Học TậpThi THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 – Đợt 2

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2021 đợt 2 được tổ chức thi vào chiều ngày 06/08/2021 với thời gian làm bài là 90 phút cho 50 câu hỏi.

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán chủ yếu là kiến thức 12. Đề thi sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của thí sinh ở 3 phần Đại số – Lượng giác – Hình học.  Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán gồm 24 mã đề gồm: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Mời các bạn cùng theo dõi đáp án từng mã đề môn Toán trong bài viết dưới đây:

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán – Đợt 2

Đáp án môn Toán – Mã đề 102

1.C 2.A 3.C 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D
11.B 12.D 13.C 14.D 15.A 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C
21.B 22.C 23.B 24.A 25.B 26.C 27.A 28.A 29.B 30.C
31.C 32.D 33.A 34.A 35.B 36.D 37.B 38.A 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn Toán – Mã đề 110

1.A 2.A 3.D 4.B 5.A 6.C 7.B 8.C 9.A 10.B
11.A 12.C 13.C 14.B 15.A 16.D 17.C 18.B 19.A 20.A
21.B 22.A 23.A 24.B 25.D 26.D 27.A 28.D 29.A 30.C
31.B 32.D 33.D 34.C 35.B 36.C 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

………..

Đang cập nhật

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2021 – Đợt 2

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán – Đợt 1

Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ update đáp án chuẩn của Bộ GD-ĐT trong thời gian sớm nhất!

Đáp án môn Toán – Mã đề 101

1-B 2-C 3-B 4-D 5-B
6-D 7-C 8-C 9-D 10-C
11-A 12-A 13-B 14-D 15-B
16-D 17-C 18-C 19-D 20-C
21-A 22-A 23-A 24-D 25-C
26-B 27-C 28-B 29-C 30-D
31-A 32-C 33-B 34-B 35-B
36-C 37-C 38-B 39-D 40-D
41-A 42-D 43-D 44-A 45-B
46-A 47-D 48-D 49-D 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 102

1-C 2-D 3-D 4-D 5-A
6-A 7-C 8-C 9-C 10-A
11-B 12-D 13-A 14-B 15-D
16-D 17-B 18-D 19-C 20-C
21-D 22-D 23-C 24-D 25-C
26-D 27-B 28-D 29-C 30-C
31-D 32-D 33-C 34-D 35-C
36-A 37-D 38-B 39-D 40-B
41-B 42-A 43-A 44-A 45-A
46-B 47-A 48-A 49-A 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 103

1 -B 2 -C 3 -C 4 -D 5 -D
6 -C 7 – B 8 -A 9 -B 10 -C
11 -C 12 -A 13 -C 14 -A 15 – B
16 -B 17 -C 18 -D 19 -B 20 -B
21 -C 22 -A 23 -A 24 -B 25 -C
26 -A 27 -D 28 – A 29 -B 30 -A
31 – A 32 -D 33 -D 34 – B 35 -B
36 – A 37 -B 38 -A 39 – B 40 -D
41 -B 42 -D 43 -B 44 -A 45 -D
46 -A 47 -D 48 -B 49 -D 50 -A

Đáp án môn Toán – Mã đề 104

1-B 2-C 3-D 4-C 5-C
6-D 7-C 8-B 9-B 10-B
11-C 12-C 13-B 14-C 15-C
16-C 17-A 18-B 19-A 20-B
21-D 22-B 23-A 24-A 25-C
26-A 27-D 28-B 29-A 30-D
31-A 32-D 33-B 34-A 35-A
36-A 37-B 38-A 39-B 40-D
41-A 42-B 43-D 44-A 45-B
46-D 47-C 48-D 49-A 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 105

1-A 2-B 3-A 4-D 5-D
6-B 7-D 8-C 9-C 10-B
11-C 12-B 13-A 14-C 15-B
16-C 17-B 18-A 19-C 20-B
21-C 22-D 23-A 24-D 25-A
26-D 27-C 28-B 29-C 30-B
31-C 32-D 33-D 34-B 35-A
36-A 37-C 38-A 39-D 40-B
41-D 42-C 43-B 44-D 45-D
46-B 47-C 48-A 49-A 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 106

