Tải MẫuThủ tục hành chính

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-nq/tw của Bộ chính trị

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-nq/tw của Bộ chính trị là mẫu dùng để tổng kết đánh gia quá trình thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao.

Mẫu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …………

Số: ………

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. tháng ….năm ….

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm …..trên địa bàn huyện …………

Thực hiện Công văn số 118-CV/HU ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Huyện Ủy ………… về việc tổng kết Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 08/NQ-TW); Công văn số 1168/SVHTTDL-QLTDTT ngày 14/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ……….. về việc cung cấp số liệu báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 08/NQ-TW, Ủy ban nhân dân huyện ………… báo cáo kết quả như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ08-NQ/TW

………… là huyện miền núi của tỉnh ……….. với diện tích tự nhiên là 54.649 ha, với 13 xã, 01 thị trấn, giảm 03 xã so với năm 2019 (do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14) có 147 thôn bản, tổ dân phố, giảm 08 thôn so với năm 2019 (do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 21-NQ/HĐND tỉnh ………..). Dân số hơn 33.000 người, gồm 05 dân tộc chiếm số đông là Tày, Dao, Nùng, Kinh, Hoa và một số ít dân tộc như Mông, Mường, Sán Chí cùng chung sống.

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hằng năm cơ bản các chỉ tiêu của huyện hoàn thành so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng khá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể dục, thể thao được quan tâm, phát triển, đặc biệt là môn bóng chuyền hơi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân. Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm ….., huyện ………… có những thuận lợi, khó khăn sau:

1. Thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi.

Trong những năm qua, sự nghiệp phát triển TDTT trên địa bàn huyện ………… luôn được Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho công tác phát triển sự nghiệp TDTT cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh và sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong tham gia, đóng góp vào sự các hoạt động TDTT trên địa bàn huyện.

2. Khó khăn.

 • Hệ thống thiết chế thể thao từ huyện đến cơ sở chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ.
 • Kinh phí dành cho hoạt động thể dục, thể thao còn hạn hẹp chưa đáp ứng được việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cơ sở.
 • Việc triển khai chủ trương xã hội hóa TDTT còn gặp nhiều khó khăn.

2. Công tác tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQTW.

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn; phối hợp với các ban ngành đoàn thể như: Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân…phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn về Nghị quyết số 08-NQTW và các văn bản của Tỉnh bằng nhiều hình thức như: trên sóng truyền thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh cơ sở; treo các khẩu hiệu, pano, áp phích nhằm tuyên truyền, khuyến khích nhân dân chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe phục vụ cho học tập và công việc, cụ thể:

+ Trong những năm qua huyện đã thực hiện tuyên truyền trên sóng phát thanh 18 tin; 06 bài; Cổng TTĐT huyện: 02 tin, 04 bài; ban hành 03 văn bản chỉ đạo, treo 95 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền trong tháng Hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện.

+ Các xã, thị trấn lồng ghép vào các sinh hoạt các tổ chức chính trị, thôn, các buổi ngoại khóa của nhà trường và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã. Số lượng tuyên truyền nghị quyết: Ban hành 28 Kế hoạch; 14 Chương trình hành động, 50 buổi tuyên truyền với hơn 2000 lượt người tham dự.

Xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hành động của địa phương, ngành để triển khai Nghị quyết.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của UBND tỉnh, Kế hoạch số 67-KH/HU ngày 23/02/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy ………… về quán triệt, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 66/KH- UBND ngày 13/6/2012 về việc phát triển sự nghiệp TDTT huyện ………… giai đoạn 2012 – 2020; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 13/5/2015 về việc phát triển sự nghiệp TDTT huyện ………… đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đến năm 2020 về phát triển sự nghiệp TDTT trên địa bàn huyện và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai, thực hiện.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW

1. Nhận thức và vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và cộng đồng trong công tác phát triển thể dục, thể thao

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” và Kế hoạch của Huyện ủy, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cộng đồng đối với công tác phát triển thể dục thể thao có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đối với việc nâng cao thể chất, sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng bảo vệ tổ quốc. Nhìn chung trong những năm trở lại đây, phong trào thể dục, thể thao, quần chúng hàng năm trên địa bàn huyện ………… luôn được duy trì. Số người tập luyện TDTT thường xuyên ngày càng tăng, tập trung ở các môn như cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn, điền kinh…. Hàng năm UBND huyện đều chỉ đạo tổ chức có hiệu quả và tiết kiệm các giải thể thao cấp huyện và cơ sở, tổ chức thành công 02 kỳ Đại hội TDTT huyện (Năm 2013 và 2017).

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về phát triển sự nghiệp TDTT, huyện ………… đã ban hành Kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2012- 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chỉ đạo 100% các xã, thị trấn ban hành Kế hoạch phát triển TDTT theo từng giai đoạn, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Trước khi có Nghị quyết:

 • Tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 18,4% dân số;
 • Tỷ lệ gia đình thường xuyên tập luyện TDTT đạt 9,7% số hộ gia đình;
 • 100% các trường học trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa, trong đó có 40% số trường học thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa, trên 80% số học sinh các cấp được công nhận đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể hàng năm;
 • 80% số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực.

