Học TậpLớp 3

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh Tiểu học năm 2021 – 2022

Riêng môn tiếng Anh cấp Tiểu học, có trường dạy 4 tiết/tuần, có trường dạy 3 tiết/tuần nhưng lại có trường dạy có 2 tiết/tuần. Vì vậy, tùy điều kiện thực tế của từng trường thầy cô điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với học sinh của mình.

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh năm 2021 – 2022 dưới đây sẽ giảm tải chương trình theo số tiết dạy/tuần cho khối lớp 3, 4 và 5. Thầy cô tham khảo để điều chỉnh cho phù hợp, mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Phân phối chương trình tiếng Anh 3 năm 2021 – 2022

Đối với trường dạy 4 tiết/tuần

Số tiết thực dạy: 6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập: 2 tiết/bài x 4 bài ôn = 8 tiết

Số tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng: 4 tiết

Tổng số tiết trong một năm học: 140 tiết

1.1. Học kì 1

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

1

Làm quen với chương trình và sách giáo khoa mới

2

Unit 1 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

4. Listen and tick.

5. Let’s write.

6. Let’s sing.

4

Unit 1 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

5

4. Listen and number.

5. Let’s write.

6. Read and complete.

Đổi vị trí hai hoạt động

6

Unit 1 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

7

4. Read and match.

5. Read and write.

6. Project

8

Unit 2 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s sing.

10

Unit 2 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

4. Listen and number.

5. Read and match.

6. Let’s write.

12

Unit 2 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

13

4. Read and match.

5. Read and complete.

6. Project

14

Unit 3 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

15

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s sing.

16

Unit 3 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

17

4. Listen and number.

5. Look, read and answer.

6. Let’s play.

18

Unit 3 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

19

4. Read and complete.

5. Look, read and write.

6. Project

20

Unit 4 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

21

4. Listen and tick.

5. Read and write.

6. Let’s write.

22

Unit 4 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

23

4. Listen and write.

5. Read and tick.

6. Let’s sing.

24

Unit 4 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

25

4. Read and match.

5. Read and write.

6. Project

26

Unit 5 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

27

4. Listen and tick.

5. Read and write.

6. Let’s sing.

28

Unit 5 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

29

4. Listen and number.

5. Read and complete.

6. Write about you & your friends.

30

Unit 5 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

31

4. Read and match.

5. Circle the correct words.

6. Project

32

Review 1

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

33

Short story

1. Read and listen to the story.

2. Complete the conversation.

3. Work in pairs. Have a similar conversation with a partner.

4. Match the questions with the answers.

34-35

Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1)

36

Unit 6 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point, say and do the actions.

3. Let’s talk.

37

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s play.

38

Unit 6 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

39

4. Listen and number.

5. Read and match.

6. Let’s write.

40

Unit 6 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s sing.

41

4. Read and match.

5. Look, read and write.

6. Project

42

Unit 7 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

43

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s sing.

44

Unit 7 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

45

4. Listen and number.

5. Read and circle.

6. Write about your school.

46

Unit 7 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

47

4. Read and match.

5. Read and complete.

6. Project

48

Unit 8 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

49

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s play.

50

Unit 8 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

51

4. Listen and number.

5. Read and write.

6. Let’s write.

52

Unit 8 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

53

4. Read and match.

5. Read and write.

6. Project

54

Unit 9 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

55

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s write.

56

Unit 9 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

57

4. Listen and number.

5. Read and match.

6. Let’s sing.

58

Unit 9 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

59

4. Read and match.

5. Read and complete.

6. Project

60

Unit 10 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

61

4. Listen and tick.

5. Read and write.

6. Write about you.

62

Unit 10 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

63

4. Listen and number.

5. Read and write.

6. Let’s sing.

64

Unit 10 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

65

4. Read and match.

5. Write about you.

6. Project

66

Review 2

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

67

Short story

1. Fill the gaps. Then listen and check.

2. Ask and answer the questions.

3. Number the sentences. Then act out in pairs.

4. Put the words in the correct order.

68-69

Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1)

70

Tổng kết học kì 1

Đối với trường dạy 3 tiết/tuần

Số tiết thực dạy: 4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết

1 tiết/5 cụm bài

(dạy phần 4. Read and match, L3) x 4 cụm bài = 4 tiết)

