Biểu mẫuTài Liệu

Đơn đề nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Đơn đề nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc được học và sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

Đây là mẫu đơn mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn và cách viết, mời các bạn cùng theo dõi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh màu
3 cm x 4 cm
chụp không
quá 06 tháng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: ………………………………………

Tôi là:…………………………………………… Quốc tịch …………

Sinh ngày:…../………… /………… Nam, Nữ: ……………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): ………………, cấp ngày:…………../………………/………….., nơi cấp: ……………

Đã có giấy phép lái xe số:……. hạng………………… do:…………………..cấp ngày:……./……./ …..

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng: ……….

Đăng ký tích hợp giấy phép lái xe ☐

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe: có ☐ không ☐

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;

– 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài);

– Các tài liệu khác có liên quan gồm:

……………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…….., ngày…..tháng…..năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Đơn đề nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc được học và sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

Đây là mẫu đơn mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn và cách viết, mời các bạn cùng theo dõi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh màu
3 cm x 4 cm
chụp không
quá 06 tháng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: ………………………………………

Tôi là:…………………………………………… Quốc tịch …………

Sinh ngày:…../………… /………… Nam, Nữ: ……………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): ………………, cấp ngày:…………../………………/………….., nơi cấp: ……………

Đã có giấy phép lái xe số:……. hạng………………… do:…………………..cấp ngày:……./……./ …..

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng: ……….

Đăng ký tích hợp giấy phép lái xe ☐

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe: có ☐ không ☐

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;

– 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài);

– Các tài liệu khác có liên quan gồm:

……………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…….., ngày…..tháng…..năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button