Biểu mẫuTài Liệu

Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021

Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021 gồm 3 mẫu, giúp các bạn tham khảo để lên kế hoạch sinh hoạt cho Chi bộ của mình. Mẫu kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021 của Chi bộ nhằm đưa ra kế hoạch, các công việc cụ thể của việc sinh hoạt chuyên đề Chi bộ trong một năm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 1

Đảng Ủy…………………
Chi Bộ:………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…ngày …tháng …..năm…..

KẾ HOẠCH
Sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày ………….. của Đảng ủy ………………… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm……

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số ……………., ngày ………… của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận các chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần thực hiện nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ ……

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

TT Nội dung thực hiện Thời gian Người thực hiện Ghi chú
Chuyên đề 1 Quý I
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 1/2021
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 1/2021
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 2/2021
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 2/2021
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 3/2021
Chuyên đề 2 Quý II
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 4/2021
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 4/2021
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 5/2021
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 5/2021
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 6/2021
Chuyên đề 3 Quý III
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 7/2021
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 7/2021
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 8/2021
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 8/2021
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 9/2021
Chuyên đề 4 Quý IV
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 10/2021
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 10/2021
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 11/2021
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 11/2021
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 12/2021

IV. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện chuyên đề báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận sinh hoạt chuyên đề.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nơi nhận:

– TV Đảng ủy ……………;
– Đ/c Bí thư;
– Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;
 Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 2

Đảng Ủy…………………
Chi Bộ:………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngày …tháng …..năm…..

KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm …………….

Căn cứ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ;

Căn cứ Chương trình công tác năm ……………. của Chi bộ …………..……………………

Sau khi thống nhất với Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ ………………. xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm ……………. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ;

Làm cho cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ trong công tác lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị nhà trường; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm …………….; làm cho mọi đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, gương mẫu, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

2. Yêu cầu

Thông qua sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ. Cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

1. Quý I:

– Chủ đề:…………………………………………………………………………….

– Thời gian: Tháng 3 năm …………….

– Hình thức: Báo cáo chuyên đề

– Thực hiện: ………………………………………………………………………….

2. Quý II:

– Chủ đề: Giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

– Thời gian: Tháng 6 năm …………….

– Hình thức: Trao đổi, đề xuất cách thực hiện

– Thực hiện: ……………………………………………………………………….

3. Quý III:

Chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

– Thời gian: Tháng 9 năm …………….

– Hình thức: Báo cáo tham luận

– Thực hiện: …………………………

4. Quý IV:

– Chủ đề: Trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,

– Thời gian: Tháng 11 năm …………….

– Hình thức: Báo cáo tham luận

– Thực hiện: ……………………………

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung để gửi báo cáo cho Chi bộ chậm nhất là 15 ngày theo kế hoạch phân công; đồng thời gửi cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ qua địa chỉ mail trước ngày sinh hoạt chi bộ 5 ngày để đảng viên nghiên cứu chuẩn bị ý kiến thảo luận.

2. Thời gian trình bày trước chi bộ, tập thể cơ quan từ 10 đến 15 phút.

3. Chi ủy chủ trì cuộc sinh hoạt chuyên đề. Tùy theo tính chất, nội dung của từng chuyên đề có thể mời toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường tham dự và tham gia thảo luận.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của bộ ………………. năm ……………., yêu cầu các đồng chí đảng viên nghiêm túc thực hiện theo đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

– TV Đảng ủy ……………;
– Đ/c Bí thư;
– Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;
– Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 3

Đảng Ủy……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Bộ:………………………………..

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1 NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/2020

1. Công tác Đảng:

 • Triển khai thông tin nội bộ;
 • Thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã Cổ Đô.
 • Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước;
 • Thực thiện tốt đề án phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết, nghe thông tin thời sự.
 • Điều chỉnh phân công tổ trưởng, tổ phó sau khi giáo viên nghỉ hưu.
 • Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covit-19.

