Giáo dục - Đào tạoTải Mẫu

Phiếu đánh giá tài liệu giáo dục địa phương

Tài liệu giáo dục địa phương là một nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Sau đây là Phiếu đánh giá tài liệu giáo dục địa phương do các thầy cô lập ra, mời các bạn tham khảo.

Góp ý tài liệu giáo dục địa phương


UBND TỈNH ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …..tháng ….năm 2021

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ………. – LỚP 2

Họ và tên:…………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Chức vụ: Giáo viên tiểu học ……………………..

Email:………………………

Tiêu chí

Mục

Các nội dung đánh giá,

nhận xét

Nhận xét, đánh giá

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

1. Điều kiện tiên quyết của tài liệu

a

Nội dung và hình thức tài liệu không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b

Nội dung và hình thức tài liệu không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

2. Nội dung tài liệu

a

Nội dung tài liệu thể hiện đúng và đầy đủ các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương; các vấn đề về địa lý, kinh tê, hướng nghiệp của địa phương; các vấn đề về chính trị-xã hội, môi trường của địa phương và các nội dung khác theo nội dung giáo dục địa phương quy định trong chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành (sau đây gọi là CT GDPT); bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b

Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

c

Các thành tựu khoa học mới liên quan đến nội dung địa phương được cập nhật và phù hợp với tiêu chí của chương trình GDPT. Tài liệu có tính mở, khuyến khích cách tiếp cận đa dạng bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đối với giáo dục địa phương.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

d

Những nội dung về giáo dục chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thịch ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

3. Phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong tài liệu

a

Nội dung tài liệu tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy học sinh làm trung tâm; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn của địa phương; tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b

Nội dung tài liệu thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục, phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh trong CT GDPT, làm cơ sở đánh giá chính xác kết quả giáo dục.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

4. Cấu trúc và hình thức trình bày tài liệu

a

Tài liệu được thiết kế theo các chủ đề phù hợp nội dung tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 3 (TT33) và phù hợp với kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi cấp học, lớp học trong CT GDPT.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b

Hình thức trình bày tài liệu cân đối, hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cở chức; tranh, ảnh, bảng, biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ phù hợp với nội dung bài học và lứa tuổi học sinh

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

5. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu

a

Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu là tiếng Việt, bảo đảm đúng quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ việt tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Nhận xét chung:

Tài liệu gồm 8 chủ đề, được lựa chọn tương đối phù hợp với học sinh lớp 2. Nội dung liên quan đến văn hóa, xã hội, lịch sử địa phương. Trong đó chú trọng việc tương tác của học sinh với nhau dưới sự hướng dẫn của người giáo viên, hoạt động trải nghiệm, xử lý các tình huống thực tiễn, thái độ ứng xử của học sinh. Đồng thời, lấy căn cứ 5 phẩm chất, 10 năng lực cần phát triển của học sinh làm mục tiêu xây dựng nội dung tài liệu.

Kết luận:

………., ngày …., tháng ….năm ………

NGƯỜI NHẬN XÉT

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Tài liệu giáo dục địa phương là một nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Sau đây là Phiếu đánh giá tài liệu giáo dục địa phương do các thầy cô lập ra, mời các bạn tham khảo.

Góp ý tài liệu giáo dục địa phương


UBND TỈNH ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …..tháng ….năm 2021

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ………. – LỚP 2

Họ và tên:…………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Chức vụ: Giáo viên tiểu học ……………………..

Email:………………………

Tiêu chí

Mục

Các nội dung đánh giá,

nhận xét

Nhận xét, đánh giá

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

1. Điều kiện tiên quyết của tài liệu

a

Nội dung và hình thức tài liệu không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b

Nội dung và hình thức tài liệu không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

2. Nội dung tài liệu

a

Nội dung tài liệu thể hiện đúng và đầy đủ các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương; các vấn đề về địa lý, kinh tê, hướng nghiệp của địa phương; các vấn đề về chính trị-xã hội, môi trường của địa phương và các nội dung khác theo nội dung giáo dục địa phương quy định trong chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành (sau đây gọi là CT GDPT); bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b

Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

c

Các thành tựu khoa học mới liên quan đến nội dung địa phương được cập nhật và phù hợp với tiêu chí của chương trình GDPT. Tài liệu có tính mở, khuyến khích cách tiếp cận đa dạng bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đối với giáo dục địa phương.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

d

Những nội dung về giáo dục chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thịch ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

3. Phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong tài liệu

a

Nội dung tài liệu tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy học sinh làm trung tâm; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn của địa phương; tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b

Nội dung tài liệu thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục, phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh trong CT GDPT, làm cơ sở đánh giá chính xác kết quả giáo dục.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

4. Cấu trúc và hình thức trình bày tài liệu

a

Tài liệu được thiết kế theo các chủ đề phù hợp nội dung tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 3 (TT33) và phù hợp với kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi cấp học, lớp học trong CT GDPT.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b

Hình thức trình bày tài liệu cân đối, hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cở chức; tranh, ảnh, bảng, biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ phù hợp với nội dung bài học và lứa tuổi học sinh

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

5. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu

a

Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu là tiếng Việt, bảo đảm đúng quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ việt tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

X

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Nhận xét chung:

Tài liệu gồm 8 chủ đề, được lựa chọn tương đối phù hợp với học sinh lớp 2. Nội dung liên quan đến văn hóa, xã hội, lịch sử địa phương. Trong đó chú trọng việc tương tác của học sinh với nhau dưới sự hướng dẫn của người giáo viên, hoạt động trải nghiệm, xử lý các tình huống thực tiễn, thái độ ứng xử của học sinh. Đồng thời, lấy căn cứ 5 phẩm chất, 10 năng lực cần phát triển của học sinh làm mục tiêu xây dựng nội dung tài liệu.

Kết luận:

………., ngày …., tháng ….năm ………

NGƯỜI NHẬN XÉT

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button