Số tiết ôn tập: 2 tiết/bài x 4 bài ôn = 8 tiết

Số tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng: 5 tiết

Tổng số tiết trong một năm học: 105 tiết

2.1. Học kì 1

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

1

Làm quen với chương trình và sách giáo khoa mới

2

Unit 1 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Unit 1 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

4

Unit 1 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

5

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and complete. (L2)

6. Read and write. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

6

Unit 2 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

7

Unit 2 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

Unit 2 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

9

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and match. (L2)

6. Read and complete. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

10

Unit 3 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Unit 3 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

12

Unit 3 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

13

4. Listen and tick. (L1)

5. Look, read and answer. (L2)

6. Read and complete. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

14

Unit 4 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

15

Unit 4 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

16

Unit 4 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

17

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and tick. (L2)

6. Read and write. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

18

Unit 5 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

19

Unit 5 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

20

Unit 5 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

21

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and complete. (L2)

6. Write about you and your friends. (L2)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

22

1. Read and match. (U1, L3)

2. Read and match. (U2, L3)

3. Read and match. (U4, L3)

4. Read and match. (U5, L3)

23

Review 1

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

24

Short story

1. Read and listen to the story.

2. Complete the conversation.

3. Work in pairs. Have a similar conversation.

4. Match the questions with the answers.

25-26

Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1)

27

Unit 6 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

28

Unit 6 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

29

Unit 6 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s sing.

30

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and match. (L2)

6. Look, read and write. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

31

Unit 7 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

32

Unit 7 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

33

Unit 7 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

34

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and circle. (L2)

6. Write about your school. (L2)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

35

Unit 8 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

36

Unit 8 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

37

Unit 8 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

38

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and write. (L2)

6. Read and write. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

39

Unit 9 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

40

Unit 9 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

41

Unit 9 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

42

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and match. (L2)

6. Read and complete. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

43

Unit 10 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

44

Unit 10 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

45

Unit 10 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

46

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and write. (L2)

6. Write about you. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

47

1. Read and match. (U6, L3)

2. Read and match. (U7, L3)

3. Read and match. (U8, L3)

4. Read and match. (U9, L3)

5. Read and match. (U10, L3)

48

Review 2

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

49

Short story

1. Fill the gaps. Then listen and check.

2. Ask and answer the questions.

3. Number the sentences. Then act out in pairs.

4. Put the words in the correct order.

50-51

Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1)

52-53

Tổng kết học kì 1

Đối với trường dạy 2 tiết/tuần

Số tiết thực dạy: 3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết

Số tiết ôn tập: 1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết

Số tiết kiểm tra: 1 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 4 tiết

Số tiết dự phòng: 2 tiết

Tổng số tiết trong một năm học: 70 tiết

3.1. Học kì 1

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

1

Unit 1 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

Unit 1 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Unit 1 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

4

Unit 2 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

5

Unit 2 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Unit 2 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

7

Unit 3 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

Unit 3 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

Unit 3 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

10

Unit 4 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Unit 4 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

12

Unit 4 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

13

Unit 5 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

14

Unit 5 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

15

Unit 5 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

16

Review 1

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

17

Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1)

18

Unit 6 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

19

Unit 6 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

20

Unit 6 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s sing.

21

Unit 7 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

22

Unit 7 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

23

Unit 7 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

24

Unit 8 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

25

Unit 8 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

26

Unit 8 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

27

Unit 9 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

28

Unit 9 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

29

Unit 9 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

30

Unit 10 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

31

Unit 10 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

32

Unit 10 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

33

Review 2

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

34

Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1)

35

Tổng kết học kì 1

Phân phối chương trình tiếng Anh 4 năm 2021 – 2022

Phân phối chương trình cho kết hoạch 4 tiết/tuần

Số tiết thực dạy:

6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

140 tiết

1.1. HỌC KÌ I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

Greet your teachers ….

2

3. Listen and tick.

4. Look and write.

5. Let’s sing.

3

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

4

4. Listen and number.

5. Look and write.

6. Let’s play.

5

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

3. Let’s chant.

6

4. Read and answer.

5. Write about you.

6. Project.

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

8

3. Listen and tick.

4. Look and write.

5. Let’s sing.

9

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

4. Listen and number.

5. Look and write.

6. Let’s play.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and tick. Then say aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Read and complete.