2. Công tác chính quyền:

 • Tiếp tục chỉ đạo sửa chữa xây dựng cơ bản và tiếp tục tham mưu với PGD, UBND huyện Ba Vì xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng đảm bảo phát triển giáo dục.
 • Tổ chức kỷ niệm ngày 22/12 và giao lưu nhân chứng lịch sử với cựu chiến binh.
 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương tham gia thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”của
 • tiểu khu 4 đạt giải 3.
 • Họp BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia với lãnh đạo
 • Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 • Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

3. Công tác chuyên môn:

 • Đ/c Lý thực hiện tốt chuyên đề Mỹ thuật cấp cụm.
 • Tiếp tục tổ chức tiếp thu chuyên đề theo kế hoạch của cụm, huyện, thành phố.
 • Dạy đúng theo phân phối chương trình, thời khóa biểu.
 • Kiểm tra cuối kỳ môn Khoa học, Lịch Sử- Địa lý (Khối 4,5 vào ngày 30/12/2020), môn Toán, Tiếng việt (Từ lớp 1 – lớp 5 vào ngày31/12/2020).
 • Tổ chức kiểm tra GV vào 2 phần mềm trên hanoiv2, CSDL, nhận xét tháng, đánh giá giữa kỳ theo thông tư 22, 27
 • Phối hợp kiểm tra nội bộ.
 • Sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

4. Công tác thư viện:

 • Giới thiệu sách tháng12
 • Thực hiện tốt quy chế, lịch bạn đọc khi đến thư viện.
 • Báo cáo số sách, truyện trực tuyến.

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

 • Tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử với các bác Cựu chiến binh .
 • Tổ chức ca múa sân trường, thể dục nhịp điệu
 • HD đội cờ đỏ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

5.2. Công tác công đoàn:

 • Làm tốt công tác thăm hỏi, hiểuhỉ
 • Phối hợp tư vấn thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp cụm
 • Tiếp tục phối hợp với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua “ Hai tốt”, tư vấn thi GVDG cấp huyện môn Mỹ thuật.
 • Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tập thể đoàn kết, tránh tình trạng đơn thư tập thể vượt cấp.
 • Phối hợp với các bộ phận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ,thực hiện tốt công tác phòng chống dịchcovid-19.

5.3. Công tác y tế:

 • Làm tốt công tác phòng dịch, vệ sinh, khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh mùa hè và dịch covid-19.
 • Chuẩn bị tốt cho kiểm tra y tế . Sau kiểm tra đạt 94/98 điểm xếp loại tốt.
 • Tuyên truyền phòng dịch bệnh, vệ sinh môi trường.
 • Làm tốt công tác vệ sinh
 • Làm tốt công tác chăm sóc bán trú.
 • Theo dõi sức khỏe

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Phối hợp với tổ chức Đội giao lưu nhân chứng lịch sử.

– Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm

– Sẵn sàng tham gia đội xung kích phòng chống dịch covid-19.

B. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 1/2021

1. Công tác Đảng:

 • Triển khai thông tin nội bộ;
 • Thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã Cổ Đô.
 • Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước;
 • Thực thiện tốt đề án phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết, nghe thông tin thời sự.
 • Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2021
 • Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covit-19.

2. Công tác chính quyền:

 • Tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 • Xây dựng đề án vị trí việc làm năm
 • Đánh giá CCVC, sơ kết học kỳ
 • Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

3. Công tác chuyên môn:

 • Tiếp tục tổ chức tiếp thu chuyên đề theo kế hoạch của cụm, huyện, thành phố.
 • Dạy đúng theo phân phối chương trình, thời khóa biểu.
 • Thi giao lưu viết chữ đẹp cấp trường – Đánh giá phong trào VSCĐ học kỳ
 • Tổ chức kiểm tra học kỳ I một số môn còn lại, chấm bài lên điểm trên hệ thống 2 phần mềm CSDL, hanoiv2 cập nhật, chính xác.
 • . GVCN phối hợp với nhà trường tổ chức HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Kiểm tra toàn diện giáo viên.
 • Tổ chức kiểm tra GV vào 2 phần mềm trên hanoiv2, CSDL, nhận xét tháng, đánh giá cuối kỳ theo thông tư 22,27
 • Phối hợp kiểm tra nội bộ.
 • Sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

4. Công tác thư viện:

 • Giới thiệu sách tháng1/2021
 • Thực hiện tốt quy chế, lịch bạn đọc khi đến thư viện.
 • Báo cáo số sách, truyện trự ctuyến.