Sau khi có Nghị quyết:

 • Tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 26,1% dân số;
 • Tỷ lệ gia đình thường xuyên tập luyện TDTT đạt 16,1% số hộ gia đình;
 • 100% các trường học trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa, trong đó có 100% số trường học thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa, trên 90% số học sinh các cấp được công nhận đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể hàng năm;
 • 100% số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực.
 • Hoạt động TDTT đối với Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngày càng nâng lên, thu hút đông đảo số CBCCVC tham gia rèn luyện sức khỏe. Các ban ngành, đoàn thể huyện cũng thường xuyên tổ chức các giải giao hữu thể thao vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn cũng như kỷ niệm thành lập ngành hàng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của CBCCVC và người lao động tham gia.

2. Kết quả thực hiện 06 nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW

Công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học.

 • Việc thực hiện giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa và hoạt động thể thao ngoại khóa hàng năm được thực hiện theo Kế hoạch năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo:

Đối với Trường Tiểu học và THCS:

 • Tiết học Thể dục theo quy định cấp Tiểu học 01 tiết/tuần, cấp THCS 2 tiết/tuần. Tổng số học sinh được kiểm tra thể chất hàng năm ở Cấp Tiểu học đạt trên 90%, cấp THCS đạt trên 95%.
 • Hội thi thể thao ở các trường 01 năm/lần, Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức 2 năm/ lần. Qua đó chọn lựa được các vận động viên thành tích cao tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2015 có 01 vận động viên của huyện đã đạt huy chương Bạc nội dung Đẩy gậy nữ cấp

Đối với trường THPT:

 • Thực hiện tốt giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa, thực hiện dạy đúng, đủ nội dung và thời lượng 2 tiết/tuần/lớp, kết quả giảng dạy hàng năm môn Thể dục luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Các hoạt động thể thao của học sinh phát triển mạnh, đảm bảo mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản và góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao. Thành lập các câu lạc bộ để tạo điều kiện cho học sinh hoạt động TDTT và tuyển chọn ra được những học sinh có năng khiếu tham gia các giải thi đấu;
 • Thường xuyên triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ (45 động tác cổ truyền) vào 15 phút đầu giờ và sau tiết 2 các ngày thứ 3,5,7 trong tuần. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho học sinh có điều kiện thamgia để rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. Tổ chức HKPĐ cấp trường nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong tuổi trẻ học đường. Đồng thời giáo dục học sinh ý thức thường xuyên tham gia tập luyện TDTT. Tuyên truyền ý nghĩa và tác dụng của luyện tập TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ cơ thể để phục vụ học tập, lao động, sản xuất. Tổ chức các buổi giao lưu về thể dục thể thao giữa các lớp trong trường và với các trường bạn (cả học sinh và giáo viên cùng tham gia).
 • Phát triển các lớp năng khiếu thể thao để phát hiện, đào tạo tài năng thể thao:

+ Các hoạt động TDTT trong nhà trường trên địa bàn luôn được các cấp, các ngành và BGH cũng như đội ngũ giáo viên phụ trách môn Thể dục quan tâm triển khai, thực hiện. Các môn có thế mạnh tại các trường học hiện nay là Điền kinh, Bóng bàn, Đá cầu, Đẩy gậy, Bắn nỏ. Tại các trường học trên địa bàn vẫn thường xuyên duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ. Tổ chức các Hội thi, Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường để lựa chọn, thành lập đội tuyển tham gia các hội thi, hội khoẻ cấp huyện cũng như các hoạt động thể thao khác trên địa bàn.

+ Luôn khích lệ học sinh thể hiện năng lực, năng khiếu cá nhân trong TDTT, từ đó phát hiện những học sinh có tố chất, lập đội tuyển để bồi dưỡng, huấn luyện các em theo đúng nguyện vọng, sở trường.

Đầu tư xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục thể chất trong nhà trường; sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn:

Thường xuyên duy trì và phát triển về cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho GDTC và thể thao trường học. Có đủ sân chơi, bãi tập phục vụ cho các hoạt động TDTT. Tuy nhiên, một số trang thiết bị được trang cấp đã lâu nên đã bị xuống cấp, hư hỏng nên cần được tăng cường bổ sung hằng năm, đồng bộ về cơ sở vật chất và cả sân chơi, bãi tập. Các hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh chủ yếu sử dụng các công trình thể thao sẵn có của nhà trường.

Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng.

 • Phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao cấp cơ sở:

+ Việc thành lập các câu lạc bộ TDTT cơ sở luôn được cấp xã tạo điều kiện thành lập, duy trì hoạt động theo quy định tại Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL, chủ yếu thành lập các câu lạc bộ ở môn bóng chuyền hơi; hiện nay toàn huyện có 11 CLB bóng chuyền hơi, 01 CLB bóng bàn; 01 CLB cầu lông, 01 CLB Tennis. Tuy nhiên việc phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở không ổn định về số lượng có sự tăng, giảm theo từng năm, đồng thời hoạt động không thường xuyên do thay đổi về nhân sự.

+ Hằng năm UBND huyện tổ chức thường xuyên các giải thể thao gắn vào việc tổ chức lễ hội tại các xã, thị trấn như giải Cầu lông, Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi…Các lớp võ Taekwondo dịp hè được mở phục vụ các em thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia tập luyện, cụ thể: Từ năm 2013 đến nay Mở được 05 lớp năng khiếu võ TAEKWONDO hè cho thanh, thiếu niên, thu hút trên 150 em tham gia.

+ Dịch vụ tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn huyện chủ yếu là loại hình Câu lạc bộ, chưa có loại hình doanh nghiệp.

Quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao trong công nhân, viên chức và người lao động, trong lực lượng vũtrang:

+ Công tác phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang cơ bản luôn được duy trì và ngày càng phát triển; nêu cao tinh thần, trách nhiệm ý thức rèn luyện thể lực của từng cán bộ, chiến sỹ đối với hoạt động này. Đáp ứng mục tiêu vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thể lực phục vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần vào thành tích thể thao chung của huyện.

+ Phong trào rèn luyện thân thể trong lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên, 95% cán bộ, chiến sỹ tham gia tập luyện TDTT thường xuyên các môn như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, điền kinh…và tham gia các giải đấu cấp huyện, tỉnh hay của riêng ngành công an, quân đội tổ chức. 100% số cán bộ, chiến sỹ được kiểm tra và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. (162/162 CBCS).

+ Hằng năm các ngành liên quan thường xuyên phối hợp với Công an huyện và BCH Quân sự huyện tổ chức các giải thi đấu TDTT cấp huyện, lựa chọn VĐV tham gia thi đấu cấp tỉnh. Tháng 9/2020 BCH Quân sự huyện thành lập câu lạc bộ Tennis ………… thu hút hơn 10 thành viên tham gia.

+ Các xã, thị trấn chú trọng phát triển TDTT trong lực lượng dân quân tự vệ thông qua việc tổ chức các giải thi đấu tại địa phương, các kỳ huấn luyện dân quân tự vệ…nổi trội là môn bóng chuyền hơi, bóng đá…thông qua tham gia các giải thi đấu tại huyện, tỉnh.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao công cộng:

+ Trong những năm qua huyện đã quy hoạch đất dành cho xây dựng các công trình thể thao, nhưng do ngân sách hạn hẹp huyện chưa xây dựng được khán đài và tường bao sân vận động và Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp huyện; toàn huyện hiện có 04 nhà tập đa năng (01 nhà cấp huyện, 03 nhà ở các trường học), 01 sân vận động cấp xã (xã Quân Hà). Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện của quần chúng nhân dân trên địa bàn cấp xã, cấp huyện chủ yếu là nhân dân đóng góp; huyện chỉ đầu tư trang thiết bị phục vụ cho các giải thể thao cấp huyện và tham gia các giải thi đấu tại tỉnh.

+ Hầu hết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thể thao cấp huyện, cấp xã, cấp thôn đều chưa đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu tập luyện của nhân dân cũng như phục vụ cho các giải thi đấu thể thao cấp huyện, cấp xã.

+ Cơ bản các xã, thị trấn đã quy hoạch được đất dành cho xây dựng các công trình thể thao trong quy hoạch tổng thể thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, còn một số xã chưa tìm được quỹ đất và địa điểm phù hợp để quy hoạch.

Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể

Xây dựng, đào tạo và phát triển lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao nói chung và các môn thể thao trọng điểm:

+ Trong những năm qua huyện luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển lực lượng vận động viên, các môn thể thao trọng điểm như môn như Bắn nỏ, Đẩy gậy, Bóng chuyền, Bóng đá, Cờ tướng, Điền kinh, Cầu lông để tham gia các giải thi đấu thể thao, Đại hội TDTT cấp tỉnh, cụ thể: Năm 2018 huyện tham dự Đại hội TDTT cấp tỉnh, kết quả đạt: 6 HCV, 03 HCB, 04 HCĐ ở các môn thi đấu: Bắn nỏ, đẩy gậy, điền kinh, đứng thứ 4 toàn đoàn; năm 2019 tham gia giải bóng chuyền hơi nam, nữ CNVCLĐ tỉnh ……….., kết quả đội nam: đạt giải nhì; đứng thứ nhất toàn đoàn Ngày hội văn hóa, TDTT tỉnh ……….. lần thứ nhất năm 2019 (đạt 17 giải trong đó: Môn Đẩy gậy đạt 08 giải nhất, 01 giải nhì; Môn Bắn nỏ đạt 05 giải nhì, 01 giải ba; Môn Kéo co nam đạt 01 giải nhì; Môn Kéo co 01 giải ba).

+ Viên chức phụ trách lĩnh vực TDTT của Trung tâm VH,TT&TT huyện cũng như công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực VH&TT các xã, thị trấn và một số thành viên là trọng tài, huấn luyện viên, hướng dẫn viên cấp huyện được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao về nghiệp vụ TDTT do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hằng năm. Thường xuyên thực hiện công tác tập huấn trọng tài trước các giải thi đấu do huyện tổ chức.

+ Hàng năm duy trì mở được võ Taekwondo cho thanh thiếu niên nhi đồng trong dịp hè. Thường xuyên tuyển chọn và đào tạo vận động viên các môn bắn nỏ và điền kinh.Hiện nay lực lượng vận động viên trên địa bàn huyện đã có nền tảng về kỹ thuật cũng như khả năng tham gia thi đấu thành tích cao tương đối tốt. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, kinh phí dành cho việc mở các lớpnăng khiếu đào tạo VĐV tuyến huyện còn rất nhiều khó khăn.

Công tác tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp; Đổi mới tổ chức, quản lý thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp :Huyện chưa tổ chức thi đấu thể thao thành tích

Huy động nguồn lực của xã hội cho phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

+ Hằng năm huyện bố trí ngân sách cho sự nghiệp phát triển TDTT qua việc đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo cho việc tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp huyện, Đại hội TDTT và tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh.

+ Việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước để phục vụ công tác phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho huấn luyện và thi đấu thể thao trên địa bàn huyện còn hạn chế.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, côngnghệ.

