Tải MẫuThủ tục hành chính

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng 2021

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng được gửi tới Chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác. Trong nội dung chính, Đảng viên cần đề cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại… Trong phần nội dung, Đảng viên phải đưa ra được lý do tại sao muốn xin chuyển sinh hoạt Đảng.

Sau khi đưa ra lí do, Đảng viên đề nghị xem xét để chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới với lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gương mẫu.

 • Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
 • Giấy giới thiệu người vào Đảng
 • Bản kiểm điểm đảng viên
 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

1. Các trường hợp được chuyển sinh hoạt Đảng


Theo quy định tại Điều 6 Quy định số 29-QĐ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 25/7/2016, có 05 trường hợp được xem xét và quyết định chuyển sinh hoạt Đảng:

 • Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức: Khi Đảng viên có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Trong đó, Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra, đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển.
 • Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời: Khi Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm; Được cử đi học trong nước từ 03 tháng – 02 năm sau đó trở về đơn vị cũ làm việc;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng khi chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập chi bộ, Đảng bộ: Trường hợp này, cấp ủy cấp trên nơi chuyển đi làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho Đảng viên;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể: Trong 30 ngày khi có quyết định giải tán, giải thể thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng đó thu hồi hồ sơ, con dấu và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên.

Khi muốn chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải xuất trình được đầy đủ các quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho lý do chuyển công tác trước thời điểm chuyển sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, Đảng viên phải bảo quản hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng để nếu có mất giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và hồ sơ thì phải báo cáo để xét, lập lại hồ sơ.

2. Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng số 1


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:

– Chi ủy chi bộ ……………………………………

– Đảng ủy ……………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………….. Tại: …………………………………….……

Quê quán: ……………………………………………………………….………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc hiện nay: …………………………………………………………….

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: …………………………. (1)

Số điện thoại liên lạc: …………….……… Email: ……………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………. chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ ………………………….. thuộc Đảng bộ ……………………… (2)

Lý do: (3) ………………………………………………………………………….

Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ ngày tháng năm vào Đảng bao gồm cả khi chưa chính thức và chính thức;

(2) Ghi rõ tên Đảng ủy, chi bộ cũ và Đảng ủy, chi bộ mới nơi sắp chuyển đến.

(3) Ghi rõ lý do chuyển sinh hoạt Đảng và căn cứ của lý do đó:

– Chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Lúc này phải kèm theo quyết định nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc …

– Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm. Lúc này, phải kèm theo công văn cử đi học, chuyển công tác …

3. Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng số 2


ĐẢNG BỘ……………………………….

CHI BỘ……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………., ngày……tháng…….năm………

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:

– Đảng ủy………………………………………………..

– Chi bộ……………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng:………………………………… – Chính thức ngày………………………………….

Hiện đang sinh hoạt tại:…………………………………………………………………………………….

Thực hiện Quyết định số……………./QĐ-UBND ngày……tháng…….năm…….. của Ủy ban nhân dân “về việc điều động cán bộ“, ngày……..tháng……năm…………. tôi đã chuyển công tác đến

Để thuận tiện cho việc công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi là đơn này kính đề nghị chi bộ……………………….và Đảng ủy cho phép tôi được chuyển đến sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thuộc Đảng ủy

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng


Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện tuần tự với từng trường hợp như sau:

– Chuyển sinh hoạt đảng chính thức:

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền chuyển công tác sang đơn vị mới, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

+ Cấp ủy huyện và tương đương, ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương có đảng viên chuyển đi phải làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

+ Trong 30 ngày từ ngày có giấy giới thiệu, đảng viên xuất trình giấy giới thiệu tại chi ủy nơi được chuyển đến.

+ Cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng.

– Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng ngoài nước thực hiện giống thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức, tuy nhiên phần giấy giới thiệu sẽ là Đảng ủy cấp trên cơ sở viết giấy giới thiệu đến Đảng ủy ngoài nước.

– Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời:Thủ tục tương tự như chuyển sinh hoạt đảng chính thức tuy nhiên sẽ không thực hiện cắt đảng số và sử dụng mẫu giấy giới thiệu loại 8 ô.

– Thủ tục chuyển sinh hoạt nội bộ:

+ Chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộlên đảng ủy cơ sở.

+ Đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra, viết số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

+ Chi ủy, chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra, viết tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.