1-C 2-B 3-D 4-D 5-C
6-A 7-B 8-A 9-C 10-C
11-D 12-B 13-D 14-D 15-A
16-C 17-C 18-C 19-A 20-C
21-D 22-D 23-C 24-B 25-D
26-D 27-B 28-A 29-A 30-C
31-C 32-B 33-D 34-D 35-B
36B 37-A 38-A 39-A 40-C
41-A 42-B 43-D 44-D 45-B
46-B 47-B 48-A 49-A 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 107

1-A 2-C 3-C 4-A 5-D
6-B 7-D 8-C 9-C 10-C
11-D 12-C 13-B 14-B 15-D
16-B 17-C 18-B 19-C 20-A
21-C 22-D 23-C 24-A 25-D
26-B 27-D 28-A 29-B 30-C
31-C 32-D 33-C 34-C 35-D
36-D 37-D 38-A 39-D 40-D
41-B 42-D 43-A 44-A 45-B
46-B 47-D 48-A 49-D 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 108

1-C 2-C 3-A 4-C 5-D
6-B 7-A 8-B 9-C 10-C
11-D 12-A 13-B 14-A 15-B
16-D 17-D 18-D 19-B 20-A
21-B 22-B 23-B 24-D 25-A
26-B 27-A 28-A 29-B 30-B
31-A 32-D 33-C 34-A 35-A
36-C 37-D 38-C 39-D 40-D
41-C 42-D 43-D 44-A 45-D
46-B 47-A 48-D 49-C 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 109

1. A 2. A 3. D 4. A 5. A
6. C 7. B 8. C 9. B 10. B
11. B 12. C 13. B 14. A 15. B
16. A 17. B 18. A 19. B 20. B
21. B 22. C 23. C 24.D 25. C
26. C 27. D 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. C 34. D 35. A
36. C 37. D 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43.A 44. A 45.B
46. C 47. A 48.C 49.C 50. B

Đáp án môn Toán – Mã đề 110

1-A 2-A 3-A 4-D 5-D
6-B 7-A 8-A 9-C 10-D
11-D 12-C 13-C 14-B 15-B
16-C 17-B 18-B 19-A 20-A
21-B 22-B 23-A 24-B 25-B
26-A 27-B 28-C 29-D 30-C
31-B 32-D 33-A 34-D 35-C
36-D 37-C 38-A 39-C 40-A
41-D 42-C 43-C 44-C 45-D
46-D 47-A 48-D 49-C 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 111

1-A 2-B 3-C 4-C 5-D
6-D 7-C 8-C 9-D 10-D
11-D 12-B 13-B 14-B 15-C
16-D 17-A 18-C 19-C 20-D
21-C 22-B 23-A 24-C 25-D
26-A 27-B 28-C 29-B 30-D
31-A 32-C 33-B 34-D 35-C
36-D 37-B 38-D 39-C 40-B
41-D 42-A 43-B 44-C 45-C
46-D 47-C 48-B 49-C 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 112

1-C 2-C 3-B 4-D 5-A
6-D 7-C 8-A 9-B 10-B
11-D 12-C 13-A 14-D 15-B
16-B 17-C 18-A 19-C 20-C
21-D 22-B 23-C 24-B 25-D
26-D 27-D 28-A 29-D 30-A
31-C 32-D 33-A 34-C 35-D
36-B 37-A 38-B 39-B 40-A
41-C 42-D 43-B 44-A 45-A
46-B 47-C 48-D 49-B 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 113

1-D 2-B 3-D 4-B 5-C
6-C 7-D 8-D 9-B 10-A
11-A 12-B 13-C 14-D 15-A
16-D 17-C 18-A 19-B 20-B
21-A 22-B 23-C 24-A 25-A
26-B 27-C 28-C 29-B 30-A
31-D 32-C 33-D 34-A 35-C
36-C 37-B 38-B 39-D 40-A
41-C 42-D 43-A 44-B 45-C
46-C 47-A 48-C 49-B 50-B