 • Việc đào tạo và xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở chủ yếu thông qua các lớp tập huấn về nghiệp vụ thể dục thể thao do Sở VHTT&DL tỉnh tổ chức như tập huấn nghiệp vụ Bóng đá, Bóng chuyền, Đẩy gậy, Bơi…đồng thời trước mỗi giải thi đấu thể thao cấp huyện lực lượng trọng tài được triệu tập để thống nhất cao về Điều lệ thi đấu, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Hiện nay trên địa bàn huyện Tổng số Giáo viên GDTC tại các Nhà trường trên địa bàn huyện có 37 giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo trình độ chuyên môn, có năng lực giảng dạy và huấn luyện tốt. Luôn quan tâm, tập trung xây dựng đội ngũ huấn luyện viên và đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của huyện. Tạo điều kiện cho đội ngũ huấn luyện viên, giáo viên thể dục tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT tổ chức. Khuyến khích nâng cao tinh thần tự học, tự rèn luyện.

Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển các tổ chức xã hội về thể dục, thể

 • Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TDTT:

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy về phát triển sự nghiệp TDTT, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 66/KH- UBND ngày 13/6/2012 về việc phát triển sự nghiệp TDTT huyện ………… giai đoạn 2012 – 2020; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 13/5/2015 về việc phát triển sự nghiệp TDTT huyện ………… đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ đạo 100% các xã, thị trấn ban hành Kế hoạch, chương trình hành động phát triển TDTT theo từng giai đoạn, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Huyện chưa xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TDTT.

 • Xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thể dục, thể thao:

Theo phân cấp, cấp huyện không có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách, mặt khác, do điều kiện kinh tế – xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, ngân sách của huyện chủ yếu được phân bổ từ nguồn từ ngân sách cấp trên nên từ năm 2012 đến nay việc phát triển sự nghiệp TDTT của huyện được triển khai thực hiện trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chínhquyền:

Các giải pháp về tổ chức cán bộ TDTT: Hiện nay đối với cấp huyện có 04 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuẩn chuyên môn về TDTT, trong đó công tác ở Trung tâm VH,TT&TT huyện: 03 người, phòng VHTT: 01 người; đối với các xã, thị trấn có 03 công chức có chuyên ngành Quản lý văn hóa, số còn lại là chuyên ngành khác, do vậy công chức gặp khó khăn trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển TDTT. Trong thời gian tới huyện sẽ tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý văn hóa, TDTT cho cán bộ, công chức cấp xã.

– Quy hoạch đất và các công trình TDTT:Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ……….. về xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2016 – 2020. Ủy ban nhân dân huyện ………… đã ban hành Kế hoạch số 30/KH- UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU.Hiện nay 100% các xã, thị trấn trên toàn huyện đã quy hoạch đất dành cho xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao.

Phân định trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể; lồng ghép các mặt công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ đánh giá việc sơ kết, tổng kết:

+ UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thể dục, thể thao đối với việc rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Vận động nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc “Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới; phối hợp tốt trong việc tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp huyện, như tổ chức giải bóng chuyền nam gắn với các hoạt động lễ hội tại các địa phương trong dịp tết Nguyên đán; các giải thi đấu cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá, thể dục dưỡng sinh vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước hằng năm…qua đó việc tổ chức các giải thi đấu TDTT cấp huyện luôn đảm bảo an toàn, sôi động, hiệu quả. Huyện chưa xây dựng được cơ chế, chính sách phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao trong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục thể thao; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao.

+Trong những năm qua để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND huyện ………… đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2012–2020, tầm nhìn đến năm 2030; các phong trào TDTT trên, các thiết chế TDTT ít nhất 01 cuộc/năm. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, nhắc nhở việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến công tác TDTT trên địa bàn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao được quan tâm triển khai, thực hiện. Các hoạt động sự nghiệp TDTT cấp huyện, cấp xã hằng năm đều được quan tâm, chú trọng phát triển; thành tích của giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, qua đó khẳng định sự quan tâm và tạo mọi điều kiện của Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã cho công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao; thu hút đông đảo VĐV, quần chúng nhân dân tham gia, ủng hộ.

Số người luyện tập TDTT thường xuyên, số gia đình thể thao tăng theo từng năm, các hoạt động TDTT thường xuyên được duy trì, các giải đấu các môn thể thao được tổ chức gắn vào lễ hội hàng năm, việc tổ chức các kỳ Đại hội TDTT các cấp được tổ chức quy mô đảm bảo theo sự chỉ đạo của cấp trên.

2. Hạn chế, tồn tại

 • Một số xã còn lúng túng trong quy hoạch quỹ đất dành cho thể dục, thể
 • Hầu hết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thể thao cấp huyện, cấp xã, cấp thôn đều chưa đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu tập luyện của nhân dân cũng như phục vụ cho các giải thi đấu thể thao cấp huyện, cấp xã. Kinh phí phân bổ của các cấp dành cho TDTT còn hạn hẹp.
 • Các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao quần chúng còn nặng tính phong trào, chưa tổ chức được các lớp huấn luyện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho các VĐV, do vậy chưa có nhiều VĐV tham gia các giải thi đấu thể thao thành tích cao cấp tỉnh. Công tác xã hội hoá TDTT còn hạn chế.
 • Chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn của huyện. Chưa xây dựng cơ chế, chính sách riêng dành riêng cho lĩnh vực thể dục thể thao.

