Học TậpLớp 9

Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Hoá 9 Bài 35 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 9 chương 4 trang 112.

Việc giải Hóa 9 bài 35 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chắt hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử.

2. Mạch cacbon

Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon: mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

II. Công thức cấu tạo

Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo

Công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 35 trang 112

Câu 1

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng


Hướng dẫn giải

Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Câu 2

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hoá trị I.

Gợi ý đáp án

Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Câu 3

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H3, C5H10.

Gợi ý đáp án

Công thức cấu tạo mạch vòng của C3H6 , C4H8 và C5H10

Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Câu 4

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Gợi ý đáp án

  • Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH
  • Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

Câu 5

Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Gợi ý đáp án

Theo đề bài, chất hữu cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H2O, suy га A chứa C và H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol; nH 2 O = 5,4 :18 = 0,3 mol

Phương trình hóa học: 2CxHy + (2x + y/2) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ                                2                                          2x             y (mol)

Theo đầu bài:                 0,1                                          0,3

Ta có: 2/0,1 = y/0,3 => y = 6.

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.

Hoá 9 Bài 35 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 9 chương 4 trang 112.

Việc giải Hóa 9 bài 35 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chắt hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử.

2. Mạch cacbon

Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon: mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

II. Công thức cấu tạo

Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo

Công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 35 trang 112

Câu 1

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng


Hướng dẫn giải

Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Câu 2

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hoá trị I.

Gợi ý đáp án

Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Câu 3

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H3, C5H10.

Gợi ý đáp án

Công thức cấu tạo mạch vòng của C3H6 , C4H8 và C5H10

Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Câu 4

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Gợi ý đáp án

  • Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH
  • Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

Câu 5

Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Gợi ý đáp án

Theo đề bài, chất hữu cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H2O, suy га A chứa C và H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol; nH 2 O = 5,4 :18 = 0,3 mol

Phương trình hóa học: 2CxHy + (2x + y/2) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ                                2                                          2x             y (mol)

Theo đầu bài:                 0,1                                          0,3

Ta có: 2/0,1 = y/0,3 => y = 6.

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button