Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát

Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát ban hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC, được thực hiện khi phát hiện sai sót trong quá trình nộp thuế, mà nguyên nhân đến từ bản thân hoặc từ cơ quan thuế.

Khi tìm thấy lỗi sai, doanh nghiệp cần gửi ngay mẫu thư tra soát đến cơ quan thuế. Sau khi nhận thư tra soát, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin thu nộp và sử dụng mẫu Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu C1-07a/NS) gửi cho Kho bạc Nhà nước.

Mẫu Thư tra soát

Mu số: C1-11/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

THƯ TRA SOÁT

Kính gửi: …………………………………..………………………………

Tên cá nhân/ đơn vị: ……………………… Mã số thuế:……………….

Địa chỉ: …….…….. Quận/Huyện: …….…………. Tỉnh,TP:………….

Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức:

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Nộp thuế điện tử ☐

Đã được NH/KBNN: ………………. trích TK số (nếu có):……………

để nộp vào NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK thu hồi hoàn thuế GTGT ☐

Số tiền: ………………… (Bằng chữ:………………………………… vào tài khoản của KBNN: ……………….…… Tỉnh, TP:………………………. mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu:………….

Ngày thực hiện giao dịch: ………..…./ …….……/……………………..

Nội dung sai sót:……………………..……………………………………………………….………

……………………..……………………………………………………….………………………………

……………………..……………………………………………………….………………………………

Nội dung đề nghị điều chỉnh:……………………..………………………………………………..

……………………..……………………………………………………….………………………………

……………………..……………………………………………………….………………………………

Đính kèm (chứng từ/tài liệu):……………………..………………………………………………..

Kính đề nghị: ……………………………………………… xem xét, giải quyết./.

……….., ngày … tháng … năm ………
CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ Đ NGHỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký s, ghi họ tên)

Cách điền mẫu thư tra soát C1-11/NS

Nơi nộp thư tra soát là cơ quan nơi bạn nộp thuế. Trong trường hợp nộp sai cơ quan thuế thì bạn cũng gửi mẫu này đến cơ quan đó để điều chỉnh.

Đầu tiên bạn cần điền đúng thông tin doanh nghiệp của mình (tên công ty, MST…) và ghi lại các thông tin trên giấy nộp tiền.

Tiếp theo ở mục “Nội dung sai sót” bạn cần điền nội dung sai vào đây.

Sau đó là ghi những điều chỉnh vào mục “Nội dung đề nghị điều chỉnh”.

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn nộp nhầm tiền thuế (nhầm lẫn tiểu mục) thì cần sử dụng thêm tờ Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và các chứng từ liên quan đến nhầm lẫn, sai sót.

Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát ban hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC, được thực hiện khi phát hiện sai sót trong quá trình nộp thuế, mà nguyên nhân đến từ bản thân hoặc từ cơ quan thuế.

Khi tìm thấy lỗi sai, doanh nghiệp cần gửi ngay mẫu thư tra soát đến cơ quan thuế. Sau khi nhận thư tra soát, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin thu nộp và sử dụng mẫu Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu C1-07a/NS) gửi cho Kho bạc Nhà nước.

Mẫu Thư tra soát

Mu số: C1-11/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

THƯ TRA SOÁT

Kính gửi: …………………………………..………………………………

Tên cá nhân/ đơn vị: ……………………… Mã số thuế:……………….

Địa chỉ: …….…….. Quận/Huyện: …….…………. Tỉnh,TP:………….

Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức:

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Nộp thuế điện tử ☐

Đã được NH/KBNN: ………………. trích TK số (nếu có):……………

để nộp vào NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK thu hồi hoàn thuế GTGT ☐

Số tiền: ………………… (Bằng chữ:………………………………… vào tài khoản của KBNN: ……………….…… Tỉnh, TP:………………………. mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu:………….

Ngày thực hiện giao dịch: ………..…./ …….……/……………………..

Nội dung sai sót:……………………..……………………………………………………….………

……………………..……………………………………………………….………………………………

……………………..……………………………………………………….………………………………

Nội dung đề nghị điều chỉnh:……………………..………………………………………………..

……………………..……………………………………………………….………………………………

……………………..……………………………………………………….………………………………

Đính kèm (chứng từ/tài liệu):……………………..………………………………………………..

Kính đề nghị: ……………………………………………… xem xét, giải quyết./.

……….., ngày … tháng … năm ………
CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ Đ NGHỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký s, ghi họ tên)

Cách điền mẫu thư tra soát C1-11/NS

Nơi nộp thư tra soát là cơ quan nơi bạn nộp thuế. Trong trường hợp nộp sai cơ quan thuế thì bạn cũng gửi mẫu này đến cơ quan đó để điều chỉnh.

Đầu tiên bạn cần điền đúng thông tin doanh nghiệp của mình (tên công ty, MST…) và ghi lại các thông tin trên giấy nộp tiền.

Tiếp theo ở mục “Nội dung sai sót” bạn cần điền nội dung sai vào đây.

Sau đó là ghi những điều chỉnh vào mục “Nội dung đề nghị điều chỉnh”.

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn nộp nhầm tiền thuế (nhầm lẫn tiểu mục) thì cần sử dụng thêm tờ Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và các chứng từ liên quan đến nhầm lẫn, sai sót.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button