Giáo dục - Đào tạoTải Mẫu

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, phòng tổ chức hành chính, cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xin về việc được đi học tập, công tác tại nước ngoài. Mẫu nêu rõ thời gian cụ thể, nước mà cá nhân đó đi công tác… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài tại đây.

 • Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài
 • Đơn xin thuyên chuyển công tác
 • Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức

1. Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi

 • Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiệu trưởng trường……..

Tôi tên là:………………………….. Nam, nữ……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………. tại ……………………….

Chức danh………………………. Bộ môn giảng dạy: ……………………….

Chức vụ: ……………………….

Đơn vị công tác:……………………….

Ngày được tuyển dụng:……………………….

Mức lương đang hưởng: loại …………ngạch…………. bậc…………… mã số…………….

Điện thoại liên lạc: ……………………….

Nay tôi làm đơn này xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường……….. cho tôi được tham dự khóa học …………..chuyên ngành………….. tại trường …………, tại nước ……….từ ngày ……………đến ngày…………..

Tôi xin thực hiện đầy đủ các yêu cầu về nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường sau khi trở về nước và chấp hành mọi quy định của luật pháp Việt Nam và của nước sở tại.

………., ngày …..tháng ….năm ……

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

(ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên, chức vụ)

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài số 2


TRƯỜNG ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:………………
————

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

(Thời gian từ 1 tháng trở lên)

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường ………………;

– Phòng Tổ chức – Hành chính.

– Khoa …

– Bộ môn …

Tôi tên là: ………………………………………… Sinh ngày: ……………………………………………

Hiện là CBGD thuộc Bộ môn: ……………………………………. Khoa: ………………………………

Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo:

Hợp đồng từ tháng ………….. năm …., biên chế từ tháng …….. năm …………….

Tôi làm đơn này xin đi: (học ThS, TS, thực tập, làm việc,…) vì:

1. Tôi đã nhận được giấy mời của: …………………..………………………………………….
đến làm việc từ: ………………….. đến …………….., kinh phí do ………………………….. tài trợ.

2. Tôi đã được nhận học bổng của: ………………………………………………………………………..

Trường ………………………………………………………, nước ………………………………………….

Thời gian du học dự định từ: ………………………………………………….. đến: …………………..

tại trường: …………………………………………………………….

Ngành dự kiến theo học: ………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin Trường, Khoa, Bộ môn cho phép tôi được đi: (học ThS, TS, thực tập, làm việc, …) ………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay tôi không còn nợ đề tài NCKH, tiền tạm ứng và bất kỳ khoản nào khác. Tôi xin hứa chấp hành mọi Chính sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định Nhà trường và cấp trên, sẽ hoàn thành mọi công việc chưa hoàn tất và bàn giao công việc đầy đủ trước khi đi.

……………, ngày…..tháng…..năm….

Thông tin liên lạc:

Email: ……………………………………………..

ĐT …………………………………………………..

Người làm đơn ký tên

XÁC NHẬN KHÔNG VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Chi bộ *

(nếu là Đảng viên)

P.KHCN-DA

P.KHTC

Khoa

Bộ môn

* Đi từ 3 tháng trở lên phải có xác nhận của P.KHTC và P.KHCN-DA

 • Chi bộ chú ý theo dõi, nhắc nhở việc chuyển sinh hoạt Đảng trước khi đi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, phòng tổ chức hành chính, cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xin về việc được đi học tập, công tác tại nước ngoài. Mẫu nêu rõ thời gian cụ thể, nước mà cá nhân đó đi công tác… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài tại đây.

 • Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài
 • Đơn xin thuyên chuyển công tác
 • Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức

1. Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi

 • Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiệu trưởng trường……..

Tôi tên là:………………………….. Nam, nữ……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………. tại ……………………….

Chức danh………………………. Bộ môn giảng dạy: ……………………….

Chức vụ: ……………………….

Đơn vị công tác:……………………….

Ngày được tuyển dụng:……………………….

Mức lương đang hưởng: loại …………ngạch…………. bậc…………… mã số…………….

Điện thoại liên lạc: ……………………….

Nay tôi làm đơn này xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường……….. cho tôi được tham dự khóa học …………..chuyên ngành………….. tại trường …………, tại nước ……….từ ngày ……………đến ngày…………..

Tôi xin thực hiện đầy đủ các yêu cầu về nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường sau khi trở về nước và chấp hành mọi quy định của luật pháp Việt Nam và của nước sở tại.

………., ngày …..tháng ….năm ……

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

(ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên, chức vụ)

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài số 2


TRƯỜNG ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:………………
————

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

(Thời gian từ 1 tháng trở lên)

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường ………………;

– Phòng Tổ chức – Hành chính.

– Khoa …

– Bộ môn …

Tôi tên là: ………………………………………… Sinh ngày: ……………………………………………

Hiện là CBGD thuộc Bộ môn: ……………………………………. Khoa: ………………………………

Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo:

Hợp đồng từ tháng ………….. năm …., biên chế từ tháng …….. năm …………….

Tôi làm đơn này xin đi: (học ThS, TS, thực tập, làm việc,…) vì:

1. Tôi đã nhận được giấy mời của: …………………..………………………………………….
đến làm việc từ: ………………….. đến …………….., kinh phí do ………………………….. tài trợ.

2. Tôi đã được nhận học bổng của: ………………………………………………………………………..

Trường ………………………………………………………, nước ………………………………………….

Thời gian du học dự định từ: ………………………………………………….. đến: …………………..

tại trường: …………………………………………………………….

Ngành dự kiến theo học: ………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin Trường, Khoa, Bộ môn cho phép tôi được đi: (học ThS, TS, thực tập, làm việc, …) ………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay tôi không còn nợ đề tài NCKH, tiền tạm ứng và bất kỳ khoản nào khác. Tôi xin hứa chấp hành mọi Chính sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định Nhà trường và cấp trên, sẽ hoàn thành mọi công việc chưa hoàn tất và bàn giao công việc đầy đủ trước khi đi.

……………, ngày…..tháng…..năm….

Thông tin liên lạc:

Email: ……………………………………………..

ĐT …………………………………………………..

Người làm đơn ký tên

XÁC NHẬN KHÔNG VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Chi bộ *

(nếu là Đảng viên)

P.KHCN-DA

P.KHTC

Khoa

Bộ môn

* Đi từ 3 tháng trở lên phải có xác nhận của P.KHTC và P.KHCN-DA

 • Chi bộ chú ý theo dõi, nhắc nhở việc chuyển sinh hoạt Đảng trước khi đi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button