5. Let’s write.

6. Project.

Phân phối chương trình cho kế hoạch 2 tiết/ tuần

Số tiết thực dạy:

3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết

Số tiết ôn tập:

1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

1 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 4 tiết

Số tiết dự phòng:

2 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

70 tiết

2.1. HỌC KÌ I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

Greet your teachers ….

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

4

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

5

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and tick. Then say aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

8

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then say aloud.

3. Let’s chant.

Phân phối chương trình cho kế hoạch 3 tiết/tuần

Số tiết thực dạy:

4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng:

5 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

105 tiết

3.1. HỌC KÌ I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

Greet your teachers ….

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

3. Let’s chant.

4

4. Listen and tick. (Lesson 1) hoặc

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about you. (Lesson 3)

Có thể chọn

một trong hai bài nghe hiểu.

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

5

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

6

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

7

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and tick. Then say aloud.

3. Let’s chant.

8

4. Listen and tick. (Lesson 1) hoặc

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and complete. (Lesson 3)

6. Let’s write. (Lesson 3)

Có thể chọn một trong hai bài nghe hiểu.

UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

9

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

10

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then say aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Listen and tick. (Lesson 1) hoặc

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about you. (Lesson 3)

Có thể chọn một trong hai bài nghe

hiểu.

Phân phối chương trình tiếng Anh 5 năm 2021 – 2022

Phân phối chương trình cho kết hoạch 4 tiết/tuần

Tổng số tiết trong một năm học:

140 tiết

Số tiết thực dạy:

6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

1.1. Học kì I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

4. Listen and complete.

5. Read and complete.

6. Let’s sing.

3

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

4

4. Listen and circle a or b.

5. Write about you.

6. Let’s play.

5

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

6

4. Read and tick Yes or No.

5. Write about your friend.

6. Project.

7. Colour the stars.

UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

4. Listen and tick.

5. Read and complete.

6. Let’s sing.

9

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

4. Listen and number.

5. Write about your daily routines.

6. Let’s play.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Read and answer.

5. Write about your day.

6. Project.

7. Colour the stars.

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

13

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

14

4. Listen and match.

5. Read and match.

6. Let’s play.

15

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

16

4. Listen and write one word in each blank.

5. Write about your last holiday.

6. Let’s sing.

17

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

18

4. Read and complete.

5. Read and write.

6. Project.

7. Colour the stars.

Phân phối chương trình cho kết hoạch 2 tiết/tuần

Tổng số tiết trong một năm học:

Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập:

Số tiết kiểm tra giữa học kì:

Số tiết kiểm tra cuối học kì:

70 tiết

3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết

1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết

1 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 2 tiết 2 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 4 tiết

2.1. Học kì I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

4

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

5

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY?

10

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

12

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Mark the word stress. Then say the words aloud.

3. Let’s chant.

Phân phối chương trình cho kết hoạch 3 tiết/tuần

Tổng số tiết trong một năm học:

105 tiết

Số tiết thực dạy:

4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết

Số tiết ôn tập:

4 tiết/bài x 4 bài ôn = 16 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng:

1 tiết

3.1. Học kìI

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

4

4. Listen and circle a or b. (Lesson 2)

5. Write about you. (Lesson 2)

6. Read and tick Yes or No. (Lesson 3)

UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

5

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

7

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

8

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about your day. (Lesson 3)

Hoặc 4. Listen and tick. (Lesson 1)

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

9

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Listen and match. (Lesson 1)

5. Write about your last holiday. (Lesson 2)

6. Read and write. (Lesson 3)

Hoặc 4. Listen and write one word in each blank. (Lesson 2)

UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY?

13

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

14

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

15

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Mark the word stress. Then say the words aloud.

3. Let’s chant.

16

4. Listen and tick Yes or No. (Lesson 1)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about your birthday party. (Lesson 3)

Hoặc

4. Listen and circle

a or b. (Lesson 2)

Riêng môn tiếng Anh cấp Tiểu học, có trường dạy 4 tiết/tuần, có trường dạy 3 tiết/tuần nhưng lại có trường dạy có 2 tiết/tuần. Vì vậy, tùy điều kiện thực tế của từng trường thầy cô điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với học sinh của mình.

