Tải MẫuViệc làm - Nhân sự

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển lao động

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển lao động bản tiếng Anh và tiếng Việt chính là mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động vào các vị trí trong doanh nghiệp nước ngoài cũng như trong nước.

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mới nhất theo Thông tư 23


Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

..…., ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………….

Họ và tên (chữ in): ……………………………………….Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ………………………………………………….

Ngày cấp: ……../……../……… Nơi cấp: …………………………………………….

Dân tộc: ………….……………..Tôn giáo: …………………………………………..

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: …………………………………………………………

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): …………………………………………………

Ngoại ngữ: …………………………. Trình độ: ……………………………………..

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: ………..….. E-mail: ………………………….

I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)

Stt

Trình độ

Trường, cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bằng cấp/chứng chỉ

1

2

3

II. Quá trình làm việc

Stt

Đơn vị làm việc

Thời gian làm việc

(từ tháng năm đến tháng năm)

Vị trí việc làm

1

2

3

III. Khả năng, sở trường

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

IV. Giấy tờ kèm theo

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

2. Giấy khám sức khỏe;

3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm: ………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Đơn đăng ký dự tuyển lao động


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà nội , ngày ….. tháng ….. năm ….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
APPLICATION FORM

Kính gửi: (To):……………………………………………………………………………….

Tên tôi là (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………….

Full name (in capital):……………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………..Nam/Nữ ……………………

Date of birth (DD-MM-YYYY): ……………………………………………. Male/female…………………..

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………

Nationality……………………………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu: ………………………………………………………….Ngày cấp:……………………………….

Passport number: …………………………………………………Date of issue:…………………………..

Nơi cấp: …………………………………………..có giá trị đến ngày: ………………………………………

Place of issue:………………………………………….. Date of expiry:…………………………………….

Trình độ học vấn: ………………………………………………………………………………………………

Education:……………………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn tay nghề: ………………………………………………………………………

Professional qualification:………………………………………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo):……………………………………………………………….

Foreign language (Proficiency)…………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: …………………. với thời hạn làm việc: …………….. tháng.

Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for the working period of . . . .

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển lao động bản tiếng Anh và tiếng Việt chính là mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động vào các vị trí trong doanh nghiệp nước ngoài cũng như trong nước.

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mới nhất theo Thông tư 23


Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

..…., ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………….

Họ và tên (chữ in): ……………………………………….Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ………………………………………………….

Ngày cấp: ……../……../……… Nơi cấp: …………………………………………….

Dân tộc: ………….……………..Tôn giáo: …………………………………………..

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: …………………………………………………………

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): …………………………………………………

Ngoại ngữ: …………………………. Trình độ: ……………………………………..

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: ………..….. E-mail: ………………………….

I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)

Stt

Trình độ

Trường, cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bằng cấp/chứng chỉ

1

2

3

II. Quá trình làm việc

Stt

Đơn vị làm việc

Thời gian làm việc

(từ tháng năm đến tháng năm)

Vị trí việc làm

1

2

3

III. Khả năng, sở trường

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

IV. Giấy tờ kèm theo

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

2. Giấy khám sức khỏe;

3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm: ………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Đơn đăng ký dự tuyển lao động


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà nội , ngày ….. tháng ….. năm ….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
APPLICATION FORM

Kính gửi: (To):……………………………………………………………………………….

Tên tôi là (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………….

Full name (in capital):……………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………..Nam/Nữ ……………………

Date of birth (DD-MM-YYYY): ……………………………………………. Male/female…………………..

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………

Nationality……………………………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu: ………………………………………………………….Ngày cấp:……………………………….

Passport number: …………………………………………………Date of issue:…………………………..

Nơi cấp: …………………………………………..có giá trị đến ngày: ………………………………………

Place of issue:………………………………………….. Date of expiry:…………………………………….

Trình độ học vấn: ………………………………………………………………………………………………

Education:……………………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn tay nghề: ………………………………………………………………………

Professional qualification:………………………………………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo):……………………………………………………………….

Foreign language (Proficiency)…………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: …………………. với thời hạn làm việc: …………….. tháng.

Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for the working period of . . . .

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button