+ Phải thực hiện chuẩn bị một bộ hồ sơ như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng được gửi tới Chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác. Trong nội dung chính, Đảng viên cần đề cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại… Trong phần nội dung, Đảng viên phải đưa ra được lý do tại sao muốn xin chuyển sinh hoạt Đảng.

Sau khi đưa ra lí do, Đảng viên đề nghị xem xét để chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới với lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gương mẫu.

 • Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
 • Giấy giới thiệu người vào Đảng
 • Bản kiểm điểm đảng viên
 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

1. Các trường hợp được chuyển sinh hoạt Đảng


Theo quy định tại Điều 6 Quy định số 29-QĐ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 25/7/2016, có 05 trường hợp được xem xét và quyết định chuyển sinh hoạt Đảng:

 • Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức: Khi Đảng viên có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Trong đó, Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra, đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển.
 • Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời: Khi Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm; Được cử đi học trong nước từ 03 tháng – 02 năm sau đó trở về đơn vị cũ làm việc;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng khi chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập chi bộ, Đảng bộ: Trường hợp này, cấp ủy cấp trên nơi chuyển đi làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho Đảng viên;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể: Trong 30 ngày khi có quyết định giải tán, giải thể thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng đó thu hồi hồ sơ, con dấu và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên.

Khi muốn chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải xuất trình được đầy đủ các quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho lý do chuyển công tác trước thời điểm chuyển sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, Đảng viên phải bảo quản hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng để nếu có mất giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và hồ sơ thì phải báo cáo để xét, lập lại hồ sơ.

2. Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng số 1


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:

– Chi ủy chi bộ ……………………………………

– Đảng ủy ……………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………….. Tại: …………………………………….……

Quê quán: ……………………………………………………………….………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc hiện nay: …………………………………………………………….

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: …………………………. (1)

Số điện thoại liên lạc: …………….……… Email: ……………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………. chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ ………………………….. thuộc Đảng bộ ……………………… (2)

Lý do: (3) ………………………………………………………………………….

Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ ngày tháng năm vào Đảng bao gồm cả khi chưa chính thức và chính thức;

(2) Ghi rõ tên Đảng ủy, chi bộ cũ và Đảng ủy, chi bộ mới nơi sắp chuyển đến.

(3) Ghi rõ lý do chuyển sinh hoạt Đảng và căn cứ của lý do đó:

– Chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Lúc này phải kèm theo quyết định nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc …

– Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm. Lúc này, phải kèm theo công văn cử đi học, chuyển công tác …

3. Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng số 2


ĐẢNG BỘ……………………………….

CHI BỘ……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………., ngày……tháng…….năm………

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:

– Đảng ủy………………………………………………..

– Chi bộ……………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng:………………………………… – Chính thức ngày………………………………….

Hiện đang sinh hoạt tại:…………………………………………………………………………………….

Thực hiện Quyết định số……………./QĐ-UBND ngày……tháng…….năm…….. của Ủy ban nhân dân “về việc điều động cán bộ“, ngày……..tháng……năm…………. tôi đã chuyển công tác đến

Để thuận tiện cho việc công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi là đơn này kính đề nghị chi bộ……………………….và Đảng ủy cho phép tôi được chuyển đến sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thuộc Đảng ủy

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng


Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện tuần tự với từng trường hợp như sau:

– Chuyển sinh hoạt đảng chính thức:

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền chuyển công tác sang đơn vị mới, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

+ Cấp ủy huyện và tương đương, ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương có đảng viên chuyển đi phải làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

+ Trong 30 ngày từ ngày có giấy giới thiệu, đảng viên xuất trình giấy giới thiệu tại chi ủy nơi được chuyển đến.

+ Cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng.

– Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng ngoài nước thực hiện giống thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức, tuy nhiên phần giấy giới thiệu sẽ là Đảng ủy cấp trên cơ sở viết giấy giới thiệu đến Đảng ủy ngoài nước.

– Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời:Thủ tục tương tự như chuyển sinh hoạt đảng chính thức tuy nhiên sẽ không thực hiện cắt đảng số và sử dụng mẫu giấy giới thiệu loại 8 ô.

– Thủ tục chuyển sinh hoạt nội bộ:

+ Chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộlên đảng ủy cơ sở.

+ Đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra, viết số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

+ Chi ủy, chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra, viết tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.

+ Phải thực hiện chuẩn bị một bộ hồ sơ như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button