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh năm 2021 – 2022 dưới đây sẽ giảm tải chương trình theo số tiết dạy/tuần cho khối lớp 3, 4 và 5. Thầy cô tham khảo để điều chỉnh cho phù hợp, mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Phân phối chương trình tiếng Anh 3 năm 2021 – 2022

Đối với trường dạy 4 tiết/tuần

Số tiết thực dạy: 6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập: 2 tiết/bài x 4 bài ôn = 8 tiết

Số tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng: 4 tiết

Tổng số tiết trong một năm học: 140 tiết

1.1. Học kì 1

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

1

Làm quen với chương trình và sách giáo khoa mới

2

Unit 1 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

4. Listen and tick.

5. Let’s write.

6. Let’s sing.

4

Unit 1 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

5

4. Listen and number.

5. Let’s write.

6. Read and complete.

Đổi vị trí hai hoạt động

6

Unit 1 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

7

4. Read and match.

5. Read and write.

6. Project

8

Unit 2 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s sing.

10

Unit 2 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

4. Listen and number.

5. Read and match.

6. Let’s write.

12

Unit 2 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

13

4. Read and match.

5. Read and complete.

6. Project

14

Unit 3 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

15

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s sing.

16

Unit 3 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

17

4. Listen and number.

5. Look, read and answer.

6. Let’s play.

18

Unit 3 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

19

4. Read and complete.

5. Look, read and write.

6. Project

20

Unit 4 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

21

4. Listen and tick.

5. Read and write.

6. Let’s write.

22

Unit 4 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

23

4. Listen and write.

5. Read and tick.

6. Let’s sing.

24

Unit 4 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

25

4. Read and match.

5. Read and write.

6. Project

26

Unit 5 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

27

4. Listen and tick.

5. Read and write.

6. Let’s sing.

28

Unit 5 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

29

4. Listen and number.

5. Read and complete.

6. Write about you & your friends.

30

Unit 5 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

31

4. Read and match.

5. Circle the correct words.

6. Project

32

Review 1

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

33

Short story

1. Read and listen to the story.

2. Complete the conversation.

3. Work in pairs. Have a similar conversation with a partner.

4. Match the questions with the answers.

34-35

Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1)

36

Unit 6 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point, say and do the actions.

3. Let’s talk.

37

4. Listen and tick.

5. Look and write.

6. Let’s play.

38

Unit 6 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

39

4. Listen and number.

5. Read and match.

6. Let’s write.

40

Unit 6 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s sing.

41

4. Read and match.

5. Look, read and write.

6. Project

42

Unit 7 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

43

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s sing.

44

Unit 7 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

45

4. Listen and number.

5. Read and circle.

6. Write about your school.

46

Unit 7 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

47

4. Read and match.

5. Read and complete.

6. Project

48

Unit 8 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

49

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s play.

50

Unit 8 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

51

4. Listen and number.

5. Read and write.

6. Let’s write.

52

Unit 8 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

53

4. Read and match.

5. Read and write.

6. Project

54

Unit 9 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

55

4. Listen and tick.

5. Look, read and write.

6. Let’s write.

56

Unit 9 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

57

4. Listen and number.

5. Read and match.

6. Let’s sing.

58

Unit 9 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

59

4. Read and match.

5. Read and complete.

6. Project

60

Unit 10 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

61

4. Listen and tick.

5. Read and write.

6. Write about you.

62

Unit 10 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

63

4. Listen and number.

5. Read and write.

6. Let’s sing.

64

Unit 10 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

65

4. Read and match.

5. Write about you.

6. Project

66

Review 2

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

67

Short story

1. Fill the gaps. Then listen and check.

2. Ask and answer the questions.

3. Number the sentences. Then act out in pairs.

4. Put the words in the correct order.

68-69

Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1)

70

Tổng kết học kì 1

Đối với trường dạy 3 tiết/tuần

Số tiết thực dạy: 4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết

1 tiết/5 cụm bài

(dạy phần 4. Read and match, L3) x 4 cụm bài = 4 tiết)