Đáp án môn Toán – Mã đề 114

1-B 2-C 3-A 4-D 5-C
6-D 7-B 8-D 9-B 10-B
11-C 12-D 13-B 14-A 15-D
16-D 17-C 18-B 19-D 20-C
21-A 22-A 23-D 24-A 25-A
26-B 27-D 28-B 29-A 30-A
31-D 32-A 33-B 34-D 35-D
36-A 37-A 38-D 39-D 40-B
41-A 42-D 43-B 44-A 45-B
46-B 47-D 48-B 49-B 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 115

1-A 2-C 3-A 4-D 5-D
6-D 7-A 8-A 9-D 10-B
11-A 12-A 13-D 14-C 15-B
16-C 17-A 18-A 19-A 20-B
21-B 22-B 23-C 24-B 25-A
26-A 27-B 28-B 29-A 30-C
31-C 32-B 33-C 34-C 35-B
36-B 37-A 38-C 39-A 40-B
41-B 42-C 43-C 44-A 45-C
46-C 47-B 48-A 49-C 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 116

1-B 2-A 3-C 4-D 5-C
6-C 7-A 8-A 9-C 10-D
11-B 12-A 13-A 14-B 15-B
16-D 17-C 18-A 19-C 20-A
21-D 22-D 23-A 24-B 25-C
26-C 27-C 28-D 29-C 30-C
31-A 32-C 33-A 34-A 35-B
36-C 37-B 38-B 39-C 40-A
41-B 42-B 43-C 44-D 45-B
46-A 47-B 48-A 49-D 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 117

1-D 2-C 3-B 4-B 5-A
6-D 7-C 8-A 9-B 10-
11-A 12-A 13-C 14-C 15-B
16-D 17-C 18-C 19-D 20-A
21-B 22-A 23-C 24-A 25-C
26-D 27-C 28-A 29-D 30-A
31-B 32-A 33-C 34-A 35-D
36-D 37-C 38-A 39-B 40-C
41-C 42-A 43-B 44-A 45-A
46-D 47-A 48-C 49-C 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 118

1-C 2-A 3-D 4-C 5-C
6-D 7-A 8-A 9-B 10-A
11-A 12-D 13-B 14-D 15-B
16-B 17-D 18-A 19-C 20-C
21-B 22-B 23-D 24-A 25-B
26-C 27-A 28-A 29-B 30-A
31-D 32-B 33-A 34-D 35-A
36-C 37-A 38-B 39-A 40-A
41-D 42-D 43-C 44-B 45-A
46-C 47-D 48-B 49-B 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 119

1-D 2-C 3-D 4-C 5-D
6-C 7-A 8-C 9-B 10-B
11-C 12-A 13-D 14-C 15-D
16-A 17-B 18-D 19-A 20-B
21-D 22-B 23-B 24-B 25-C
26-A 27-D 28-A 29-C 30-C
31-B 32-D 33-D 34-B 35-D
36-D 37-A 38-B 39-B 40-C
41-C 42-A 43-D 44-A 45-C
46-A 47-D 48-B 49-A 50-B

Đáp án môn Toán – Mã đề 120

1-B 2-A 3-B 4-A 5-D
6-C 7-A 8-A 9-D 10-D
11-B 12-B 13-A 14-A 15-D
16-C 17-C 18-D 19-A 20-C
21-C 22-C 23-B 24-C 25-A
26-D 27-B 28-D 29-C 30-C
31-A 32-B 33-C 34-C 35-B
36-B 37-D 38-A 39-C 40-A
41-B 42-C 43-D 44-C 45-B
46-D 47-A 48-B 49-C 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 121

