Tải MẫuThủ tục hành chính

Báo cáo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc năm 2021

Mẫu báo cáo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc được Điện Ảnh 24G sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn thực hiện báo cáo thuận tiện và nhanh chóng. Mời các bạn theo dõi bản báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2021 mẫu.

1. Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ số 1


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm học……….

Căn cứ quyết định số ………. ngày……..của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

Thông tư số 36/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghị định số 04/2015/NĐ – CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ;

Trường ………… đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong năm học ………… như sau:

I. Đặc điểm tình hình của đơn vị. Những thuận lợi, khó khăn.

* Đặc điểm tình hình:

– Tổng số CBGVNV nhà trường: ….người.

– Tổng số Đảng viên chi bộ: ….người. Trong đó:

+ Đảng viên chính thức: ….người.

+ Đảng viên dự bị: 0 người

– Tổng số học sinh: …em/….lớp

* Thuận lợi:

– Đảng viên, CBGVNV đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện trong công tác; an ninh trật tự nhà trường đảm bảo, tinh thần của CBGVNV ngày càng được nâng cao.

– Chi bộ lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường. Đặc biệt luôn chú trọng đến quá trình thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Chính quyền và các đoàn thể.

– Giáo viên xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm, đồng thời cũng là quyền lợi của mình vì vậy được sự ủng hộ và đồng thuận cao của CBGVNV.

– Đa số đoàn kết, nhiệt tình, năng động trong mọi hoạt động, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình phát huy mạnh mẽ.

* Khó khăn:

Trong năm có sự thay đổi cán bộ quản lý. Hiệu trưởng mới được điều động về trường nên sự nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên còn hạn chế.

II. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ.

– Căn cứ vào hướng dẫn của Ngành, nhà trường lãnh đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường với nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

– Tuyên truyền đầy đủ các nội dung của; Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường đến 100% CBGVNV nhà trường. Trọng tâm là Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng.

– Nhà trường quy định quyền của CBGVNV được biết các thông tin chủ trương của trường, những vấn đề liên quan đến lợi ích và đời sống của CBGVNV. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể về các công việc của trường như: Việc sử dụng công quỹ, thu chi tài chính, tài sản, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

– Trường có quy chế và các hình thức để CBGVNV được bàn bạc tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của trường, các ý kiến đóng góp được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định. Thông qua các đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân kiểm tra giám sát hoạt động của trường. Kết quả thanh tra, kiểm tra giám sát đều được lãnh đạo trường tiếp thu nghiêm túc.

– Hiệu trưởng xác định rõ trách nhiệm của người lãnh đạo trường. Thông qua Hội nghị CBCC, lãnh đạo nhà trường báo cáo công việc trước CBGVNV để CBGVNV góp ý kiến đánh giá, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của CBGVNV.

2. Công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến.

– Nhà trường đã phổ biến quán triệt đến tất cả cán bộ giáo viên nhân viên về Chỉ thị, Nghị quyết,Quyết định Trọng tâm là Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng tới 100% cán bộ viên chức và người lao động.

– Nhà trường quy định quyền của CBGVNV được biết các thông tin, chủ trương của trường, những vấn đề liên quan đến lợi ích và đời sống của CBGVNV.

– Các đoàn thể trong nhà trường thường xuyên tuyên truyền trong tổ về việc thực hiện Quy chế dân chủ, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo nhà trường biết việc triển khai, tiến độ thực hiện cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ để kịp thời xử lý.

Tăng cường, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh theo từng thời điểm cụ thể trong các cuộc họp của nhà trường.

Đối với phụ huynh và học sinh: Lãnh đạo nhà trường cùng với GV, NV đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, những văn bản chỉ đạo của ngành. Thông báo công khai các khoản thu-chi.

3. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với việc thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

a. Về công tác tập huấn cán bộ

Nhà trường tạo điều kiện cho ban chỉ đạo tham gia các lớp tập huấn do cấp có thẩm quyền tổ chức, đảm bảo đúng thành phần và tiếp thu các kiến thức mới để triển khai tổ chức thực hiện.

b. Công tác kiểm tra giám sát, dôn đốc việc thực hiện

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế nhà trường thường xuyên kiểm tra các đoàn thể, tổ, khối thực hiện Quy chế, Quy ước dân chủ đã được ban hành, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện trong đó khẳng định các kết quả đạt được và rút ra các tồn tại, hạn chế cần khắc phục từ đó đề ra các biện pháp thực hiện cho các năm tiếp theo. Qua kiểm tra giám sát cho thấy các đoàn thể, các tổ khối, CBGVNV rất quan tâm đến việc phát huy dân chủ, những nội dung cần công khai dân chủ để CBGVNV giám sát việc thực hiện.

