Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu Phiếu thu

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó.

Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền. Vậy sau đây là 4 mẫu phiếu thu và cách viết, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Phiếu thu là gì?

Phiếu thu là mẫu hóa đơn, chứng từ thu tiền mặt được lập để thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành tương ứng với khoản tiền đó. Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho.

Nội dung cần có trong mẫu phiếu thu chuẩn

 • Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị lập phiếu thu
 • Số quyển và số của từng phiếu thu
 • Tên biểu mẫu
 • Thông tin người nộp tiền gồm họ tên, địa chỉ; cần ghi chính xác để tiện liên lạc khi có phát sinh
 • Lý do nộp tiền
 • Số tiền và đơn vị tiền, ghi chính xác bằng số và bằng chữ
 • Chứng từ gốc liên quan kèm theo
 • Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của những bên liên quan

Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:……
Số:……………
Nợ:…………
Có:…………

Họ và tên người nộp tiền:………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………….

Số tiền: ………… (Viết bằng chữ):………………

Kèm theo: …………… Chứng từ gốc: ………..

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, , đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12./2014 của BTC)

PHIẾU THU
Ngày …….tháng …….năm ……

Quyển số: …………….
Số: ………………………
Nợ: ……………………..
Có: ………………………

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Lý do nộp:……………………………………………………………………….

Số tiền: (Viết bằng chữ):

…………………………………………………………………………………

Kèm theo: …………… Chứng từ gốc……………………………….

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):…………………………………..

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Nội dung:………………………………………………………………….

Số tiền:………………………………………………….. (loại tiền)

(viết bằng chữ):………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền:…………………………………………………..

– Bằng số:………………………………………………………………..

– Bằng chữ:…………………………………………………………………..


NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………

Phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………..…………………………….

Lý do nộp:…………………………………………………………………..

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):…………………….

Kèm theo:…………………………..Chứng từ gốc:

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………….

Hướng dẫn cách ghi mẫu Phiếu thu

 • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó.

Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền. Vậy sau đây là 4 mẫu phiếu thu và cách viết, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Phiếu thu là gì?

Phiếu thu là mẫu hóa đơn, chứng từ thu tiền mặt được lập để thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành tương ứng với khoản tiền đó. Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho.

Nội dung cần có trong mẫu phiếu thu chuẩn

 • Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị lập phiếu thu
 • Số quyển và số của từng phiếu thu
 • Tên biểu mẫu
 • Thông tin người nộp tiền gồm họ tên, địa chỉ; cần ghi chính xác để tiện liên lạc khi có phát sinh
 • Lý do nộp tiền
 • Số tiền và đơn vị tiền, ghi chính xác bằng số và bằng chữ
 • Chứng từ gốc liên quan kèm theo
 • Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của những bên liên quan

Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:……
Số:……………
Nợ:…………
Có:…………

Họ và tên người nộp tiền:………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………….

Số tiền: ………… (Viết bằng chữ):………………

Kèm theo: …………… Chứng từ gốc: ………..

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, , đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12./2014 của BTC)

PHIẾU THU
Ngày …….tháng …….năm ……

Quyển số: …………….
Số: ………………………
Nợ: ……………………..
Có: ………………………

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Lý do nộp:……………………………………………………………………….

Số tiền: (Viết bằng chữ):

…………………………………………………………………………………

Kèm theo: …………… Chứng từ gốc……………………………….

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):…………………………………..

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Nội dung:………………………………………………………………….

Số tiền:………………………………………………….. (loại tiền)

(viết bằng chữ):………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền:…………………………………………………..

– Bằng số:………………………………………………………………..

– Bằng chữ:…………………………………………………………………..


NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………

Phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………..…………………………….

Lý do nộp:…………………………………………………………………..

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):…………………….

Kèm theo:…………………………..Chứng từ gốc:

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………….

Hướng dẫn cách ghi mẫu Phiếu thu

 • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button