Phổ biến Pháp luật

Các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên dự kiến cắt giảm

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên nào được đề xuất cắt giảm?


Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 2499/BNV-CCVC, theo đó, Bộ Nội vụ có đề xuất việc cắt giảm một số chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên.

  • Giá vé tàu điện Cát Linh Hà Đông
  • Các đối tượng được giảm giá điện đợt 3

Hiện nay công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đối với viên chức có một số hạn chế, tồn tại như sau:

(1) Nội dung một số chương trình bồi dưỡng còn nhiều lý thuyết, chưa thật sự bám sát với yêu cầu của vị trí việc làm; còn trùng lặp nội dung giữa các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp trong cùng một chuyên ngành hoặc trùng với kiến thức đào tạo trong trường đại học.

(2) Việc quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về việc chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng.

(3) Có sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Vì những hạn chết trên, Bộ Nội vụ đã đề xuất cắt giảm những chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tại phụ lục số 3b ban hành kèm Công văn 2499/BNV-CCVC, cụ thể:

TT

Tên chức danh

Mã số chức danh

Số lượng chứng chỉ hiện có

Số lượng chứng chỉ đề xuất giảm

1

Giáo viên mầm non hạng I

V.07.02.24

03

02

2

Giáo viên mầm non hạng II

V.07.02.25

3

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

4

Giáo viên tiếu học hạng I

V.07.03.27

03

02

5

Giáo viên tiếu học hạng II

V.07.03.28

6

Giáo viên tiếu học hạng III

V.07.03.29

7

Giáo viên trung học cơ sở hạng I

V.07.04.30

03

02

8

Giáo viên trung học cơ sở hạng II

V.07.04.31

9

Giáo viên trung học cơ sở hạng III

V.07.04.32

10

Giáo viên trung học phổ thông hạng I

V.07.03.27

03

02

11

Giáo viên trung học phổ thông hạng II

V.07.03.28

12

Giáo viên trung học phổ thông hạng III

V.07.03.29

Hiện nay, để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông các hạng I, II, III , thì giáo viên phải có 3 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh tương ứng với các hạng.

Nếu đề xuất này được Chính phủ thông qua, thì giáo viên sẽ được cắt giảm 2 loại chứng chỉ bồi dưỡng. Tuy nhiên, việc cắt giảm đích danh chứng chỉ nào thì vẫn chưa có đề xuất hay quyết định chính thức.

Như vậy, khi đề xuất trên được thông qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo rất có thể sẽ phải sửa đổi các Thông tư 01, 02, 03, 04 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Điện Ảnh 24G.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên nào được đề xuất cắt giảm?


Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 2499/BNV-CCVC, theo đó, Bộ Nội vụ có đề xuất việc cắt giảm một số chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên.

  • Giá vé tàu điện Cát Linh Hà Đông
  • Các đối tượng được giảm giá điện đợt 3

Hiện nay công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đối với viên chức có một số hạn chế, tồn tại như sau:

(1) Nội dung một số chương trình bồi dưỡng còn nhiều lý thuyết, chưa thật sự bám sát với yêu cầu của vị trí việc làm; còn trùng lặp nội dung giữa các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp trong cùng một chuyên ngành hoặc trùng với kiến thức đào tạo trong trường đại học.

(2) Việc quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về việc chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng.

(3) Có sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Vì những hạn chết trên, Bộ Nội vụ đã đề xuất cắt giảm những chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tại phụ lục số 3b ban hành kèm Công văn 2499/BNV-CCVC, cụ thể:

TT

Tên chức danh

Mã số chức danh

Số lượng chứng chỉ hiện có

Số lượng chứng chỉ đề xuất giảm

1

Giáo viên mầm non hạng I

V.07.02.24

03

02

2

Giáo viên mầm non hạng II

V.07.02.25

3

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

4

Giáo viên tiếu học hạng I

V.07.03.27

03

02

5

Giáo viên tiếu học hạng II

V.07.03.28

6

Giáo viên tiếu học hạng III

V.07.03.29

7

Giáo viên trung học cơ sở hạng I

V.07.04.30

03

02

8

Giáo viên trung học cơ sở hạng II

V.07.04.31

9

Giáo viên trung học cơ sở hạng III

V.07.04.32

10

Giáo viên trung học phổ thông hạng I

V.07.03.27

03

02

11

Giáo viên trung học phổ thông hạng II

V.07.03.28

12

Giáo viên trung học phổ thông hạng III

V.07.03.29

Hiện nay, để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông các hạng I, II, III , thì giáo viên phải có 3 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh tương ứng với các hạng.

Nếu đề xuất này được Chính phủ thông qua, thì giáo viên sẽ được cắt giảm 2 loại chứng chỉ bồi dưỡng. Tuy nhiên, việc cắt giảm đích danh chứng chỉ nào thì vẫn chưa có đề xuất hay quyết định chính thức.

Như vậy, khi đề xuất trên được thông qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo rất có thể sẽ phải sửa đổi các Thông tư 01, 02, 03, 04 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Điện Ảnh 24G.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button