Mẫu trực tuyếnTài Liệu

Kế hoạch kết nạp Đội viên

Kế hoạch kết nạp Đội viên là mẫu kế hoạch được Tổng phụ trách Đội lập ra về kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội để các đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch.

Mẫu kế hoạch kết nạp Đội viên mới gồm 2 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để nhanh chóng lên kế hoạch cho ngày kết nạp Đội viên của trường mình diễn ra thành công tốt đẹp và đúng tiến độ. Bên cạnh đó các bạn xem thêm mẫu quyết định kết nạp Đội viên, kịch bản kết nạp Đội viên.

Kế hoạch kết nạp Đội viên mới – Mẫu 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………..

…….., ngày …tháng …năm …

KẾ HOẠCH
(V/v kết nạp Đội viên mới khối lớp 3)

Năm học: …………….

– Căn cứ vào chương trình, hướng dẫn HĐĐ xã ……………

– Căn cứ vào chương trình năm học …………. của Liên đội Trường Tiểu học ……………

Nay Liên đội Trường Tiểu học ………….. đề ra kế hoạch kết nạp Đội viên mới khối lớp 3 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của các em nhi đồng.

– Bồi dưỡng, kết nạp lớp đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng liên đội mạnh.

– Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng đội viên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian

– Kết nạp ngày: …..tháng …..năm ….

2. Địa điểm

– Tại phòng họp Trường Tiểu học …………..

3. Thành phần

– Thầy giáo:…………. – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường – Thầy giáo:………… – Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng nhà trường

– Thầy giáo: ……….. – Bí thư Chi đoàn, TPT Đội

– Các thầy cô giáo là phụ trách của khối lớp 3.

– Tất cả các em học sinh khối lớp 3.

4. Số lượng

– Liên đội tổ chức kết nạp …..nhi đồng.

III. CHUẨN BỊ

– Điều lệ Đội (học)

– Học hát: Quốc ca, Đội ca, Em yêu chiếc khăn quàng, Hành khúc Đội.

– Tập tháo khăn, thắt khăn.

– Quyết định kết nạp Đội viên, thẻ đội viên (HĐĐ soạn).

– Trang trí: Ảnh Bác, cờ tổ quốc, cờ đội, hoa, khẩu hiệu. (Đ/c Nguyễn Quang Sơn)

– Phông chính: “LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN NĂM HỌC: …………….” (Đ/c Nguyễn Quang Sơn)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với TPT Đội

– Xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức kết nạp.

– Triển khai nội dung chương trình dự bị đội viên cho khối lớp 3.

– Lập hồ sơ đề nghị kết nạp đội viên mới về Hội đồng Đôi xã.

– TPT tham mưu BGH hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi lễ kết nạp Đội.

2. Đối với giáo viên phụ trách

– Tổ chức triển khai tập huấn chương trình dự bị đội viên, điều kiện xét kết nạp vào Đội.

– Kết họp Ban Chỉ huy Liên đội – phụ trách sao lập danh sách các em có năng lực, phẩm chất tốt để dự lễ kết nạp đội.

– Tổ chức kết nạp khi có quyết định kết nạp đội của Hội đồng Đội xã ……………

Trên đây là kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội Trường Tiểu học ………….. năm học ……………. đề nghị các đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch

DUYỆT CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

T.M LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Kế hoạch kết nạp Đội viên mới – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………

……….., ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCH
(V/v kết nạp Đội viên mới khối lớp …..)

Năm học: …….

– Căn cứ vào chương trình, hướng dẫn HĐĐ xã …………….…………………………..

– Căn cứ vào chương trình năm học …………. của liên Đội ……………………….……….

Nay liên đội …………………….. đề ra kế hoạch kết nạp Đội viên mới khối lớp ….. như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

– Thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của các em nhi đồng.

– Bồi dưỡng, kết nạp lớp đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng liên đội mạnh.

– Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng đội viên.

II/ Nội dung:

1/ Đối tượng

– Tất cả các em học sinh khối lớp ……

2. Số lượng:

Liên đội tổ chức kết nạp …… nhi đồng.

3. Thời gian:…………………………………………………………………………

– Kết nạp ngày……………………………………………………………………………

III/ Biện pháp thực hiện:

1. Đối với TPTĐ:

Xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức kết nạp.

Triển khai nội dung chương trình dự bị đội viên cho các lớp khối ……..

Lập hồ sơ đề nghị kết nạp đội viên mới về Hội đồng Đôi xã.

TPT tham mưu BGH hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi lễ kết nạp Đội.

2. Đối với giáo viên phụ trách:

– Tổ chức triển khai tập huấn chương trình dự bị đội viên, điều kiện xét kết nạp vào Đội.

– Kết họp Ban chi huy liên đội – phụ trách sao lập danh sách các em có năng lực, phẩm chất tốt để dự lễ kết nạp đội.

– Tổ chức kết nạp khi có quyết định kết nạp đội của Hội đồng Đội xã ……………

– Trên đây là kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội …………….. năm học ………… đề nghị các đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch.

