Tải MẫuXây dựng - Nhà đất

Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điện Ảnh 24G xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chúng tôi sưu tầm được. Mẫu đơn trình bày rõ lý do thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các cơ quan cấp trên xem xét giải quyết.

  • Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất
  • Mẫu tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất
  • Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

1. Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——*——

……, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(V/v: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Huyện (1)……………………..Tỉnh (2)……………………………

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND:…………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do như sau: (3)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, tôi viết đơn này kính mong được giải quyết về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của (4)…………………………………………………….…………………

để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số (5)………………………………………………….

Cấp ngày: (6)………………………………………

Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Căn cứ khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tùy thuộc vào người phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật mà có quy định thu hồi riêng đối với từng trường hợp, cụ thể:

Trường hợp 1: Cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

– Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

– Nếu xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

Trường hợp 2: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự phát hiện

Theo điểm b khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Trường hợp 3: Người sử dụng đất phát hiện

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Theo điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, kiến nghị của người sử dụng đất phải thể hiện dưới dạng văn bản, gồm các giấy tờ sau:

– Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Kết luận: Trên đây là quy định về thủ tục thu hồi Sổ đỏ; trường hợp người sử dụng đất không nộp lại Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Xây dựng – Nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Điện Ảnh 24G xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chúng tôi sưu tầm được. Mẫu đơn trình bày rõ lý do thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các cơ quan cấp trên xem xét giải quyết.

  • Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất
  • Mẫu tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất
  • Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

1. Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——*——

……, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(V/v: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Huyện (1)……………………..Tỉnh (2)……………………………

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND:…………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do như sau: (3)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, tôi viết đơn này kính mong được giải quyết về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của (4)…………………………………………………….…………………

để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số (5)………………………………………………….

Cấp ngày: (6)………………………………………

Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Căn cứ khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tùy thuộc vào người phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật mà có quy định thu hồi riêng đối với từng trường hợp, cụ thể:

Trường hợp 1: Cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

– Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

– Nếu xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

Trường hợp 2: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự phát hiện

Theo điểm b khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Trường hợp 3: Người sử dụng đất phát hiện

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Theo điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, kiến nghị của người sử dụng đất phải thể hiện dưới dạng văn bản, gồm các giấy tờ sau:

– Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Kết luận: Trên đây là quy định về thủ tục thu hồi Sổ đỏ; trường hợp người sử dụng đất không nộp lại Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Xây dựng – Nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button