Tải MẫuXây dựng - Nhà đất

Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Điện Ảnh 24G xin giới thiệu tới các bạn Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dành cho các hộ gia đình, cá nhân. Mẫu bao gồm các thông tin: Người đăng ký tham gia đấu giá, địa chỉ, số điện thoại… Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Mẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai
  • Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
  • Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh ……….

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản:…………………………………………………………..

Năm sinh:…………………………………………………………………………………

Số giấy tờ tùy thân:…………………… Cấp ngày:……………….Nơi cấp:……………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ………, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………..…. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc ……… ngày …..….

Tiền đặt trước: ….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: …………………..)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ………. đồng (Bằng chữ: …………….)

Tôi xin cam kết:

– Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

– Nộp đủ số tiền mua tài sản trong trong thời hạn quy định; Chịu trách nhiệm làm các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền; nộp thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu có) theo quy định hiện hành của nhà nước;

– Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

….., ngày……….tháng…….năm……

Người đăng ký

2. Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: ………….(tên cơ quan tổ chức đấu giá)………………..

Người đăng ký tham gia đấu giá (viết chữ in hoa):……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu): …………………do cơ quan:…………. cấp cấp ngày …….tháng….năm…….. (hoặc Đăng ký kinh doanh số:…………. cấp ngày…….tháng……năm…………cơ quan cấp:………………)

Căn cứ Thư mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ngày …. tháng …..năm………. của ……………………………………………………………………

Tôi xin đăng ký tham gia đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất, tại:……………………………………… theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số………../QĐ-UBND ngày…..tháng ……năm …. của……………………………………………………….

Tôi cam kết:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số …………./QĐ-UBND ngày…… tháng…… năm …… ;

2. Thực hiện nghiêm túc nội quy phiên đấu giá do đơn vị tổ chức phiên đấu giá và tổ chức đấu giá chuyên nghiệp ban hành;

3. Nếu trúng đấu giá, tôi xin nộp tiền trúng đấu giá theo quy định và chấp hành các quy định liên quan khác của pháp luật về quản lý, sử dụng đất./.

….…, ngày ….. tháng …… năm …..

Người đăng ký tham gia đấu giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Điện Ảnh 24G xin giới thiệu tới các bạn Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dành cho các hộ gia đình, cá nhân. Mẫu bao gồm các thông tin: Người đăng ký tham gia đấu giá, địa chỉ, số điện thoại… Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Mẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai
  • Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
  • Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh ……….

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản:…………………………………………………………..

Năm sinh:…………………………………………………………………………………

Số giấy tờ tùy thân:…………………… Cấp ngày:……………….Nơi cấp:……………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ………, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………..…. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc ……… ngày …..….

Tiền đặt trước: ….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: …………………..)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ………. đồng (Bằng chữ: …………….)

Tôi xin cam kết:

– Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

– Nộp đủ số tiền mua tài sản trong trong thời hạn quy định; Chịu trách nhiệm làm các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền; nộp thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu có) theo quy định hiện hành của nhà nước;

– Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

….., ngày……….tháng…….năm……

Người đăng ký

2. Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: ………….(tên cơ quan tổ chức đấu giá)………………..

Người đăng ký tham gia đấu giá (viết chữ in hoa):……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu): …………………do cơ quan:…………. cấp cấp ngày …….tháng….năm…….. (hoặc Đăng ký kinh doanh số:…………. cấp ngày…….tháng……năm…………cơ quan cấp:………………)

Căn cứ Thư mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ngày …. tháng …..năm………. của ……………………………………………………………………

Tôi xin đăng ký tham gia đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất, tại:……………………………………… theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số………../QĐ-UBND ngày…..tháng ……năm …. của……………………………………………………….

Tôi cam kết:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số …………./QĐ-UBND ngày…… tháng…… năm …… ;

2. Thực hiện nghiêm túc nội quy phiên đấu giá do đơn vị tổ chức phiên đấu giá và tổ chức đấu giá chuyên nghiệp ban hành;

3. Nếu trúng đấu giá, tôi xin nộp tiền trúng đấu giá theo quy định và chấp hành các quy định liên quan khác của pháp luật về quản lý, sử dụng đất./.

….…, ngày ….. tháng …… năm …..

Người đăng ký tham gia đấu giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button