4. Công tác xây dựng và thực hiện bổ sung hoàn thiện các quy chế quy ước dân chủ

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo, nhà trường đã xây dựng Quy chế dân chủ trong nhà trường bao gồm các nội dung, những việc cần thông báo để CBGVNV bàn và quyết định trực tiếp, những việc tham gia ý kiến, những việc giám sát kiêm tra. Nhà trường thường xuyên lãnh đạo việc rà soát bổ sung sửa đổi các nội dung Quy chế dân chủ đã ban hành cho phù hợp với các luật mới ban hành và có hiệu lực thực hiên. Xây dựng các quy chế, quy ước với các nội dung cụ thể, sát thực tế với tình nhà trường, địa phương.

5. Công tác sơ kết, tổng kết

– Nhà trường tổ chức sơ kết, tổng kết đúng thời gian quy định và đánh giá kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện của nhà trường và mọi tổ chức đoàn thể; điều chỉnh, bổ sung cho kế hoạch và nội dung của Quy chế phù hợp với điều kiện thực tế mỗi năm học.

III. Kết quả nổi bật trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị

– Nhà trường đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của CB GV NV; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm lợi ích của người lao động; động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo trường; đảm bảo kỷ cương trong trường; đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

– Những nội dung của quy chế dân chủ đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như trong hệ thống chính trị của trường.

– Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

– Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, đồng thời đã phối hợp tốt với công đoàn để tổ chức hội nghị công nhân viên chức đầu năm học. Hàng tháng tổ chức họp hội đồng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn các tổ 2 lần/tháng, tổ chức công đoàn được tổ chức họp theo đúng định kỳ.

– Lãnh đạo trường đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường, đã có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và phù hợp với thẩm quyền được giao.

– Đã phát huy được hiệu quả của Ban thanh tra nhân dân, trong năm học Ban thanh tra nhân dân đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra công tác chuyên môn ( kết hợp kiểm tra nghiệp vụ sư phạm giáo viên,… công tác thu chi tài chính của nhà trường (Giám sát việc công khai tài chính,…)

– Về công tác chuyên môn: Đã triển khai đầy đủ các văn bản, kế hoạch, việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy,.

– Về việc thực hiện quỹ hoạt động của Ban đại diện CMHS: Nhà trường đã tích cực tham mưu với hội phụ huynh trong việc quản lý quỹ hội. Việc thu, chi tiền quỹ hội đó được thông qua trước toàn thể phụ huynh toàn trường trong các cuộc họp và được 100% phụ huynh nhất trí.

– Về Kinh phí ngân sách tự chủ: Đảm bảo chi đủ lương, công tác phí, nghỉ thai sản, bảo hiểm, chế độ hưởng trong các ngày lễ tết… đều được chi trả đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ. Bên cạnh đó nhà trường đã mua sắm được khá nhiều trang thiết bị như bàn ghế văn phòng , bàn ghế giáo viên, tủ thiết bị, các loại biểu bảng tuyên truyền, các loại trang thiết bị phục vụ cho công tác GD học sinh.

– Công tác chuyển xếp và nâng lương: Ban giám hiệu đã kết hợp với Công đoàn và Kế toán chủ động XD kế hoạch từng thời kỳ và công khai đầy đủ những thông tin cá nhân khi đến kỳ nâng lương, thực hiện đầy đủ các giấy tờ có liên quan. Việc nâng lương trước thời hạn đã được công đoàn, nhà trường xem xét đúng theo quy định và đúng thủ tục, đúng đối tượng và được thực hiện công khai.

– Việc thực hiện chế độ công khai tài chính theo đúng quy định của Nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

– Công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, nâng bậc lương, khen thưởng kỷ luật, đề bạt và các chế độ chính sách khác.

