Tải MẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Chứng từ ghi sổ: Mẫu S02a-H, Mẫu S02a-DN

Chứng từ ghi sổ là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Mẫu C41-BB phiếu chi Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
  • Mẫu C42-BB giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
  • Mẫu S01-H: Nhật ký – Sổ cái

1. Chứng từ ghi sổ là gì?


Chứng từ ghi sổ chính là một khái niệm chỉ loại chứng từ dùng để tập hợp số liệu của chứng từ gốc theo từng loại sự việc và ghi rõ nội dung vào sổ cho từng sự việc ấy. Người nhân viên kế toán dựa vào chứng từ hoặc bảng tổng hợp cùng loại, cùng nội dung kinh tế để lập chứng từ ghi sổ.

2. Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200


Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S02a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: …………

Ngày…. tháng…. năm ….

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

Kèm theo…… chứng từ gốc

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 107


Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S02a-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày… tháng… năm …

Số:…….

Diễn giải

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

Kèm theo … chứng từ kế toán.


NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Ngày… tháng… năm….

K TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Chứng từ ghi sổ là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Mẫu C41-BB phiếu chi Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
  • Mẫu C42-BB giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
  • Mẫu S01-H: Nhật ký – Sổ cái

1. Chứng từ ghi sổ là gì?


Chứng từ ghi sổ chính là một khái niệm chỉ loại chứng từ dùng để tập hợp số liệu của chứng từ gốc theo từng loại sự việc và ghi rõ nội dung vào sổ cho từng sự việc ấy. Người nhân viên kế toán dựa vào chứng từ hoặc bảng tổng hợp cùng loại, cùng nội dung kinh tế để lập chứng từ ghi sổ.

2. Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200


Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S02a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: …………

Ngày…. tháng…. năm ….

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

Kèm theo…… chứng từ gốc

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 107


Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S02a-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày… tháng… năm …

Số:…….

Diễn giải

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

Kèm theo … chứng từ kế toán.


NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Ngày… tháng… năm….

K TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button