Biểu mẫuTài Liệu

Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân mẫu số 12-MST là biểu mẫu được cơ quan thuế cấp cho cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định. Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân được cấp cho các đối tượng gồm:

  • Cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.
  • Cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế (cá nhân có nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có mã số thuế; cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản chưa có mã số thuế; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu phát sinh không thường xuyên gồm: lệ phí trước bạ, chuyển nhượng vốn và các khoản thu phát sinh không thường xuyên khác chưa có mã số thuế).
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Mẫu 12-MST: Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….., ngày (date) … tháng năm

GIẤY CHNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ DÀNH CHO CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL TAX REGISTRATION

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:
The Tax Department of ……………………… Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế: …………………………………… …………………………………………
Tax identification number

Tên người nộp thuế: ………………………… ……………………………………….…
Full name of Taxpayer

Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu …… ngày cấp …… nơi cấp………..
Number of identify card/citizen identification/passport …….. date of isue (dd/mm/yy) … place of isue….

Địa chỉ thường trú: ……………………… ………………………………………….…
Residential address

Địa chỉ hiện tại: …………………………… ……………………………………………
Current address

Ngày cấp mã số thuế: …………………… ………………………………………….….
Date of issue

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.
You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

TH TRƯỞNG CƠ QUAN THU
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân mẫu số 12-MST là biểu mẫu được cơ quan thuế cấp cho cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định. Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân được cấp cho các đối tượng gồm:

  • Cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.
  • Cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế (cá nhân có nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có mã số thuế; cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản chưa có mã số thuế; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu phát sinh không thường xuyên gồm: lệ phí trước bạ, chuyển nhượng vốn và các khoản thu phát sinh không thường xuyên khác chưa có mã số thuế).
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Mẫu 12-MST: Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….., ngày (date) … tháng năm

GIẤY CHNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ DÀNH CHO CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL TAX REGISTRATION

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:
The Tax Department of ……………………… Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế: …………………………………… …………………………………………
Tax identification number

Tên người nộp thuế: ………………………… ……………………………………….…
Full name of Taxpayer

Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu …… ngày cấp …… nơi cấp………..
Number of identify card/citizen identification/passport …….. date of isue (dd/mm/yy) … place of isue….

Địa chỉ thường trú: ……………………… ………………………………………….…
Residential address

Địa chỉ hiện tại: …………………………… ……………………………………………
Current address

Ngày cấp mã số thuế: …………………… ………………………………………….….
Date of issue

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.
You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

TH TRƯỞNG CƠ QUAN THU
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button