3. Nguyên nhân

 • Nguyên nhân chủ quan:

+ Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương còn coi nhẹ công tác phát triển TDTT, một số cán bộ làm công tác TDTT chưa thực sự năng động, còn lúng túng trong công tác tham mưu.

+ Công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả nên còn một bộ phận cán bộ, người dân chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc phát triển sự nghiệp và luyện tập thể dục, thể thao.

 • Nguyên nhân khách quan:

+ Nguồn lực đầu tư cho thiết chế thể thao còn hạn chế, chủ yếu từ ngân sách nhà nước, huy động xã hội hóa còn hạn chế. Tại một số cơ sở, thôn bản tuy đã có quy hoạch song chưa thực hiện được việc xây dựng các địa điểm tập luyện thể thao do chưa có kinh phí giải phóng mặt bằng.

+ Đội ngũ trọng tài không thường xuyên làm nhiệm vụ nên trong quá trình thi đấu thực tế còn gặp nhiều lúng túng.

+ Mức chi cho các đối tượng tham gia các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao quần chúng còn thấp chưa khuyến khích được nhiều VĐV tham gia các giải đấu và bồi dưỡng năng khiếu thể thao.

4. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Một là: Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thể dục, thể thao. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục, thể thao.

Hai là: Đổi mới công tác quản lý TDTT, phát huy xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ để tổ chức các hoạt động TDTT.

Ba là: Áp dụng linh hoạt các cơ chế chính sách cũng như việc quy hoạch, xây dựng khu văn hoá – thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bốn là: Phân định cụ thể về thời gian, ưu tiên đầu tư xây dựng những khu vực trọng tâm, trọng điểm, xây dựng thiết chế văn hoá – thể thao gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phần thứ hai
PHưƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Sân vận động, Trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện, khu thể thao cấp xã, cấp thôn; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thể thao, trang thiết bị phục vụ cho công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn huyện;tiếp tục phát triển một số môn thể thao truyền thống, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham gia vào các hoạt động thể thao tại cộng đồng.

Đưa các chỉ tiêu phát triển TDTT vào Kế hoạch phát triển KT-XH của huyện năm 2020 và các năm tiếp

Tăng cường ban hành các văn bản QLNN về công tác TDTT đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ. Chú trọng phát triển TDTT trong các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ TDTT cơ sở; tổ chức hoạt động, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư để nâng cao chất lượng hoạt động TDTT.

Đổi mới cơ chế quản lý TDTT theo hướng hiện đại, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, đảm bảo tính hệ thống, sự tương thích trong các lĩnh vực và khả năng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong quản lý.

Xây dựng được chương trình, kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn của huyện

2. Nhiệm vụ, giải pháp

 • Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục, thể thao, đặc biệt là chiến lược phát triển thể dục, thể
 • Hướng dẫn, vận động quần chúng nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gắn kết các hoạt động thể dục thể thao với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và chương trình xây dựng nông thôn mới.
 • Chú trọng công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học ở các cấp, duy trì và phát triển phong trào rèn luyện thân thể trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên.
 • Đẩy mạnh công tác xã hội hoá TDTT trong toàn huyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với các loại hình câu lạc bộ thể thao.
 • Khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, hỗ trợ, đóng góp kinh phí để xây dựng và duy trì hoạt động sự nghiệp TDTT trên toàn huyện.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với UBND tỉnh: Hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao, sân vận động cấp huyện, cấp xã, sân thể thao cấp thôn, từng bước hoàn thiện các cơ sở vật chất cho

2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch:

 • Mở các lớp tập huấn, huấn luyện về các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn cho công chức làm công tác Văn hóa – Thông tin và cho cộng tác viên thể
 • Hằng năm xây dựng kế hoạch phát triển TDTT để các huyện, thành phố có căn cứ triển khai tại cơ sở.

Trên đây là báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm …….trên địa bàn huyện …………./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

– Sở VH,TT&DL tỉnh;

– Thường trực Huyện ủy (B/c);

– Chủ tịch, PCT UBND huyện;

– Phòng VH&TT huyện;

– Trung tâm VH,TT,TT huyện;

– Lưu: VT, THVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-nq/tw của Bộ chính trị là mẫu dùng để tổng kết đánh gia quá trình thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao.

Mẫu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …………

Số: ………

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. tháng ….năm ….

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm …..trên địa bàn huyện …………

Thực hiện Công văn số 118-CV/HU ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Huyện Ủy ………… về việc tổng kết Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 08/NQ-TW); Công văn số 1168/SVHTTDL-QLTDTT ngày 14/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ……….. về việc cung cấp số liệu báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 08/NQ-TW, Ủy ban nhân dân huyện ………… báo cáo kết quả như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ08-NQ/TW

………… là huyện miền núi của tỉnh ……….. với diện tích tự nhiên là 54.649 ha, với 13 xã, 01 thị trấn, giảm 03 xã so với năm 2019 (do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14) có 147 thôn bản, tổ dân phố, giảm 08 thôn so với năm 2019 (do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 21-NQ/HĐND tỉnh ………..). Dân số hơn 33.000 người, gồm 05 dân tộc chiếm số đông là Tày, Dao, Nùng, Kinh, Hoa và một số ít dân tộc như Mông, Mường, Sán Chí cùng chung sống.