DUYỆT CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

T/M LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Kế hoạch kết nạp Đội viên là mẫu kế hoạch được Tổng phụ trách Đội lập ra về kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội để các đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch.

Mẫu kế hoạch kết nạp Đội viên mới gồm 2 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để nhanh chóng lên kế hoạch cho ngày kết nạp Đội viên của trường mình diễn ra thành công tốt đẹp và đúng tiến độ. Bên cạnh đó các bạn xem thêm mẫu quyết định kết nạp Đội viên, kịch bản kết nạp Đội viên.

Kế hoạch kết nạp Đội viên mới – Mẫu 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………..

…….., ngày …tháng …năm …

KẾ HOẠCH
(V/v kết nạp Đội viên mới khối lớp 3)

Năm học: …………….

– Căn cứ vào chương trình, hướng dẫn HĐĐ xã ……………

– Căn cứ vào chương trình năm học …………. của Liên đội Trường Tiểu học ……………

Nay Liên đội Trường Tiểu học ………….. đề ra kế hoạch kết nạp Đội viên mới khối lớp 3 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của các em nhi đồng.

– Bồi dưỡng, kết nạp lớp đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng liên đội mạnh.

– Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng đội viên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian

– Kết nạp ngày: …..tháng …..năm ….

2. Địa điểm

– Tại phòng họp Trường Tiểu học …………..

3. Thành phần

– Thầy giáo:…………. – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường – Thầy giáo:………… – Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng nhà trường

– Thầy giáo: ……….. – Bí thư Chi đoàn, TPT Đội

– Các thầy cô giáo là phụ trách của khối lớp 3.

– Tất cả các em học sinh khối lớp 3.

4. Số lượng

– Liên đội tổ chức kết nạp …..nhi đồng.

III. CHUẨN BỊ

– Điều lệ Đội (học)

– Học hát: Quốc ca, Đội ca, Em yêu chiếc khăn quàng, Hành khúc Đội.

– Tập tháo khăn, thắt khăn.

– Quyết định kết nạp Đội viên, thẻ đội viên (HĐĐ soạn).

– Trang trí: Ảnh Bác, cờ tổ quốc, cờ đội, hoa, khẩu hiệu. (Đ/c Nguyễn Quang Sơn)

– Phông chính: “LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN NĂM HỌC: …………….” (Đ/c Nguyễn Quang Sơn)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với TPT Đội

– Xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức kết nạp.

– Triển khai nội dung chương trình dự bị đội viên cho khối lớp 3.

– Lập hồ sơ đề nghị kết nạp đội viên mới về Hội đồng Đôi xã.

– TPT tham mưu BGH hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi lễ kết nạp Đội.

2. Đối với giáo viên phụ trách

– Tổ chức triển khai tập huấn chương trình dự bị đội viên, điều kiện xét kết nạp vào Đội.

– Kết họp Ban Chỉ huy Liên đội – phụ trách sao lập danh sách các em có năng lực, phẩm chất tốt để dự lễ kết nạp đội.

– Tổ chức kết nạp khi có quyết định kết nạp đội của Hội đồng Đội xã ……………

Trên đây là kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội Trường Tiểu học ………….. năm học ……………. đề nghị các đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch

DUYỆT CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

T.M LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Kế hoạch kết nạp Đội viên mới – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………

……….., ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCH
(V/v kết nạp Đội viên mới khối lớp …..)

Năm học: …….

– Căn cứ vào chương trình, hướng dẫn HĐĐ xã …………….…………………………..

– Căn cứ vào chương trình năm học …………. của liên Đội ……………………….……….

Nay liên đội …………………….. đề ra kế hoạch kết nạp Đội viên mới khối lớp ….. như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

– Thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của các em nhi đồng.

– Bồi dưỡng, kết nạp lớp đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng liên đội mạnh.

– Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng đội viên.

II/ Nội dung:

1/ Đối tượng

– Tất cả các em học sinh khối lớp ……

2. Số lượng:

Liên đội tổ chức kết nạp …… nhi đồng.

3. Thời gian:…………………………………………………………………………

– Kết nạp ngày……………………………………………………………………………

III/ Biện pháp thực hiện:

1. Đối với TPTĐ:

Xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức kết nạp.

Triển khai nội dung chương trình dự bị đội viên cho các lớp khối ……..

Lập hồ sơ đề nghị kết nạp đội viên mới về Hội đồng Đôi xã.

TPT tham mưu BGH hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi lễ kết nạp Đội.

2. Đối với giáo viên phụ trách:

– Tổ chức triển khai tập huấn chương trình dự bị đội viên, điều kiện xét kết nạp vào Đội.

– Kết họp Ban chi huy liên đội – phụ trách sao lập danh sách các em có năng lực, phẩm chất tốt để dự lễ kết nạp đội.

– Tổ chức kết nạp khi có quyết định kết nạp đội của Hội đồng Đội xã ……………

– Trên đây là kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội …………….. năm học ………… đề nghị các đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch.

DUYỆT CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

T/M LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button