1-A 2-D 3-A 4-A 5-C
6-C 7-C 8-C 9-A 10-C
11-B 12-C 13-B 14-D 15-D
16-D 17-B 18-D 19-A 20-B
21-C 22-B 23-C 24-C 25-B
26-D 27-B 28-D 29-A 30-D
31-C 32-D 33-C 34-D 35-A
36-D 37-C 38-B 39-B 40-B
41-A 42-C 43-A 44-A 45-B
46-A 47-A 48-D 49-B 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 122

1-A 2-A 3-C 4-A 5-C
6-C 7-B 8-D 9-C 10-D
11-D 12-A 13-B 14-A 15-B
16-A 17-C 18-B 19-B 20-D
21-B 22-B 23-D 24-D 25-C
26-C 27-D 28-B 29-D 30-B
31-B 32-B 33-D 34-D 35-C
36-C 37-D 38-B 39-D 40-B
41-D 42-D 43-C 44-B 45-B
46-A 47-C 48-C 49-A 50-B

Đáp án môn Toán – Mã đề 123

1-B 2-A 3-B 4-C 5-B
6-D 7-D 8-B 9-A 10-C
11-B 12-A 13-C 14-B 15-B
16-C 17-D 18-C 19-D 20-A
21-B 22-A 23-B 24-A 25-D
26-B 27-D 28-A 29-A 30-C
31-D 32-A 33-D 34-C 35-C
36-C 37-B 38-C 39-A 40-C
41-B 42-B 43-A 44-D 45-B
46-A 47-B 48-D 49-C 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 124

1-C 2-D 3-A 4-C 5-B
6-D 7-B 8-A 9-C 10-D
11-B 12-D 13-A 14-A 15-B
16-C 17-C 18-B 19-B 20-D
21-D 22-C 23-D 24-D 25-C
26-D 27-B 28-C 29-B 30-A
31-A 32-B 33-C 34-B 35-C
36-D 37-C 38-C 39-C 40-D
41-A 42-D 43-A 44-D 45-A
46-D 47-B 48-A 49-D 50-A

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2021 – Đợt 1

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

……………….

Đang cập nhật

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2021 đợt 2 được tổ chức thi vào chiều ngày 06/08/2021 với thời gian làm bài là 90 phút cho 50 câu hỏi.

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán chủ yếu là kiến thức 12. Đề thi sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của thí sinh ở 3 phần Đại số – Lượng giác – Hình học.  Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán gồm 24 mã đề gồm: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Mời các bạn cùng theo dõi đáp án từng mã đề môn Toán trong bài viết dưới đây:

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán – Đợt 2

Đáp án môn Toán – Mã đề 102

1.C 2.A 3.C 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D
11.B 12.D 13.C 14.D 15.A 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C
21.B 22.C 23.B 24.A 25.B 26.C 27.A 28.A 29.B 30.C
31.C 32.D 33.A 34.A 35.B 36.D 37.B 38.A 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn Toán – Mã đề 110

1.A 2.A 3.D 4.B 5.A 6.C 7.B 8.C 9.A 10.B
11.A 12.C 13.C 14.B 15.A 16.D 17.C 18.B 19.A 20.A
21.B 22.A 23.A 24.B 25.D 26.D 27.A 28.D 29.A 30.C
31.B 32.D 33.D 34.C 35.B 36.C 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

………..

Đang cập nhật

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2021 – Đợt 2

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán – Đợt 1

Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ update đáp án chuẩn của Bộ GD-ĐT trong thời gian sớm nhất!