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hằng năm cơ bản các chỉ tiêu của huyện hoàn thành so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng khá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể dục, thể thao được quan tâm, phát triển, đặc biệt là môn bóng chuyền hơi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân. Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm ….., huyện ………… có những thuận lợi, khó khăn sau:

1. Thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi.

Trong những năm qua, sự nghiệp phát triển TDTT trên địa bàn huyện ………… luôn được Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho công tác phát triển sự nghiệp TDTT cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh và sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong tham gia, đóng góp vào sự các hoạt động TDTT trên địa bàn huyện.

2. Khó khăn.

 • Hệ thống thiết chế thể thao từ huyện đến cơ sở chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ.
 • Kinh phí dành cho hoạt động thể dục, thể thao còn hạn hẹp chưa đáp ứng được việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cơ sở.
 • Việc triển khai chủ trương xã hội hóa TDTT còn gặp nhiều khó khăn.

2. Công tác tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQTW.

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn; phối hợp với các ban ngành đoàn thể như: Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân…phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn về Nghị quyết số 08-NQTW và các văn bản của Tỉnh bằng nhiều hình thức như: trên sóng truyền thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh cơ sở; treo các khẩu hiệu, pano, áp phích nhằm tuyên truyền, khuyến khích nhân dân chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe phục vụ cho học tập và công việc, cụ thể:

+ Trong những năm qua huyện đã thực hiện tuyên truyền trên sóng phát thanh 18 tin; 06 bài; Cổng TTĐT huyện: 02 tin, 04 bài; ban hành 03 văn bản chỉ đạo, treo 95 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền trong tháng Hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện.

+ Các xã, thị trấn lồng ghép vào các sinh hoạt các tổ chức chính trị, thôn, các buổi ngoại khóa của nhà trường và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã. Số lượng tuyên truyền nghị quyết: Ban hành 28 Kế hoạch; 14 Chương trình hành động, 50 buổi tuyên truyền với hơn 2000 lượt người tham dự.

Xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hành động của địa phương, ngành để triển khai Nghị quyết.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của UBND tỉnh, Kế hoạch số 67-KH/HU ngày 23/02/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy ………… về quán triệt, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 66/KH- UBND ngày 13/6/2012 về việc phát triển sự nghiệp TDTT huyện ………… giai đoạn 2012 – 2020; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 13/5/2015 về việc phát triển sự nghiệp TDTT huyện ………… đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đến năm 2020 về phát triển sự nghiệp TDTT trên địa bàn huyện và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai, thực hiện.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW

1. Nhận thức và vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và cộng đồng trong công tác phát triển thể dục, thể thao

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” và Kế hoạch của Huyện ủy, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cộng đồng đối với công tác phát triển thể dục thể thao có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đối với việc nâng cao thể chất, sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng bảo vệ tổ quốc. Nhìn chung trong những năm trở lại đây, phong trào thể dục, thể thao, quần chúng hàng năm trên địa bàn huyện ………… luôn được duy trì. Số người tập luyện TDTT thường xuyên ngày càng tăng, tập trung ở các môn như cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn, điền kinh…. Hàng năm UBND huyện đều chỉ đạo tổ chức có hiệu quả và tiết kiệm các giải thể thao cấp huyện và cơ sở, tổ chức thành công 02 kỳ Đại hội TDTT huyện (Năm 2013 và 2017).

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về phát triển sự nghiệp TDTT, huyện ………… đã ban hành Kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2012- 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chỉ đạo 100% các xã, thị trấn ban hành Kế hoạch phát triển TDTT theo từng giai đoạn, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Trước khi có Nghị quyết:

 • Tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 18,4% dân số;
 • Tỷ lệ gia đình thường xuyên tập luyện TDTT đạt 9,7% số hộ gia đình;
 • 100% các trường học trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa, trong đó có 40% số trường học thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa, trên 80% số học sinh các cấp được công nhận đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể hàng năm;
 • 80% số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực.

Sau khi có Nghị quyết:

 • Tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 26,1% dân số;
 • Tỷ lệ gia đình thường xuyên tập luyện TDTT đạt 16,1% số hộ gia đình;
 • 100% các trường học trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa, trong đó có 100% số trường học thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa, trên 90% số học sinh các cấp được công nhận đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể hàng năm;
 • 100% số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực.
 • Hoạt động TDTT đối với Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngày càng nâng lên, thu hút đông đảo số CBCCVC tham gia rèn luyện sức khỏe. Các ban ngành, đoàn thể huyện cũng thường xuyên tổ chức các giải giao hữu thể thao vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn cũng như kỷ niệm thành lập ngành hàng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của CBCCVC và người lao động tham gia.

2. Kết quả thực hiện 06 nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW

Công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học.

 • Việc thực hiện giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa và hoạt động thể thao ngoại khóa hàng năm được thực hiện theo Kế hoạch năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo:

Đối với Trường Tiểu học và THCS:

 • Tiết học Thể dục theo quy định cấp Tiểu học 01 tiết/tuần, cấp THCS 2 tiết/tuần. Tổng số học sinh được kiểm tra thể chất hàng năm ở Cấp Tiểu học đạt trên 90%, cấp THCS đạt trên 95%.
 • Hội thi thể thao ở các trường 01 năm/lần, Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức 2 năm/ lần. Qua đó chọn lựa được các vận động viên thành tích cao tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2015 có 01 vận động viên của huyện đã đạt huy chương Bạc nội dung Đẩy gậy nữ cấp

Đối với trường THPT:

