Giáo dục - Đào tạoTải Mẫu

Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung

Đơn xin xét tốt nghiệp bổ dung dùng cho các sinh viên chưa được xét tốt nghiệp vì lý do: Nợ chứng chỉ điều kiện, nợ chứng chỉ môn học…. Khi trả nợ xong làm ơn đề nghị lên nhà trường để được xét tốt nghiệp trong các đợt tiếp. Mời các bạn tham khảo.

  • Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Mẫu phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp
  • Mẫu phiếu hướng dẫn chấm đồ án tốt nghiệp

1. Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
(BỔ SUNG)

Kính gửi: Hội đồng xét tốt nghiệp Trường ……………….

Tôi tên: ….Mã số SV(HS):

Ngày sinh: . . . . /. . . ./ . . . . . . Mã lớp:…………………………………….

Nơi sinh (theo giấy khai sinh): tỉnh…………………………..

Trình độ đào tạo :…………………. ; Ngành đào tạo:

Chuyên ngành :……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:

Trong thời gian qua tôi đã thi lại tốt nghiệp , phúc khảo tốt nghiệp ,hoàn thành các học phần còn nợ như sau:

TT

Mã học phần

Tên môn thi tốt nghiệp/ học phần

Điểm

Thi TN/ Học kỳ

Lần thi

Học chính thức/ học lại

Ghi chú

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hiện tại tôi đã hoàn thành học phí, lệ phí, mượn-trả tại thư viện theo qui định của Trường. Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Hội đồng.

Trân trọng kính chào./.

…….., ngày . . . tháng . . . năm . . .

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐT&QLSV

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA KHOA

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP

2. Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
(BỔ SUNG)

Kính gửi: Hội đồng xét tốt nghiệp Trường………………………………………..

Họ và tên: ………………………………..Mã số SV:…………………………….

Ngày sinh: ………………………………….Mã lớp:…………………………….

Nơi sinh (theo giấy khai sinh):…………………………………………………………..

Trình độ đào tạo:…………………. Ngành đào tạo:…………………………….

Chuyên ngành:…………………………………………..

Điện thoại liên hệ:…………………………….

Hiện nay em đã tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo và hoàn thành chương trình GDTC và GDQP (có chứng chỉ kèm theo).

Số điểm tích lũy……………

Điểm trung bình cộng toàn khóa…………

Nay em làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Hội đồng công nhận tốt nghiệp khoa……….. và Trưởng phòng đào tạo

Trân trọng kính chào./.

…………., ngày . . . tháng . . . năm . . .

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đơn xin xét tốt nghiệp bổ dung dùng cho các sinh viên chưa được xét tốt nghiệp vì lý do: Nợ chứng chỉ điều kiện, nợ chứng chỉ môn học…. Khi trả nợ xong làm ơn đề nghị lên nhà trường để được xét tốt nghiệp trong các đợt tiếp. Mời các bạn tham khảo.

  • Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Mẫu phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp
  • Mẫu phiếu hướng dẫn chấm đồ án tốt nghiệp

1. Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
(BỔ SUNG)

Kính gửi: Hội đồng xét tốt nghiệp Trường ……………….

Tôi tên: ….Mã số SV(HS):

Ngày sinh: . . . . /. . . ./ . . . . . . Mã lớp:…………………………………….

Nơi sinh (theo giấy khai sinh): tỉnh…………………………..

Trình độ đào tạo :…………………. ; Ngành đào tạo:

Chuyên ngành :……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:

Trong thời gian qua tôi đã thi lại tốt nghiệp , phúc khảo tốt nghiệp ,hoàn thành các học phần còn nợ như sau:

TT

Mã học phần

Tên môn thi tốt nghiệp/ học phần

Điểm

Thi TN/ Học kỳ

Lần thi

Học chính thức/ học lại

Ghi chú

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hiện tại tôi đã hoàn thành học phí, lệ phí, mượn-trả tại thư viện theo qui định của Trường. Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Hội đồng.

Trân trọng kính chào./.

…….., ngày . . . tháng . . . năm . . .

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐT&QLSV

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA KHOA

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP

2. Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
(BỔ SUNG)

Kính gửi: Hội đồng xét tốt nghiệp Trường………………………………………..

Họ và tên: ………………………………..Mã số SV:…………………………….

Ngày sinh: ………………………………….Mã lớp:…………………………….

Nơi sinh (theo giấy khai sinh):…………………………………………………………..

Trình độ đào tạo:…………………. Ngành đào tạo:…………………………….

Chuyên ngành:…………………………………………..

Điện thoại liên hệ:…………………………….

Hiện nay em đã tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo và hoàn thành chương trình GDTC và GDQP (có chứng chỉ kèm theo).

Số điểm tích lũy……………

Điểm trung bình cộng toàn khóa…………

Nay em làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Hội đồng công nhận tốt nghiệp khoa……….. và Trưởng phòng đào tạo

Trân trọng kính chào./.

…………., ngày . . . tháng . . . năm . . .

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button