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

 • Phát động phong trào kế hoạch nhỏ đợt
 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Tổ chức ca múa sân trường, thể dục nhịp điệu
 • HD đội cờ đỏ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

5.2. Công tác công đoàn:

 • Làm tốt công tác thăm hỏi, hiểu hỉ
 • Phát động ủng hộ quỹ giáo dục vùng sâu, vùng xa năm 2021
 • Tiếp tục phối hợp với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua “ Hai tốt”, tư vấn thi GVDG cấp huyện môn Mỹ thuật.
 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm
 • Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tập thể đoàn kết, tránh tình trạng đơn thư tập thể vượt cấp.
 • Phối hợp với các bộ phận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ,thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

5.3. Công tác y tế:

 • Làm tốt công tác tuyên truyền phòng dịch, vệ sinh, khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh mùa đông và dịch covid-19.
 • Làm tốt công tác vệ sinh
 • Làm tốt công tác chăm sóc bán trú.
 • Theo dõi sức khỏe

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm
 • Sẵn sàng tham gia đội xung kích phòng chống dịch covid-19.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 • Chi bộ nhà trường tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo, điều chỉnh các mặt hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn trong năm học.
 • Các bộ phận đoàn thể, tổ khối, các Đảng viên, Đoàn thể và chính quyền được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên thực hiện nghị quyết có hiệu quả.
 • Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1 năm 2021 được triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Nơi nhận:

 • Đảng ủy (để báo cáo)
 • Nhà trường (t/h);
 • Các Đoàn thể (t/h);
 • Các Đảngviên (t/h);
 • Lưu chi bộ

TM.CHI BỘ
Bí thư

Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021 gồm 3 mẫu, giúp các bạn tham khảo để lên kế hoạch sinh hoạt cho Chi bộ của mình. Mẫu kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021 của Chi bộ nhằm đưa ra kế hoạch, các công việc cụ thể của việc sinh hoạt chuyên đề Chi bộ trong một năm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 1

Đảng Ủy…………………
Chi Bộ:………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…ngày …tháng …..năm…..

KẾ HOẠCH
Sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày ………….. của Đảng ủy ………………… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm……

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số ……………., ngày ………… của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận các chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần thực hiện nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ ……

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

TT Nội dung thực hiện Thời gian Người thực hiện Ghi chú
Chuyên đề 1 Quý I
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 1/2021
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 1/2021
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 2/2021
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 2/2021
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 3/2021
Chuyên đề 2 Quý II
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 4/2021
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 4/2021
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 5/2021
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 5/2021
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 6/2021
Chuyên đề 3 Quý III
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 7/2021
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 7/2021
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 8/2021
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 8/2021
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 9/2021
Chuyên đề 4 Quý IV
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 10/2021
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 10/2021
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 11/2021
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 11/2021
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 12/2021

IV. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện chuyên đề báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận sinh hoạt chuyên đề.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nơi nhận:

– TV Đảng ủy ……………;
– Đ/c Bí thư;
– Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;
 Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 2

Đảng Ủy…………………
Chi Bộ:………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngày …tháng …..năm…..

KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm …………….

Căn cứ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ;

Căn cứ Chương trình công tác năm ……………. của Chi bộ …………..……………………

Sau khi thống nhất với Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ ………………. xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm ……………. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ;

Làm cho cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ trong công tác lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị nhà trường; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm …………….; làm cho mọi đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, gương mẫu, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

2. Yêu cầu

Thông qua sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ. Cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

1. Quý I:

– Chủ đề:…………………………………………………………………………….

– Thời gian: Tháng 3 năm …………….

