):….………………………………………….

Đề nghị xác minh trường hợp:

Ảnh 4×6 cm

(áp dụng đối với trường hợp đã được cấp thẻ Căn cước công dân)

1. Họ, chữ đệm và tên:………………………………………

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có):………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………4. Giới tính:……

5. Số định danh cá nhân/CMND:☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6. Dân tộc: ……7. Tôn giáo:…….. 8. Quốc tịch:……

9. Nơi đăng ký khai sinh:……………………………………………….

10. Quê quán:……………………………………………………………..

11. Nơi thường trú:………………………………………………………..

……………………… ……………………………………………………………

12. Nơi tạm trú:……………………………………………………………

……………………… ……………………………………………………………

13. Nơi ở hiện tại:……………………… …………………………………..

……………………… ……………………………………………………………

14. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………… …………………………………..

15. Họ, chữ đệm và tên cha:…………………Số ĐDCN/CMND:………………..

16. Họ, chữ đệm và tên mẹ: ……………………..Số ĐDCN/CMND:………………..

17. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:………………Số ĐDCN/CMND:………………..

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ XÁC MINH (4)

Kết quả xác minh xin gửi về(2)……………………………………………

trước ngày………….tháng……..………..năm………………..

……,.ngày……tháng…..…….năm……

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ đề xuất)

…,.ngày…….tháng…..năm…………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

…………………..………………………….

………………………………………………

NỘI DUNG TRẢ LỜI XÁC MINH

1. Kết quả xác minh:

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

2. Nhận xét và đề xuất:

……………………………………… …………………………………

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

……ngày….tháng….năm……

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ đề xuất)

………,.ngày……….tháng…..…năm………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú
(2) Cơ quan gửi yêu cầu xác minh
(3) Cơ quan nhận yêu cầu xác minh
(4) Ghi tóm tắt, rõ nội dung cần xác minh và thông tin về các nhân khẩu kèm theo (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button