Số tiết ôn tập: 2 tiết/bài x 4 bài ôn = 8 tiết

Số tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng: 5 tiết

Tổng số tiết trong một năm học: 105 tiết

2.1. Học kì 1

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

1

Làm quen với chương trình và sách giáo khoa mới

2

Unit 1 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Unit 1 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

4

Unit 1 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

5

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and complete. (L2)

6. Read and write. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

6

Unit 2 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

7

Unit 2 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

Unit 2 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

9

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and match. (L2)

6. Read and complete. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

10

Unit 3 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Unit 3 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

12

Unit 3 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

13

4. Listen and tick. (L1)

5. Look, read and answer. (L2)

6. Read and complete. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

14

Unit 4 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

15

Unit 4 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

16

Unit 4 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

17

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and tick. (L2)

6. Read and write. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

18

Unit 5 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

19

Unit 5 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

20

Unit 5 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

21

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and complete. (L2)

6. Write about you and your friends. (L2)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

22

1. Read and match. (U1, L3)

2. Read and match. (U2, L3)

3. Read and match. (U4, L3)

4. Read and match. (U5, L3)

23

Review 1

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

24

Short story

1. Read and listen to the story.

2. Complete the conversation.

3. Work in pairs. Have a similar conversation.

4. Match the questions with the answers.

25-26

Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1)

27

Unit 6 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

28

Unit 6 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

29

Unit 6 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s sing.

30

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and match. (L2)

6. Look, read and write. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

31

Unit 7 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

32

Unit 7 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

33

Unit 7 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

34

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and circle. (L2)

6. Write about your school. (L2)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

35

Unit 8 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

36

Unit 8 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

37

Unit 8 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

38

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and write. (L2)

6. Read and write. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

39

Unit 9 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

40

Unit 9 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

41

Unit 9 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

42

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and match. (L2)

6. Read and complete. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

43

Unit 10 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

44

Unit 10 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

45

Unit 10 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

46

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and write. (L2)

6. Write about you. (L3)

Hoặc 4. Listen and number. (L2)

47

1. Read and match. (U6, L3)

2. Read and match. (U7, L3)

3. Read and match. (U8, L3)

4. Read and match. (U9, L3)

5. Read and match. (U10, L3)

48

Review 2

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

49

Short story

1. Fill the gaps. Then listen and check.

2. Ask and answer the questions.

3. Number the sentences. Then act out in pairs.

4. Put the words in the correct order.

50-51

Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1)

52-53

Tổng kết học kì 1

Đối với trường dạy 2 tiết/tuần

Số tiết thực dạy: 3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết

Số tiết ôn tập: 1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết

Số tiết kiểm tra: 1 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 4 tiết

Số tiết dự phòng: 2 tiết

Tổng số tiết trong một năm học: 70 tiết

3.1. Học kì 1

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

1

Unit 1 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

Unit 1 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Unit 1 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

4

Unit 2 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

5

Unit 2 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Unit 2 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

7

Unit 3 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

Unit 3 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

Unit 3 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

10

Unit 4 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Unit 4 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

12

Unit 4 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

13

Unit 5 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

14

Unit 5 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

15

Unit 5 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

16

Review 1

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

17

Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1)

18

Unit 6 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

19

Unit 6 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

20

Unit 6 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s sing.

21

Unit 7 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

22

Unit 7 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

23

Unit 7 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

24

Unit 8 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

25

Unit 8 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

26

Unit 8 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

27

Unit 9 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

28

Unit 9 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

29

Unit 9 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

30

Unit 10 – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

31

Unit 10 – Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

32

Unit 10 – Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

33

Review 2

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Read and complete.

4. Read and match.

5. Look and say.

Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.

34

Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1)

35

Tổng kết học kì 1

Phân phối chương trình tiếng Anh 4 năm 2021 – 2022

Phân phối chương trình cho kết hoạch 4 tiết/tuần

Số tiết thực dạy:

6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

140 tiết

1.1. HỌC KÌ I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

Greet your teachers ….