 • Thực hiện tốt giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa, thực hiện dạy đúng, đủ nội dung và thời lượng 2 tiết/tuần/lớp, kết quả giảng dạy hàng năm môn Thể dục luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Các hoạt động thể thao của học sinh phát triển mạnh, đảm bảo mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản và góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao. Thành lập các câu lạc bộ để tạo điều kiện cho học sinh hoạt động TDTT và tuyển chọn ra được những học sinh có năng khiếu tham gia các giải thi đấu;
 • Thường xuyên triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ (45 động tác cổ truyền) vào 15 phút đầu giờ và sau tiết 2 các ngày thứ 3,5,7 trong tuần. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho học sinh có điều kiện thamgia để rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. Tổ chức HKPĐ cấp trường nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong tuổi trẻ học đường. Đồng thời giáo dục học sinh ý thức thường xuyên tham gia tập luyện TDTT. Tuyên truyền ý nghĩa và tác dụng của luyện tập TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ cơ thể để phục vụ học tập, lao động, sản xuất. Tổ chức các buổi giao lưu về thể dục thể thao giữa các lớp trong trường và với các trường bạn (cả học sinh và giáo viên cùng tham gia).
 • Phát triển các lớp năng khiếu thể thao để phát hiện, đào tạo tài năng thể thao:

+ Các hoạt động TDTT trong nhà trường trên địa bàn luôn được các cấp, các ngành và BGH cũng như đội ngũ giáo viên phụ trách môn Thể dục quan tâm triển khai, thực hiện. Các môn có thế mạnh tại các trường học hiện nay là Điền kinh, Bóng bàn, Đá cầu, Đẩy gậy, Bắn nỏ. Tại các trường học trên địa bàn vẫn thường xuyên duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ. Tổ chức các Hội thi, Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường để lựa chọn, thành lập đội tuyển tham gia các hội thi, hội khoẻ cấp huyện cũng như các hoạt động thể thao khác trên địa bàn.

+ Luôn khích lệ học sinh thể hiện năng lực, năng khiếu cá nhân trong TDTT, từ đó phát hiện những học sinh có tố chất, lập đội tuyển để bồi dưỡng, huấn luyện các em theo đúng nguyện vọng, sở trường.

Đầu tư xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục thể chất trong nhà trường; sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn:

Thường xuyên duy trì và phát triển về cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho GDTC và thể thao trường học. Có đủ sân chơi, bãi tập phục vụ cho các hoạt động TDTT. Tuy nhiên, một số trang thiết bị được trang cấp đã lâu nên đã bị xuống cấp, hư hỏng nên cần được tăng cường bổ sung hằng năm, đồng bộ về cơ sở vật chất và cả sân chơi, bãi tập. Các hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh chủ yếu sử dụng các công trình thể thao sẵn có của nhà trường.

Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng.

 • Phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao cấp cơ sở:

+ Việc thành lập các câu lạc bộ TDTT cơ sở luôn được cấp xã tạo điều kiện thành lập, duy trì hoạt động theo quy định tại Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL, chủ yếu thành lập các câu lạc bộ ở môn bóng chuyền hơi; hiện nay toàn huyện có 11 CLB bóng chuyền hơi, 01 CLB bóng bàn; 01 CLB cầu lông, 01 CLB Tennis. Tuy nhiên việc phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở không ổn định về số lượng có sự tăng, giảm theo từng năm, đồng thời hoạt động không thường xuyên do thay đổi về nhân sự.

+ Hằng năm UBND huyện tổ chức thường xuyên các giải thể thao gắn vào việc tổ chức lễ hội tại các xã, thị trấn như giải Cầu lông, Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi…Các lớp võ Taekwondo dịp hè được mở phục vụ các em thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia tập luyện, cụ thể: Từ năm 2013 đến nay Mở được 05 lớp năng khiếu võ TAEKWONDO hè cho thanh, thiếu niên, thu hút trên 150 em tham gia.

+ Dịch vụ tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn huyện chủ yếu là loại hình Câu lạc bộ, chưa có loại hình doanh nghiệp.

Quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao trong công nhân, viên chức và người lao động, trong lực lượng vũtrang:

+ Công tác phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang cơ bản luôn được duy trì và ngày càng phát triển; nêu cao tinh thần, trách nhiệm ý thức rèn luyện thể lực của từng cán bộ, chiến sỹ đối với hoạt động này. Đáp ứng mục tiêu vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thể lực phục vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần vào thành tích thể thao chung của huyện.

+ Phong trào rèn luyện thân thể trong lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên, 95% cán bộ, chiến sỹ tham gia tập luyện TDTT thường xuyên các môn như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, điền kinh…và tham gia các giải đấu cấp huyện, tỉnh hay của riêng ngành công an, quân đội tổ chức. 100% số cán bộ, chiến sỹ được kiểm tra và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. (162/162 CBCS).

+ Hằng năm các ngành liên quan thường xuyên phối hợp với Công an huyện và BCH Quân sự huyện tổ chức các giải thi đấu TDTT cấp huyện, lựa chọn VĐV tham gia thi đấu cấp tỉnh. Tháng 9/2020 BCH Quân sự huyện thành lập câu lạc bộ Tennis ………… thu hút hơn 10 thành viên tham gia.