Đáp án môn Toán – Mã đề 101

1-B 2-C 3-B 4-D 5-B
6-D 7-C 8-C 9-D 10-C
11-A 12-A 13-B 14-D 15-B
16-D 17-C 18-C 19-D 20-C
21-A 22-A 23-A 24-D 25-C
26-B 27-C 28-B 29-C 30-D
31-A 32-C 33-B 34-B 35-B
36-C 37-C 38-B 39-D 40-D
41-A 42-D 43-D 44-A 45-B
46-A 47-D 48-D 49-D 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 102

1-C 2-D 3-D 4-D 5-A
6-A 7-C 8-C 9-C 10-A
11-B 12-D 13-A 14-B 15-D
16-D 17-B 18-D 19-C 20-C
21-D 22-D 23-C 24-D 25-C
26-D 27-B 28-D 29-C 30-C
31-D 32-D 33-C 34-D 35-C
36-A 37-D 38-B 39-D 40-B
41-B 42-A 43-A 44-A 45-A
46-B 47-A 48-A 49-A 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 103

1 -B 2 -C 3 -C 4 -D 5 -D
6 -C 7 – B 8 -A 9 -B 10 -C
11 -C 12 -A 13 -C 14 -A 15 – B
16 -B 17 -C 18 -D 19 -B 20 -B
21 -C 22 -A 23 -A 24 -B 25 -C
26 -A 27 -D 28 – A 29 -B 30 -A
31 – A 32 -D 33 -D 34 – B 35 -B
36 – A 37 -B 38 -A 39 – B 40 -D
41 -B 42 -D 43 -B 44 -A 45 -D
46 -A 47 -D 48 -B 49 -D 50 -A

Đáp án môn Toán – Mã đề 104

1-B 2-C 3-D 4-C 5-C
6-D 7-C 8-B 9-B 10-B
11-C 12-C 13-B 14-C 15-C
16-C 17-A 18-B 19-A 20-B
21-D 22-B 23-A 24-A 25-C
26-A 27-D 28-B 29-A 30-D
31-A 32-D 33-B 34-A 35-A
36-A 37-B 38-A 39-B 40-D
41-A 42-B 43-D 44-A 45-B
46-D 47-C 48-D 49-A 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 105

1-A 2-B 3-A 4-D 5-D
6-B 7-D 8-C 9-C 10-B
11-C 12-B 13-A 14-C 15-B
16-C 17-B 18-A 19-C 20-B
21-C 22-D 23-A 24-D 25-A
26-D 27-C 28-B 29-C 30-B
31-C 32-D 33-D 34-B 35-A
36-A 37-C 38-A 39-D 40-B
41-D 42-C 43-B 44-D 45-D
46-B 47-C 48-A 49-A 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 106

1-C 2-B 3-D 4-D 5-C
6-A 7-B 8-A 9-C 10-C
11-D 12-B 13-D 14-D 15-A
16-C 17-C 18-C 19-A 20-C
21-D 22-D 23-C 24-B 25-D
26-D 27-B 28-A 29-A 30-C
31-C 32-B 33-D 34-D 35-B
36B 37-A 38-A 39-A 40-C
41-A 42-B 43-D 44-D 45-B
46-B 47-B 48-A 49-A 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 107

1-A 2-C 3-C 4-A 5-D
6-B 7-D 8-C 9-C 10-C
11-D 12-C 13-B 14-B 15-D
16-B 17-C 18-B 19-C 20-A
21-C 22-D 23-C 24-A 25-D
26-B 27-D 28-A 29-B 30-C
31-C 32-D 33-C 34-C 35-D
36-D 37-D 38-A 39-D 40-D
41-B 42-D 43-A 44-A 45-B
46-B 47-D 48-A 49-D 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 108

1-C 2-C 3-A 4-C 5-D
6-B 7-A 8-B 9-C 10-C
11-D 12-A 13-B 14-A 15-B
16-D 17-D 18-D 19-B 20-A
21-B 22-B 23-B 24-D 25-A
26-B 27-A 28-A 29-B 30-B
31-A 32-D 33-C 34-A 35-A
36-C 37-D 38-C 39-D 40-D
41-C 42-D 43-D 44-A 45-D
46-B 47-A 48-D 49-C 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 109

1. A 2. A 3. D 4. A 5. A
6. C 7. B 8. C 9. B 10. B
11. B 12. C 13. B 14. A 15. B
16. A 17. B 18. A 19. B 20. B
21. B 22. C 23. C 24.D 25. C
26. C 27. D 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. C 34. D 35. A
36. C 37. D 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43.A 44. A 45.B
46. C 47. A 48.C 49.C 50. B

