Mẫu trực tuyếnTài Liệu

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên (6 Mẫu)

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên gồm 6 mẫu, được lập ra để quyết định kết nạp đội viên cho các em học sinh có đủ năng lực, phẩm chất đứng trong đội ngũ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Mẫu quyết định lấy điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đội làm căn cứ. Vậy mời các bạn cùng tham khảo 6 mẫu quyết định kết nạp Đội viên mới trong bài viết dưới đây để nhanh chóng hoàn thiện mẫu quyết định cho Chi đội mình.

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH ………

…….., ngày….. tháng …. năm…..

QUYẾT ĐỊNH
CHUẨN Y KẾT NẠP ĐỘI VIÊN TNTP HỒ CHÍ MINH
Đội TNTP TRƯỜNG TIỂU HỌC…………………..

Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đội viên của Liên đội trường Tiểu học năm học………………..;

Xét quá trình phấn đấu, rèn luyện của nhi đồng thuộc lớp dự bị đội viên thuộc Liên đội trường Tiểu học…………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận các em nhi đồng là lớp dự bị đội viên của liên đội trường Tiểu học…….. đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh. (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các em nhi đồng được Liên đội tổ chức kết nạp vào đội TNTP Hồ Chí Minh vào ngày …. tháng …. năm …….

Điều 3: Tổng phụ trách Đội, Phụ trách đội Ban chỉ huy Liên đội và các em có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./.

TPT ĐỘI TNTP HCM

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI…………..

SỐ:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

……, ngày tháng năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp đội viên

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI…………..

 • Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Hội đồng đội huyện;
 • Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ huy liên đội;
 • Xét năng lực, phẩm chất đạo đức, nguyện vọng cá nhân và sự giới thiệu của chi đội;
 • Nay Ban chỉ huy liên đội trường……………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết nạp ….. bạn vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các thành viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối thực hiện đúng theo 3 lời hứa của đội viên ở Điều 2 Chương I Điều lệ đội viên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí, lớp 3A, 3B chi đội 4A, 4B, 5A , 5B và các bạn có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Hội đồng đội xã (B/c)
– Ban giám hiệu (B/c)
– 2 chi đội (T/h)
– Lưu hồ sơ đội

TM.BCH LIÊN ĐỘI
LIÊN ĐỘI TRƯỞNG

……………………..

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI…………………

Số…………….

…….., ngày.. tháng.. năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
KẾT NẠP ĐỘI VIÊN TNTP HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Căn cứ vào kế hoạch thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường…………………. năm học 2020 – 2021

Xét quá trình phấn đấu, rèn luyện, nguyện vọng của các em nhi đồng thuộc lớp 3…. dự bị đội viên tự nguyện xin vào tổ chức Đội TNTP HCM.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận các em nhi đồng lớp….. là lớp dự bị đội viên của liên đội trường ……………. đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh. (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các thành viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối thực hiện đúng theo 3 lời hứa đội viên ở điều 2 chương I Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Điều 3: Ban chỉ huy Liên đội, Tổng phụ trách Đội, Phụ trách đội và các em có tên trong danh sách có nhiệm vụ thực hiện quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

T /M BCH LIÊN ĐỘI

……………………………

DANH SÁCH HỌC SINH – LỚP được kết nạp vào đội
Năm học 2020 – 2021

STT Họ và tên
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 4

HĐĐ Huyện ……………………..

HĐĐ trường ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

……….., ngày..tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ TRẤN ……………………………………

Căn cứ vào điều lệ Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đội

Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân và giới thiệu của chi đội

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp các em sau thuộc khối lớp …….. – Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong học kỳ ……. năm học ………………………….. vào Đội TNTP Hồ Chí Minh (có danh sách đính kèm)

Điều 2: Ban chỉ huy Liên – Chi đội có nhiệm vụ giúp đỡ các em thực hiện tốt nhiệm vụ của người đội viên

Điều 3: Liên đội và các em có tên trên căn cứ vào quyết định thi hành

CHỦ TỊCH HĐĐ TRƯỜNG

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 5

BCH ĐỘI ………..

