Học TậpTài Liệu

Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu?

Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu? Đây không phải những dạng toán cộng trừ nhân chia theo sách giáo khoa bình thường. Bài toán này đòi hỏi sự sáng tạo của người làm. Cùng Điện Ảnh 24G tìm hiểu cách làm bài toán này nhé.

1. Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu?


Để trả lời được câu hỏi Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu? chúng ta phải tìm được quy luật của bài toán

Quy luật của dãy 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 được phát biểu như sau:

18 = (1 + 1) x 9

25 = (4 + 1) x 5

42 = (6 + 1) x 6

32 = (3 + 1) x 8

=> Số cần tìm bằng (hàng chục + 1) x hàng đơn vị

Vậy 84 = (8 + 1) x 4 = 36

Vậy: Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 = 36

2. Bài toán đố dãy số


Sau đây là một số bài toán đố giúp các bạn phát triển IQ của bản thân, hãy cùng thử làm những bài tập sau đây:

Câu 1: Điền 2 số thích hợp vào 2 dấu ?, ? trong dãy số sau: 19, 20, 21, ?, ?, 26, 28, 32, 33, 40

A: 36 và 38

B: 22 và 24

C: 23 và 24

D: 25 và 27

=> Đáp án: Dãy con thứ nhất bắt đầu từ số 19 (19,21,?,28,33), các số sau lớn hơn số trước lần lượt là 2, 3, 4, 5 đơn vị. Vậy dãy thứ nhất sẽ là: 19, 21, 24, 28, 33.

– Dãy con thứ hai bắt đầu từ số 20 (20,?,26,32,40), các số sau lớn hơn số trước lần lượt là 2, 4, 6, 8 đơn vị. Vậy dãy thứ hai sẽ là: 20, 22, 26, 32, 40.

=> Dãy đầy đủ sẽ là: 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 40

Vậy 2 số cần điền là 22 và 24=> Đáp án B.

Câu 2: Số nào khác với những số còn lại?

A: 32418

B: 84129

C: 47632

D: 36119

=> Đáp án: Các số trên đầu tuân theo 1 quy luật. Đó là 3 chữ số đầu là bình phương của 2 số cuối. Ví dụ: 324 = 18×18; 841 = 29×29; 361=19×19.

Số không tuân theo quy luật là 47632 => Đáp án: C.

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 10, 10, 9, 7, 7, ?, 4, 4, 3, 1

A: 5

B: 6

C: 8

=> Đáp án: Dãy số trên tuân theo quy luật:

10,10: 10-1 = 9. 10-3 = 7

7,7: 7-1 = 6. 7-3 = 4

4,4: 4-1 = 3. 4-3 = 1

1,1. Vậy đáp án cần tìm là số 6, đáp án B.

Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 16, 23, 19, 19, 22, 15, 25, ?

A: 11

B: 34

C: 23

D: 48

=> Đáp án: Dãy số trên tuân theo quy luật:

16 3 = 19

23 – 4 = 19

19 3 = 22

19 – 4 = 15

22 3 = 25

15 – 4 = 11

Vậy số cần tìm là 11, đáp án A.

Câu 5: Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7, ?, 9, 6

A: 4

B: 7

C: 2

D: 5

=> Đáp án: Quy luật của dãy số trên như sau: Các số đứng ở vị trí thứ 2, 4, 6, 8 đều bớt 1 đơn vị: 10, 9, 8 => số cần điền là 7.

Trên đây, Điện Ảnh 24G đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

  • Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63?
  • Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
  • Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
  • Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……

Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu? Đây không phải những dạng toán cộng trừ nhân chia theo sách giáo khoa bình thường. Bài toán này đòi hỏi sự sáng tạo của người làm. Cùng Điện Ảnh 24G tìm hiểu cách làm bài toán này nhé.

1. Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu?


Để trả lời được câu hỏi Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu? chúng ta phải tìm được quy luật của bài toán

Quy luật của dãy 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 được phát biểu như sau:

18 = (1 + 1) x 9

25 = (4 + 1) x 5

42 = (6 + 1) x 6

32 = (3 + 1) x 8

=> Số cần tìm bằng (hàng chục + 1) x hàng đơn vị

Vậy 84 = (8 + 1) x 4 = 36

Vậy: Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 = 36

2. Bài toán đố dãy số


Sau đây là một số bài toán đố giúp các bạn phát triển IQ của bản thân, hãy cùng thử làm những bài tập sau đây:

Câu 1: Điền 2 số thích hợp vào 2 dấu ?, ? trong dãy số sau: 19, 20, 21, ?, ?, 26, 28, 32, 33, 40

A: 36 và 38

B: 22 và 24

C: 23 và 24

D: 25 và 27

=> Đáp án: Dãy con thứ nhất bắt đầu từ số 19 (19,21,?,28,33), các số sau lớn hơn số trước lần lượt là 2, 3, 4, 5 đơn vị. Vậy dãy thứ nhất sẽ là: 19, 21, 24, 28, 33.

– Dãy con thứ hai bắt đầu từ số 20 (20,?,26,32,40), các số sau lớn hơn số trước lần lượt là 2, 4, 6, 8 đơn vị. Vậy dãy thứ hai sẽ là: 20, 22, 26, 32, 40.

=> Dãy đầy đủ sẽ là: 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 40

Vậy 2 số cần điền là 22 và 24=> Đáp án B.

Câu 2: Số nào khác với những số còn lại?

A: 32418

B: 84129

C: 47632

D: 36119

=> Đáp án: Các số trên đầu tuân theo 1 quy luật. Đó là 3 chữ số đầu là bình phương của 2 số cuối. Ví dụ: 324 = 18×18; 841 = 29×29; 361=19×19.

Số không tuân theo quy luật là 47632 => Đáp án: C.

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 10, 10, 9, 7, 7, ?, 4, 4, 3, 1

A: 5

B: 6

C: 8

=> Đáp án: Dãy số trên tuân theo quy luật:

10,10: 10-1 = 9. 10-3 = 7

7,7: 7-1 = 6. 7-3 = 4

4,4: 4-1 = 3. 4-3 = 1

1,1. Vậy đáp án cần tìm là số 6, đáp án B.

Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 16, 23, 19, 19, 22, 15, 25, ?

A: 11

B: 34

C: 23

D: 48

=> Đáp án: Dãy số trên tuân theo quy luật:

16 3 = 19

23 – 4 = 19

19 3 = 22

19 – 4 = 15

22 3 = 25

15 – 4 = 11

Vậy số cần tìm là 11, đáp án A.

Câu 5: Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7, ?, 9, 6

A: 4

B: 7

C: 2

D: 5

=> Đáp án: Quy luật của dãy số trên như sau: Các số đứng ở vị trí thứ 2, 4, 6, 8 đều bớt 1 đơn vị: 10, 9, 8 => số cần điền là 7.

Trên đây, Điện Ảnh 24G đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

  • Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63?
  • Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
  • Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
  • Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button