Đáp án môn Toán – Mã đề 110

1-A 2-A 3-A 4-D 5-D
6-B 7-A 8-A 9-C 10-D
11-D 12-C 13-C 14-B 15-B
16-C 17-B 18-B 19-A 20-A
21-B 22-B 23-A 24-B 25-B
26-A 27-B 28-C 29-D 30-C
31-B 32-D 33-A 34-D 35-C
36-D 37-C 38-A 39-C 40-A
41-D 42-C 43-C 44-C 45-D
46-D 47-A 48-D 49-C 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 111

1-A 2-B 3-C 4-C 5-D
6-D 7-C 8-C 9-D 10-D
11-D 12-B 13-B 14-B 15-C
16-D 17-A 18-C 19-C 20-D
21-C 22-B 23-A 24-C 25-D
26-A 27-B 28-C 29-B 30-D
31-A 32-C 33-B 34-D 35-C
36-D 37-B 38-D 39-C 40-B
41-D 42-A 43-B 44-C 45-C
46-D 47-C 48-B 49-C 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 112

1-C 2-C 3-B 4-D 5-A
6-D 7-C 8-A 9-B 10-B
11-D 12-C 13-A 14-D 15-B
16-B 17-C 18-A 19-C 20-C
21-D 22-B 23-C 24-B 25-D
26-D 27-D 28-A 29-D 30-A
31-C 32-D 33-A 34-C 35-D
36-B 37-A 38-B 39-B 40-A
41-C 42-D 43-B 44-A 45-A
46-B 47-C 48-D 49-B 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 113

1-D 2-B 3-D 4-B 5-C
6-C 7-D 8-D 9-B 10-A
11-A 12-B 13-C 14-D 15-A
16-D 17-C 18-A 19-B 20-B
21-A 22-B 23-C 24-A 25-A
26-B 27-C 28-C 29-B 30-A
31-D 32-C 33-D 34-A 35-C
36-C 37-B 38-B 39-D 40-A
41-C 42-D 43-A 44-B 45-C
46-C 47-A 48-C 49-B 50-B

Đáp án môn Toán – Mã đề 114

1-B 2-C 3-A 4-D 5-C
6-D 7-B 8-D 9-B 10-B
11-C 12-D 13-B 14-A 15-D
16-D 17-C 18-B 19-D 20-C
21-A 22-A 23-D 24-A 25-A
26-B 27-D 28-B 29-A 30-A
31-D 32-A 33-B 34-D 35-D
36-A 37-A 38-D 39-D 40-B
41-A 42-D 43-B 44-A 45-B
46-B 47-D 48-B 49-B 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 115

1-A 2-C 3-A 4-D 5-D
6-D 7-A 8-A 9-D 10-B
11-A 12-A 13-D 14-C 15-B
16-C 17-A 18-A 19-A 20-B
21-B 22-B 23-C 24-B 25-A
26-A 27-B 28-B 29-A 30-C
31-C 32-B 33-C 34-C 35-B
36-B 37-A 38-C 39-A 40-B
41-B 42-C 43-C 44-A 45-C
46-C 47-B 48-A 49-C 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 116

1-B 2-A 3-C 4-D 5-C
6-C 7-A 8-A 9-C 10-D
11-B 12-A 13-A 14-B 15-B
16-D 17-C 18-A 19-C 20-A
21-D 22-D 23-A 24-B 25-C
26-C 27-C 28-D 29-C 30-C
31-A 32-C 33-A 34-A 35-B
36-C 37-B 38-B 39-C 40-A
41-B 42-B 43-C 44-D 45-B
46-A 47-B 48-A 49-D 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 117