2

3. Listen and tick.

4. Look and write.

5. Let’s sing.

3

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

4

4. Listen and number.

5. Look and write.

6. Let’s play.

5

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

3. Let’s chant.

6

4. Read and answer.

5. Write about you.

6. Project.

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

8

3. Listen and tick.

4. Look and write.

5. Let’s sing.

9

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

4. Listen and number.

5. Look and write.

6. Let’s play.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and tick. Then say aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Read and complete.

5. Let’s write.

6. Project.

Phân phối chương trình cho kế hoạch 2 tiết/ tuần

Số tiết thực dạy:

3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết

Số tiết ôn tập:

1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

1 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 4 tiết

Số tiết dự phòng:

2 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

70 tiết

2.1. HỌC KÌ I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

Greet your teachers ….

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

4

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

5

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and tick. Then say aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

8

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then say aloud.

3. Let’s chant.

Phân phối chương trình cho kế hoạch 3 tiết/tuần

Số tiết thực dạy:

4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng:

5 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

105 tiết

3.1. HỌC KÌ I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

Greet your teachers ….

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

3. Let’s chant.

4

4. Listen and tick. (Lesson 1) hoặc

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about you. (Lesson 3)

Có thể chọn

một trong hai bài nghe hiểu.

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

5

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

6

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

7

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and tick. Then say aloud.

3. Let’s chant.

8

4. Listen and tick. (Lesson 1) hoặc

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and complete. (Lesson 3)

6. Let’s write. (Lesson 3)

Có thể chọn một trong hai bài nghe hiểu.

UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

9

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

10

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then say aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Listen and tick. (Lesson 1) hoặc

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about you. (Lesson 3)

Có thể chọn một trong hai bài nghe

hiểu.

Phân phối chương trình tiếng Anh 5 năm 2021 – 2022

Phân phối chương trình cho kết hoạch 4 tiết/tuần

Tổng số tiết trong một năm học:

140 tiết

Số tiết thực dạy:

6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

1.1. Học kì I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

4. Listen and complete.

5. Read and complete.

6. Let’s sing.

3

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

4

4. Listen and circle a or b.

5. Write about you.

6. Let’s play.

5

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

6

4. Read and tick Yes or No.

5. Write about your friend.

6. Project.

7. Colour the stars.

UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

4. Listen and tick.

5. Read and complete.

6. Let’s sing.

9

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

4. Listen and number.

5. Write about your daily routines.

6. Let’s play.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Read and answer.

5. Write about your day.

6. Project.

7. Colour the stars.

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

13

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

14

4. Listen and match.

5. Read and match.

6. Let’s play.

15

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

16

4. Listen and write one word in each blank.

5. Write about your last holiday.

6. Let’s sing.

17

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

18

4. Read and complete.

5. Read and write.

6. Project.

7. Colour the stars.

Phân phối chương trình cho kết hoạch 2 tiết/tuần

Tổng số tiết trong một năm học:

Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập:

Số tiết kiểm tra giữa học kì:

Số tiết kiểm tra cuối học kì:

70 tiết

3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết

1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết

1 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 2 tiết 2 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 4 tiết

2.1. Học kì I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

4

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

5

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY?

10

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

12

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Mark the word stress. Then say the words aloud.

3. Let’s chant.

Phân phối chương trình cho kết hoạch 3 tiết/tuần

Tổng số tiết trong một năm học:

105 tiết

Số tiết thực dạy:

4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết

Số tiết ôn tập:

4 tiết/bài x 4 bài ôn = 16 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng:

1 tiết

3.1. Học kìI

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

4

4. Listen and circle a or b. (Lesson 2)

5. Write about you. (Lesson 2)

6. Read and tick Yes or No. (Lesson 3)

UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

5

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

7

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

8

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about your day. (Lesson 3)

Hoặc 4. Listen and tick. (Lesson 1)

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

9

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Listen and match. (Lesson 1)

5. Write about your last holiday. (Lesson 2)

6. Read and write. (Lesson 3)

Hoặc 4. Listen and write one word in each blank. (Lesson 2)

UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY?

13

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

14

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

15

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Mark the word stress. Then say the words aloud.

3. Let’s chant.

16

4. Listen and tick Yes or No. (Lesson 1)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about your birthday party. (Lesson 3)

Hoặc

4. Listen and circle

a or b. (Lesson 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button