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

………….., ngày….tháng….năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kết nạp đội viên mới
Năm học: …………..

– Căn cứ vào nội dung điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Xét năng lực, phẩm chất đạo đức, nguyện vọng của các em nhi đồng khối lớp ……. tự nguyện xin vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hội đồng Đội xã …………:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xét kết nạp …… em nhi đồng lớp …….. vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh của trường (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các thành viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối thực hiện đúng theo 03 lời hứa của đội viên ở điều 2 chương I Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Điều 3: Các thành viên có tên trong danh sách (theo điều 1) có nhiệm vụ thực hiện theo quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./.

TM HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ ……………

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 6

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN……

LIÊN ĐỘI…………

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

———————

………, ngày….. tháng….. năm……

NGHỊ QUYẾT
V/v Kết nạp đội viên mới năm học 2020 – 2021

 • Căn cứ điều 1 – điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 • Xét đề nghị của Giáo Viên phụ trách sao nhi đồng.
 • Xét thành tích của …..nhi đồng trong liên đội.
 • Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban chấp hành liên đội.

Quyết Định

Điều I : Quyết định kết nạp …..nhi đồng đủ điều kiện (có danh sách kèm theo) được đứng vào hàng ngũ của đội TNTP Hồ Chí Minh.

Điều II : Ban chấp hành Liên Đội có trách nhiệm tổ chức kết nạp cho ….nhi đồng có tên trong danh sách vào Đội kể từ ngày ký quyết định.

Điều III : Liên Đội và GV phụ trách chi đội có trách nhiệm bồi dưỡng, giúp đỡ đội viên mới hoan thành nhiệm vụ.

…….., ngày….. tháng….. năm……

T/M BCH LIÊN ĐỘI
TPT

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên gồm 6 mẫu, được lập ra để quyết định kết nạp đội viên cho các em học sinh có đủ năng lực, phẩm chất đứng trong đội ngũ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Mẫu quyết định lấy điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đội làm căn cứ. Vậy mời các bạn cùng tham khảo 6 mẫu quyết định kết nạp Đội viên mới trong bài viết dưới đây để nhanh chóng hoàn thiện mẫu quyết định cho Chi đội mình.

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH ………

…….., ngày….. tháng …. năm…..

QUYẾT ĐỊNH
CHUẨN Y KẾT NẠP ĐỘI VIÊN TNTP HỒ CHÍ MINH
Đội TNTP TRƯỜNG TIỂU HỌC…………………..

Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đội viên của Liên đội trường Tiểu học năm học………………..;

Xét quá trình phấn đấu, rèn luyện của nhi đồng thuộc lớp dự bị đội viên thuộc Liên đội trường Tiểu học…………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận các em nhi đồng là lớp dự bị đội viên của liên đội trường Tiểu học…….. đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh. (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các em nhi đồng được Liên đội tổ chức kết nạp vào đội TNTP Hồ Chí Minh vào ngày …. tháng …. năm …….

Điều 3: Tổng phụ trách Đội, Phụ trách đội Ban chỉ huy Liên đội và các em có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./.

TPT ĐỘI TNTP HCM

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI…………..

SỐ:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

……, ngày tháng năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp đội viên

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI…………..

 • Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Hội đồng đội huyện;
 • Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ huy liên đội;
 • Xét năng lực, phẩm chất đạo đức, nguyện vọng cá nhân và sự giới thiệu của chi đội;
 • Nay Ban chỉ huy liên đội trường……………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết nạp ….. bạn vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các thành viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối thực hiện đúng theo 3 lời hứa của đội viên ở Điều 2 Chương I Điều lệ đội viên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí, lớp 3A, 3B chi đội 4A, 4B, 5A , 5B và các bạn có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Hội đồng đội xã (B/c)
– Ban giám hiệu (B/c)
– 2 chi đội (T/h)
– Lưu hồ sơ đội

TM.BCH LIÊN ĐỘI
LIÊN ĐỘI TRƯỞNG

……………………..