1-D 2-C 3-B 4-B 5-A
6-D 7-C 8-A 9-B 10-
11-A 12-A 13-C 14-C 15-B
16-D 17-C 18-C 19-D 20-A
21-B 22-A 23-C 24-A 25-C
26-D 27-C 28-A 29-D 30-A
31-B 32-A 33-C 34-A 35-D
36-D 37-C 38-A 39-B 40-C
41-C 42-A 43-B 44-A 45-A
46-D 47-A 48-C 49-C 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 118

1-C 2-A 3-D 4-C 5-C
6-D 7-A 8-A 9-B 10-A
11-A 12-D 13-B 14-D 15-B
16-B 17-D 18-A 19-C 20-C
21-B 22-B 23-D 24-A 25-B
26-C 27-A 28-A 29-B 30-A
31-D 32-B 33-A 34-D 35-A
36-C 37-A 38-B 39-A 40-A
41-D 42-D 43-C 44-B 45-A
46-C 47-D 48-B 49-B 50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 119

1-D 2-C 3-D 4-C 5-D
6-C 7-A 8-C 9-B 10-B
11-C 12-A 13-D 14-C 15-D
16-A 17-B 18-D 19-A 20-B
21-D 22-B 23-B 24-B 25-C
26-A 27-D 28-A 29-C 30-C
31-B 32-D 33-D 34-B 35-D
36-D 37-A 38-B 39-B 40-C
41-C 42-A 43-D 44-A 45-C
46-A 47-D 48-B 49-A 50-B

Đáp án môn Toán – Mã đề 120

1-B 2-A 3-B 4-A 5-D
6-C 7-A 8-A 9-D 10-D
11-B 12-B 13-A 14-A 15-D
16-C 17-C 18-D 19-A 20-C
21-C 22-C 23-B 24-C 25-A
26-D 27-B 28-D 29-C 30-C
31-A 32-B 33-C 34-C 35-B
36-B 37-D 38-A 39-C 40-A
41-B 42-C 43-D 44-C 45-B
46-D 47-A 48-B 49-C 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 121

1-A 2-D 3-A 4-A 5-C
6-C 7-C 8-C 9-A 10-C
11-B 12-C 13-B 14-D 15-D
16-D 17-B 18-D 19-A 20-B
21-C 22-B 23-C 24-C 25-B
26-D 27-B 28-D 29-A 30-D
31-C 32-D 33-C 34-D 35-A
36-D 37-C 38-B 39-B 40-B
41-A 42-C 43-A 44-A 45-B
46-A 47-A 48-D 49-B 50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 122

1-A 2-A 3-C 4-A 5-C
6-C 7-B 8-D 9-C 10-D
11-D 12-A 13-B 14-A 15-B
16-A 17-C 18-B 19-B 20-D
21-B 22-B 23-D 24-D 25-C
26-C 27-D 28-B 29-D 30-B
31-B 32-B 33-D 34-D 35-C
36-C 37-D 38-B 39-D 40-B
41-D 42-D 43-C 44-B 45-B
46-A 47-C 48-C 49-A 50-B

Đáp án môn Toán – Mã đề 123

1-B 2-A 3-B 4-C 5-B
6-D 7-D 8-B 9-A 10-C
11-B 12-A 13-C 14-B 15-B
16-C 17-D 18-C 19-D 20-A
21-B 22-A 23-B 24-A 25-D
26-B 27-D 28-A 29-A 30-C
31-D 32-A 33-D 34-C 35-C
36-C 37-B 38-C 39-A 40-C
41-B 42-B 43-A 44-D 45-B
46-A 47-B 48-D 49-C 50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 124

1-C 2-D 3-A 4-C 5-B
6-D 7-B 8-A 9-C 10-D
11-B 12-D 13-A 14-A 15-B
16-C 17-C 18-B 19-B 20-D
21-D 22-C 23-D 24-D 25-C
26-D 27-B 28-C 29-B 30-A
31-A 32-B 33-C 34-B 35-C
36-D 37-C 38-C 39-C 40-D
41-A 42-D 43-A 44-D 45-A
46-D 47-B 48-A 49-D 50-A

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2021 – Đợt 1

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

……………….

Đang cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button