– Thực hiện công khai các khoản thu quỹ, việc sử dụng quỹ và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

– Đã thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân và các tổ chức, đoàn thể trong trường về các vấn đề: Như kế hoạch phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp, công tác tuyển sinh, giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm, quy trình quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, việc xây dựng nội quy, quy chế nội bộ trong nhà trường v.v…

– Đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động.

– Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng gây bè phái, mất đoàn kết và những hiện tượng vi phạm dân chủ, kỷ cương trong trường. Đồng thời, thực hiện đúng những quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.

IV. Đánh giá chung

– Việc thực hiện QCDC gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ luôn luôn được tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBGVNV, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện năm “Kỷ cương hành chính”, trật tự văn minh đô thị, thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức , viên chức, người lao động trong cơ quan được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Nội dung này được đưa vào đánh giá thi đua hàng tháng đối với từng CBGVNV nên hiệu quả rất cao. 100% các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kết quả việc tiếp, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của nhà giáo được chi bộ nhà trường quan tâm. Tuy nhiên trong năm học vừa qua không có trường hợp nào gửi đơn khiếu nại liên quan đến nhà trường.

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường tạo ra nhiều phong trào thi đua trong các tổ chức và cá nhân. Các đoàn thể đã phát huy được vai trò chủ động tuyên truyền CBGVNV thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở phối hợp với Chính quyền trong các nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sức mạnh giữ vững an ninh trật tự nhà trường, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của toàn thể CBGVNV tham gia đóng góp ý kiến . Xây dựng nhà trường tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của chi bộ, nhà trường, các đoàn thể, mỗi CBGVNV trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ.

* Những tồn tại hạn chế

– Việc báo cáo định kỳ của các đoàn thể trong trường đôi khi còn chưa kịp thời.

* Nguyên nhân tồn tại hạn chế:

– Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đều là CBGVNV kiêm nhiệm, công tác kiểm tra chưa chuyên sâu nên việc triển khai một số hoạt động còn hạn chế.

V. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ nhà trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho CBGVNV nhằm đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

2. Tiếp tục rà soát bổ sung rút gọn các Quy chế đã ban hành, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của trường với phương châm: thiết thực, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tuyên truyền vận động CBGVNV thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của trường trong các năm học.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Chính quyền và các đoàn thể nhà trường trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

VI. Đề xuất kiến nghị

– Lãnh đạo cấp trên tổ chức các lớp tập huấn để CBGV được tham gia học tập nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

2. Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ số 2


Tên đơn vị:………..….

BÁO CÁO
về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc
theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP năm 2017

(Đính kèm Công văn ……………)

1. Tình hình:

– Tổng số CNV-NLĐ: …………../……..nữ

– Tổng số đoàn viên công đoàn: ………./………. nữ

2. Hoạt động của cấp ủy và Ban Chỉ đạo

– Thành lập BCĐ: có không

– Kiện toàn Ban Chỉ đạo: có không

– Thành lập Ban Thanh tra nhân dân (DN Nhà nước): có không

– Xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ: có không

– Tổ chức họp BCĐ: số lần……/năm

– Tổ chức quán triệt các văn bản có liên quan đến thực hiện QCDCCS

+ Hình thức tổ chức:

* Tổ chức riêng……………..

* Tổ chức lồng ghép:…………….

+ Số lượng CVN, người lao động tham gia:………

3. Một số kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở

– Tổ chức hội nghị người lao động: có không

+ Rà soát bổ sung thỏa ước lao động tập thể và các quy định, quy chế có liên quan đến thực hiện QCDCCS: có không

+ Thành lập tổ đại diện người lao động để đối thoại định kỳ: có không

+ Xây dựng quy chế đối thoại: có không

+ Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc: số lần……/năm

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát: có không

– Số lần kiểm tra, giám sát: …..lần/năm

– Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: có không

– Tổng số CNV, người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN……/Tổng số CNV, người lao động của đơn vị, chiếm tỷ lệ……….%.

4. Đánh giá kết quả thực hiện QCDCCS tại đơn vị

– Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, thúc
đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, cải thiện đời sống người
lao động: có không

– Góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí: có không

5. Kiến nghị, đề xuất

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

T/M BAN CHỈ ĐẠO

Các bạn có thể tham khảo thêm Bài thu hoạch quy chế dân chủ trong trường tiểu học tại Điện Ảnh 24G. Bài viết là bài thu hoạch tự học bồi dưỡng thường xuyên thực hiện quy chế quân chủ tại trường tiểu học.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu báo cáo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc được Điện Ảnh 24G sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn thực hiện báo cáo thuận tiện và nhanh chóng. Mời các bạn theo dõi bản báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2021 mẫu.

1. Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ số 1


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm học……….

Căn cứ quyết định số ………. ngày……..của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

Thông tư số 36/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghị định số 04/2015/NĐ – CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ;

Trường ………… đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong năm học ………… như sau:

I. Đặc điểm tình hình của đơn vị. Những thuận lợi, khó khăn.

* Đặc điểm tình hình:

– Tổng số CBGVNV nhà trường: ….người.

– Tổng số Đảng viên chi bộ: ….người. Trong đó:

+ Đảng viên chính thức: ….người.

+ Đảng viên dự bị: 0 người

– Tổng số học sinh: …em/….lớp

* Thuận lợi:

– Đảng viên, CBGVNV đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện trong công tác; an ninh trật tự nhà trường đảm bảo, tinh thần của CBGVNV ngày càng được nâng cao.

– Chi bộ lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường. Đặc biệt luôn chú trọng đến quá trình thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Chính quyền và các đoàn thể.

– Giáo viên xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm, đồng thời cũng là quyền lợi của mình vì vậy được sự ủng hộ và đồng thuận cao của CBGVNV.

– Đa số đoàn kết, nhiệt tình, năng động trong mọi hoạt động, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình phát huy mạnh mẽ.

* Khó khăn:

Trong năm có sự thay đổi cán bộ quản lý. Hiệu trưởng mới được điều động về trường nên sự nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên còn hạn chế.

II. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ.

– Căn cứ vào hướng dẫn của Ngành, nhà trường lãnh đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường với nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

– Tuyên truyền đầy đủ các nội dung của; Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường đến 100% CBGVNV nhà trường. Trọng tâm là Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng.

– Nhà trường quy định quyền của CBGVNV được biết các thông tin chủ trương của trường, những vấn đề liên quan đến lợi ích và đời sống của CBGVNV. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể về các công việc của trường như: Việc sử dụng công quỹ, thu chi tài chính, tài sản, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

– Trường có quy chế và các hình thức để CBGVNV được bàn bạc tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của trường, các ý kiến đóng góp được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định. Thông qua các đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân kiểm tra giám sát hoạt động của trường. Kết quả thanh tra, kiểm tra giám sát đều được lãnh đạo trường tiếp thu nghiêm túc.

– Hiệu trưởng xác định rõ trách nhiệm của người lãnh đạo trường. Thông qua Hội nghị CBCC, lãnh đạo nhà trường báo cáo công việc trước CBGVNV để CBGVNV góp ý kiến đánh giá, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của CBGVNV.

2. Công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến.

– Nhà trường đã phổ biến quán triệt đến tất cả cán bộ giáo viên nhân viên về Chỉ thị, Nghị quyết,Quyết định Trọng tâm là Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng tới 100% cán bộ viên chức và người lao động.

– Nhà trường quy định quyền của CBGVNV được biết các thông tin, chủ trương của trường, những vấn đề liên quan đến lợi ích và đời sống của CBGVNV.

– Các đoàn thể trong nhà trường thường xuyên tuyên truyền trong tổ về việc thực hiện Quy chế dân chủ, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo nhà trường biết việc triển khai, tiến độ thực hiện cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ để kịp thời xử lý.

Tăng cường, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh theo từng thời điểm cụ thể trong các cuộc họp của nhà trường.

Đối với phụ huynh và học sinh: Lãnh đạo nhà trường cùng với GV, NV đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, những văn bản chỉ đạo của ngành. Thông báo công khai các khoản thu-chi.

3. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với việc thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

a. Về công tác tập huấn cán bộ

Nhà trường tạo điều kiện cho ban chỉ đạo tham gia các lớp tập huấn do cấp có thẩm quyền tổ chức, đảm bảo đúng thành phần và tiếp thu các kiến thức mới để triển khai tổ chức thực hiện.

b. Công tác kiểm tra giám sát, dôn đốc việc thực hiện

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế nhà trường thường xuyên kiểm tra các đoàn thể, tổ, khối thực hiện Quy chế, Quy ước dân chủ đã được ban hành, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện trong đó khẳng định các kết quả đạt được và rút ra các tồn tại, hạn chế cần khắc phục từ đó đề ra các biện pháp thực hiện cho các năm tiếp theo. Qua kiểm tra giám sát cho thấy các đoàn thể, các tổ khối, CBGVNV rất quan tâm đến việc phát huy dân chủ, những nội dung cần công khai dân chủ để CBGVNV giám sát việc thực hiện.