– Hình thức: Báo cáo chuyên đề

– Thực hiện: ………………………………………………………………………….

2. Quý II:

– Chủ đề: Giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

– Thời gian: Tháng 6 năm …………….

– Hình thức: Trao đổi, đề xuất cách thực hiện

– Thực hiện: ……………………………………………………………………….

3. Quý III:

Chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

– Thời gian: Tháng 9 năm …………….

– Hình thức: Báo cáo tham luận

– Thực hiện: …………………………

4. Quý IV:

– Chủ đề: Trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,

– Thời gian: Tháng 11 năm …………….

– Hình thức: Báo cáo tham luận

– Thực hiện: ……………………………

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung để gửi báo cáo cho Chi bộ chậm nhất là 15 ngày theo kế hoạch phân công; đồng thời gửi cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ qua địa chỉ mail trước ngày sinh hoạt chi bộ 5 ngày để đảng viên nghiên cứu chuẩn bị ý kiến thảo luận.

2. Thời gian trình bày trước chi bộ, tập thể cơ quan từ 10 đến 15 phút.

3. Chi ủy chủ trì cuộc sinh hoạt chuyên đề. Tùy theo tính chất, nội dung của từng chuyên đề có thể mời toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường tham dự và tham gia thảo luận.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của bộ ………………. năm ……………., yêu cầu các đồng chí đảng viên nghiêm túc thực hiện theo đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

– TV Đảng ủy ……………;
– Đ/c Bí thư;
– Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;
– Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 3

Đảng Ủy……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Bộ:………………………………..

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1 NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/2020

1. Công tác Đảng:

 • Triển khai thông tin nội bộ;
 • Thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã Cổ Đô.
 • Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước;
 • Thực thiện tốt đề án phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết, nghe thông tin thời sự.
 • Điều chỉnh phân công tổ trưởng, tổ phó sau khi giáo viên nghỉ hưu.
 • Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covit-19.

2. Công tác chính quyền:

 • Tiếp tục chỉ đạo sửa chữa xây dựng cơ bản và tiếp tục tham mưu với PGD, UBND huyện Ba Vì xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng đảm bảo phát triển giáo dục.
 • Tổ chức kỷ niệm ngày 22/12 và giao lưu nhân chứng lịch sử với cựu chiến binh.
 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương tham gia thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”của
 • tiểu khu 4 đạt giải 3.
 • Họp BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia với lãnh đạo
 • Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 • Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

3. Công tác chuyên môn:

 • Đ/c Lý thực hiện tốt chuyên đề Mỹ thuật cấp cụm.
 • Tiếp tục tổ chức tiếp thu chuyên đề theo kế hoạch của cụm, huyện, thành phố.
 • Dạy đúng theo phân phối chương trình, thời khóa biểu.
 • Kiểm tra cuối kỳ môn Khoa học, Lịch Sử- Địa lý (Khối 4,5 vào ngày 30/12/2020), môn Toán, Tiếng việt (Từ lớp 1 – lớp 5 vào ngày31/12/2020).
 • Tổ chức kiểm tra GV vào 2 phần mềm trên hanoiv2, CSDL, nhận xét tháng, đánh giá giữa kỳ theo thông tư 22, 27
 • Phối hợp kiểm tra nội bộ.
 • Sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

4. Công tác thư viện:

 • Giới thiệu sách tháng12
 • Thực hiện tốt quy chế, lịch bạn đọc khi đến thư viện.
 • Báo cáo số sách, truyện trực tuyến.

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

 • Tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử với các bác Cựu chiến binh .
 • Tổ chức ca múa sân trường, thể dục nhịp điệu
 • HD đội cờ đỏ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

5.2. Công tác công đoàn:

 • Làm tốt công tác thăm hỏi, hiểuhỉ
 • Phối hợp tư vấn thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp cụm
 • Tiếp tục phối hợp với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua “ Hai tốt”, tư vấn thi GVDG cấp huyện môn Mỹ thuật.
 • Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tập thể đoàn kết, tránh tình trạng đơn thư tập thể vượt cấp.
 • Phối hợp với các bộ phận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ,thực hiện tốt công tác phòng chống dịchcovid-19.

