Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Phiếu thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………..

………….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU THẨM TRA
Lý lịch của người xin vào Đảng

Kính gửi:…………………………………………………………………………….

Để có cơ sở xem xét, kết nạp người vào Đảng Cộng sản Việt Nam của cảm tình Đảng………………………………, sinh ngày……..tháng…năm……

Quê quán:………………………………………… ………………………………………………..

Đang làm việc tại:……………………………… ………………………………………………..

Đề nghị các đồng chí thẩm định để chứng nhận về lý lịch của ……………………… xin vào Đảng với những nội dung sau:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Mong được các đồng chí quan tâm, sớm cho ý kiến chứng nhận vào phiếu chứng nhận kèm theo.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VP đảng ủy

T/M

(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu cấp uỷ)

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Phiếu thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………..

………….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU THẨM TRA
Lý lịch của người xin vào Đảng

Kính gửi:…………………………………………………………………………….

Để có cơ sở xem xét, kết nạp người vào Đảng Cộng sản Việt Nam của cảm tình Đảng………………………………, sinh ngày……..tháng…năm……

Quê quán:………………………………………… ………………………………………………..

Đang làm việc tại:……………………………… ………………………………………………..

Đề nghị các đồng chí thẩm định để chứng nhận về lý lịch của ……………………… xin vào Đảng với những nội dung sau:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Mong được các đồng chí quan tâm, sớm cho ý kiến chứng nhận vào phiếu chứng nhận kèm theo.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VP đảng ủy

T/M

(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu cấp uỷ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button