4. Công tác xây dựng và thực hiện bổ sung hoàn thiện các quy chế quy ước dân chủ

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo, nhà trường đã xây dựng Quy chế dân chủ trong nhà trường bao gồm các nội dung, những việc cần thông báo để CBGVNV bàn và quyết định trực tiếp, những việc tham gia ý kiến, những việc giám sát kiêm tra. Nhà trường thường xuyên lãnh đạo việc rà soát bổ sung sửa đổi các nội dung Quy chế dân chủ đã ban hành cho phù hợp với các luật mới ban hành và có hiệu lực thực hiên. Xây dựng các quy chế, quy ước với các nội dung cụ thể, sát thực tế với tình nhà trường, địa phương.

5. Công tác sơ kết, tổng kết

– Nhà trường tổ chức sơ kết, tổng kết đúng thời gian quy định và đánh giá kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện của nhà trường và mọi tổ chức đoàn thể; điều chỉnh, bổ sung cho kế hoạch và nội dung của Quy chế phù hợp với điều kiện thực tế mỗi năm học.

III. Kết quả nổi bật trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị

– Nhà trường đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của CB GV NV; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm lợi ích của người lao động; động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo trường; đảm bảo kỷ cương trong trường; đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

– Những nội dung của quy chế dân chủ đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như trong hệ thống chính trị của trường.

– Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

– Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, đồng thời đã phối hợp tốt với công đoàn để tổ chức hội nghị công nhân viên chức đầu năm học. Hàng tháng tổ chức họp hội đồng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn các tổ 2 lần/tháng, tổ chức công đoàn được tổ chức họp theo đúng định kỳ.

– Lãnh đạo trường đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường, đã có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và phù hợp với thẩm quyền được giao.

– Đã phát huy được hiệu quả của Ban thanh tra nhân dân, trong năm học Ban thanh tra nhân dân đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra công tác chuyên môn ( kết hợp kiểm tra nghiệp vụ sư phạm giáo viên,… công tác thu chi tài chính của nhà trường (Giám sát việc công khai tài chính,…)

– Về công tác chuyên môn: Đã triển khai đầy đủ các văn bản, kế hoạch, việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy,.

– Về việc thực hiện quỹ hoạt động của Ban đại diện CMHS: Nhà trường đã tích cực tham mưu với hội phụ huynh trong việc quản lý quỹ hội. Việc thu, chi tiền quỹ hội đó được thông qua trước toàn thể phụ huynh toàn trường trong các cuộc họp và được 100% phụ huynh nhất trí.

– Về Kinh phí ngân sách tự chủ: Đảm bảo chi đủ lương, công tác phí, nghỉ thai sản, bảo hiểm, chế độ hưởng trong các ngày lễ tết… đều được chi trả đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ. Bên cạnh đó nhà trường đã mua sắm được khá nhiều trang thiết bị như bàn ghế văn phòng , bàn ghế giáo viên, tủ thiết bị, các loại biểu bảng tuyên truyền, các loại trang thiết bị phục vụ cho công tác GD học sinh.

– Công tác chuyển xếp và nâng lương: Ban giám hiệu đã kết hợp với Công đoàn và Kế toán chủ động XD kế hoạch từng thời kỳ và công khai đầy đủ những thông tin cá nhân khi đến kỳ nâng lương, thực hiện đầy đủ các giấy tờ có liên quan. Việc nâng lương trước thời hạn đã được công đoàn, nhà trường xem xét đúng theo quy định và đúng thủ tục, đúng đối tượng và được thực hiện công khai.

– Việc thực hiện chế độ công khai tài chính theo đúng quy định của Nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

– Công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, nâng bậc lương, khen thưởng kỷ luật, đề bạt và các chế độ chính sách khác.

– Thực hiện công khai các khoản thu quỹ, việc sử dụng quỹ và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

– Đã thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân và các tổ chức, đoàn thể trong trường về các vấn đề: Như kế hoạch phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp, công tác tuyển sinh, giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm, quy trình quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, việc xây dựng nội quy, quy chế nội bộ trong nhà trường v.v…

– Đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động.

– Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng gây bè phái, mất đoàn kết và những hiện tượng vi phạm dân chủ, kỷ cương trong trường. Đồng thời, thực hiện đúng những quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.

IV. Đánh giá chung

– Việc thực hiện QCDC gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ luôn luôn được tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBGVNV, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện năm “Kỷ cương hành chính”, trật tự văn minh đô thị, thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức , viên chức, người lao động trong cơ quan được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Nội dung này được đưa vào đánh giá thi đua hàng tháng đối với từng CBGVNV nên hiệu quả rất cao. 100% các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kết quả việc tiếp, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của nhà giáo được chi bộ nhà trường quan tâm. Tuy nhiên trong năm học vừa qua không có trường hợp nào gửi đơn khiếu nại liên quan đến nhà trường.

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường tạo ra nhiều phong trào thi đua trong các tổ chức và cá nhân. Các đoàn thể đã phát huy được vai trò chủ động tuyên truyền CBGVNV thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở phối hợp với Chính quyền trong các nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sức mạnh giữ vững an ninh trật tự nhà trường, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của toàn thể CBGVNV tham gia đóng góp ý kiến . Xây dựng nhà trường tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của chi bộ, nhà trường, các đoàn thể, mỗi CBGVNV trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ.

* Những tồn tại hạn chế

– Việc báo cáo định kỳ của các đoàn thể trong trường đôi khi còn chưa kịp thời.

* Nguyên nhân tồn tại hạn chế:

– Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đều là CBGVNV kiêm nhiệm, công tác kiểm tra chưa chuyên sâu nên việc triển khai một số hoạt động còn hạn chế.

V. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ nhà trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho CBGVNV nhằm đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

2. Tiếp tục rà soát bổ sung rút gọn các Quy chế đã ban hành, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của trường với phương châm: thiết thực, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tuyên truyền vận động CBGVNV thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của trường trong các năm học.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Chính quyền và các đoàn thể nhà trường trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

VI. Đề xuất kiến nghị

– Lãnh đạo cấp trên tổ chức các lớp tập huấn để CBGV được tham gia học tập nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

2. Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ số 2


Tên đơn vị:………..….

BÁO CÁO
về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc
theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP năm 2017

(Đính kèm Công văn ……………)

1. Tình hình:

– Tổng số CNV-NLĐ: …………../……..nữ

– Tổng số đoàn viên công đoàn: ………./………. nữ

2. Hoạt động của cấp ủy và Ban Chỉ đạo

– Thành lập BCĐ: có không

– Kiện toàn Ban Chỉ đạo: có không

– Thành lập Ban Thanh tra nhân dân (DN Nhà nước): có không

– Xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ: có không

– Tổ chức họp BCĐ: số lần……/năm

– Tổ chức quán triệt các văn bản có liên quan đến thực hiện QCDCCS

+ Hình thức tổ chức:

* Tổ chức riêng……………..

* Tổ chức lồng ghép:…………….

+ Số lượng CVN, người lao động tham gia:………

3. Một số kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở

– Tổ chức hội nghị người lao động: có không

+ Rà soát bổ sung thỏa ước lao động tập thể và các quy định, quy chế có liên quan đến thực hiện QCDCCS: có không

+ Thành lập tổ đại diện người lao động để đối thoại định kỳ: có không

+ Xây dựng quy chế đối thoại: có không

+ Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc: số lần……/năm

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát: có không

– Số lần kiểm tra, giám sát: …..lần/năm

– Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: có không

– Tổng số CNV, người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN……/Tổng số CNV, người lao động của đơn vị, chiếm tỷ lệ……….%.

4. Đánh giá kết quả thực hiện QCDCCS tại đơn vị

– Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, thúc
đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, cải thiện đời sống người
lao động: có không

– Góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí: có không

5. Kiến nghị, đề xuất

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

T/M BAN CHỈ ĐẠO

Các bạn có thể tham khảo thêm Bài thu hoạch quy chế dân chủ trong trường tiểu học tại Điện Ảnh 24G. Bài viết là bài thu hoạch tự học bồi dưỡng thường xuyên thực hiện quy chế quân chủ tại trường tiểu học.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button