5.3. Công tác y tế:

 • Làm tốt công tác phòng dịch, vệ sinh, khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh mùa hè và dịch covid-19.
 • Chuẩn bị tốt cho kiểm tra y tế . Sau kiểm tra đạt 94/98 điểm xếp loại tốt.
 • Tuyên truyền phòng dịch bệnh, vệ sinh môi trường.
 • Làm tốt công tác vệ sinh
 • Làm tốt công tác chăm sóc bán trú.
 • Theo dõi sức khỏe

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Phối hợp với tổ chức Đội giao lưu nhân chứng lịch sử.

– Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm

– Sẵn sàng tham gia đội xung kích phòng chống dịch covid-19.

B. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 1/2021

1. Công tác Đảng:

 • Triển khai thông tin nội bộ;
 • Thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã Cổ Đô.
 • Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước;
 • Thực thiện tốt đề án phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết, nghe thông tin thời sự.
 • Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2021
 • Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covit-19.

2. Công tác chính quyền:

 • Tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 • Xây dựng đề án vị trí việc làm năm
 • Đánh giá CCVC, sơ kết học kỳ
 • Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

3. Công tác chuyên môn:

 • Tiếp tục tổ chức tiếp thu chuyên đề theo kế hoạch của cụm, huyện, thành phố.
 • Dạy đúng theo phân phối chương trình, thời khóa biểu.
 • Thi giao lưu viết chữ đẹp cấp trường – Đánh giá phong trào VSCĐ học kỳ
 • Tổ chức kiểm tra học kỳ I một số môn còn lại, chấm bài lên điểm trên hệ thống 2 phần mềm CSDL, hanoiv2 cập nhật, chính xác.
 • . GVCN phối hợp với nhà trường tổ chức HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Kiểm tra toàn diện giáo viên.
 • Tổ chức kiểm tra GV vào 2 phần mềm trên hanoiv2, CSDL, nhận xét tháng, đánh giá cuối kỳ theo thông tư 22,27
 • Phối hợp kiểm tra nội bộ.
 • Sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

4. Công tác thư viện:

 • Giới thiệu sách tháng1/2021
 • Thực hiện tốt quy chế, lịch bạn đọc khi đến thư viện.
 • Báo cáo số sách, truyện trự ctuyến.

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

 • Phát động phong trào kế hoạch nhỏ đợt
 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Tổ chức ca múa sân trường, thể dục nhịp điệu
 • HD đội cờ đỏ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

5.2. Công tác công đoàn:

 • Làm tốt công tác thăm hỏi, hiểu hỉ
 • Phát động ủng hộ quỹ giáo dục vùng sâu, vùng xa năm 2021
 • Tiếp tục phối hợp với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua “ Hai tốt”, tư vấn thi GVDG cấp huyện môn Mỹ thuật.
 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm
 • Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tập thể đoàn kết, tránh tình trạng đơn thư tập thể vượt cấp.
 • Phối hợp với các bộ phận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ,thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

5.3. Công tác y tế:

 • Làm tốt công tác tuyên truyền phòng dịch, vệ sinh, khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh mùa đông và dịch covid-19.
 • Làm tốt công tác vệ sinh
 • Làm tốt công tác chăm sóc bán trú.
 • Theo dõi sức khỏe

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm
 • Sẵn sàng tham gia đội xung kích phòng chống dịch covid-19.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 • Chi bộ nhà trường tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo, điều chỉnh các mặt hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn trong năm học.
 • Các bộ phận đoàn thể, tổ khối, các Đảng viên, Đoàn thể và chính quyền được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên thực hiện nghị quyết có hiệu quả.
 • Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1 năm 2021 được triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Nơi nhận:

 • Đảng ủy (để báo cáo)
 • Nhà trường (t/h);
 • Các Đoàn thể (t/h);
 • Các Đảngviên (t/h);
 • Lưu chi bộ

TM.CHI BỘ
Bí thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button