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI…………………

Số…………….

…….., ngày.. tháng.. năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
KẾT NẠP ĐỘI VIÊN TNTP HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Căn cứ vào kế hoạch thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường…………………. năm học 2020 – 2021

Xét quá trình phấn đấu, rèn luyện, nguyện vọng của các em nhi đồng thuộc lớp 3…. dự bị đội viên tự nguyện xin vào tổ chức Đội TNTP HCM.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận các em nhi đồng lớp….. là lớp dự bị đội viên của liên đội trường ……………. đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh. (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các thành viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối thực hiện đúng theo 3 lời hứa đội viên ở điều 2 chương I Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Điều 3: Ban chỉ huy Liên đội, Tổng phụ trách Đội, Phụ trách đội và các em có tên trong danh sách có nhiệm vụ thực hiện quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

T /M BCH LIÊN ĐỘI

……………………………

DANH SÁCH HỌC SINH – LỚP được kết nạp vào đội
Năm học 2020 – 2021

STT Họ và tên
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 4

HĐĐ Huyện ……………………..

HĐĐ trường ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

……….., ngày..tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ TRẤN ……………………………………

Căn cứ vào điều lệ Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đội

Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân và giới thiệu của chi đội

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp các em sau thuộc khối lớp …….. – Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong học kỳ ……. năm học ………………………….. vào Đội TNTP Hồ Chí Minh (có danh sách đính kèm)

Điều 2: Ban chỉ huy Liên – Chi đội có nhiệm vụ giúp đỡ các em thực hiện tốt nhiệm vụ của người đội viên

Điều 3: Liên đội và các em có tên trên căn cứ vào quyết định thi hành

CHỦ TỊCH HĐĐ TRƯỜNG

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 5

BCH ĐỘI ………..

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

………….., ngày….tháng….năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kết nạp đội viên mới
Năm học: …………..

– Căn cứ vào nội dung điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Xét năng lực, phẩm chất đạo đức, nguyện vọng của các em nhi đồng khối lớp ……. tự nguyện xin vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hội đồng Đội xã …………:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xét kết nạp …… em nhi đồng lớp …….. vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh của trường (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các thành viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối thực hiện đúng theo 03 lời hứa của đội viên ở điều 2 chương I Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Điều 3: Các thành viên có tên trong danh sách (theo điều 1) có nhiệm vụ thực hiện theo quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./.

TM HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ ……………

Mẫu Quyết định kết nạp Đội viên mới – Mẫu 6

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN……

LIÊN ĐỘI…………

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

———————

………, ngày….. tháng….. năm……

NGHỊ QUYẾT
V/v Kết nạp đội viên mới năm học 2020 – 2021

 • Căn cứ điều 1 – điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 • Xét đề nghị của Giáo Viên phụ trách sao nhi đồng.
 • Xét thành tích của …..nhi đồng trong liên đội.
 • Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban chấp hành liên đội.

Quyết Định

Điều I : Quyết định kết nạp …..nhi đồng đủ điều kiện (có danh sách kèm theo) được đứng vào hàng ngũ của đội TNTP Hồ Chí Minh.

Điều II : Ban chấp hành Liên Đội có trách nhiệm tổ chức kết nạp cho ….nhi đồng có tên trong danh sách vào Đội kể từ ngày ký quyết định.

Điều III : Liên Đội và GV phụ trách chi đội có trách nhiệm bồi dưỡng, giúp đỡ đội viên mới hoan thành nhiệm vụ.

…….., ngày….. tháng….. năm……

T/M BCH LIÊN ĐỘI
TPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button