+ Các xã, thị trấn chú trọng phát triển TDTT trong lực lượng dân quân tự vệ thông qua việc tổ chức các giải thi đấu tại địa phương, các kỳ huấn luyện dân quân tự vệ…nổi trội là môn bóng chuyền hơi, bóng đá…thông qua tham gia các giải thi đấu tại huyện, tỉnh.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao công cộng:

+ Trong những năm qua huyện đã quy hoạch đất dành cho xây dựng các công trình thể thao, nhưng do ngân sách hạn hẹp huyện chưa xây dựng được khán đài và tường bao sân vận động và Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp huyện; toàn huyện hiện có 04 nhà tập đa năng (01 nhà cấp huyện, 03 nhà ở các trường học), 01 sân vận động cấp xã (xã Quân Hà). Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện của quần chúng nhân dân trên địa bàn cấp xã, cấp huyện chủ yếu là nhân dân đóng góp; huyện chỉ đầu tư trang thiết bị phục vụ cho các giải thể thao cấp huyện và tham gia các giải thi đấu tại tỉnh.

+ Hầu hết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thể thao cấp huyện, cấp xã, cấp thôn đều chưa đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu tập luyện của nhân dân cũng như phục vụ cho các giải thi đấu thể thao cấp huyện, cấp xã.

+ Cơ bản các xã, thị trấn đã quy hoạch được đất dành cho xây dựng các công trình thể thao trong quy hoạch tổng thể thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, còn một số xã chưa tìm được quỹ đất và địa điểm phù hợp để quy hoạch.

Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể

Xây dựng, đào tạo và phát triển lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao nói chung và các môn thể thao trọng điểm:

+ Trong những năm qua huyện luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển lực lượng vận động viên, các môn thể thao trọng điểm như môn như Bắn nỏ, Đẩy gậy, Bóng chuyền, Bóng đá, Cờ tướng, Điền kinh, Cầu lông để tham gia các giải thi đấu thể thao, Đại hội TDTT cấp tỉnh, cụ thể: Năm 2018 huyện tham dự Đại hội TDTT cấp tỉnh, kết quả đạt: 6 HCV, 03 HCB, 04 HCĐ ở các môn thi đấu: Bắn nỏ, đẩy gậy, điền kinh, đứng thứ 4 toàn đoàn; năm 2019 tham gia giải bóng chuyền hơi nam, nữ CNVCLĐ tỉnh ……….., kết quả đội nam: đạt giải nhì; đứng thứ nhất toàn đoàn Ngày hội văn hóa, TDTT tỉnh ……….. lần thứ nhất năm 2019 (đạt 17 giải trong đó: Môn Đẩy gậy đạt 08 giải nhất, 01 giải nhì; Môn Bắn nỏ đạt 05 giải nhì, 01 giải ba; Môn Kéo co nam đạt 01 giải nhì; Môn Kéo co 01 giải ba).

+ Viên chức phụ trách lĩnh vực TDTT của Trung tâm VH,TT&TT huyện cũng như công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực VH&TT các xã, thị trấn và một số thành viên là trọng tài, huấn luyện viên, hướng dẫn viên cấp huyện được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao về nghiệp vụ TDTT do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hằng năm. Thường xuyên thực hiện công tác tập huấn trọng tài trước các giải thi đấu do huyện tổ chức.

+ Hàng năm duy trì mở được võ Taekwondo cho thanh thiếu niên nhi đồng trong dịp hè. Thường xuyên tuyển chọn và đào tạo vận động viên các môn bắn nỏ và điền kinh.Hiện nay lực lượng vận động viên trên địa bàn huyện đã có nền tảng về kỹ thuật cũng như khả năng tham gia thi đấu thành tích cao tương đối tốt. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, kinh phí dành cho việc mở các lớpnăng khiếu đào tạo VĐV tuyến huyện còn rất nhiều khó khăn.

Công tác tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp; Đổi mới tổ chức, quản lý thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp :Huyện chưa tổ chức thi đấu thể thao thành tích

Huy động nguồn lực của xã hội cho phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

+ Hằng năm huyện bố trí ngân sách cho sự nghiệp phát triển TDTT qua việc đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo cho việc tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp huyện, Đại hội TDTT và tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh.

+ Việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước để phục vụ công tác phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho huấn luyện và thi đấu thể thao trên địa bàn huyện còn hạn chế.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, côngnghệ.

 • Việc đào tạo và xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở chủ yếu thông qua các lớp tập huấn về nghiệp vụ thể dục thể thao do Sở VHTT&DL tỉnh tổ chức như tập huấn nghiệp vụ Bóng đá, Bóng chuyền, Đẩy gậy, Bơi…đồng thời trước mỗi giải thi đấu thể thao cấp huyện lực lượng trọng tài được triệu tập để thống nhất cao về Điều lệ thi đấu, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Hiện nay trên địa bàn huyện Tổng số Giáo viên GDTC tại các Nhà trường trên địa bàn huyện có 37 giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo trình độ chuyên môn, có năng lực giảng dạy và huấn luyện tốt. Luôn quan tâm, tập trung xây dựng đội ngũ huấn luyện viên và đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của huyện. Tạo điều kiện cho đội ngũ huấn luyện viên, giáo viên thể dục tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT tổ chức. Khuyến khích nâng cao tinh thần tự học, tự rèn luyện.

Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển các tổ chức xã hội về thể dục, thể

 • Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TDTT:

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy về phát triển sự nghiệp TDTT, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 66/KH- UBND ngày 13/6/2012 về việc phát triển sự nghiệp TDTT huyện ………… giai đoạn 2012 – 2020; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 13/5/2015 về việc phát triển sự nghiệp TDTT huyện ………… đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ đạo 100% các xã, thị trấn ban hành Kế hoạch, chương trình hành động phát triển TDTT theo từng giai đoạn, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Huyện chưa xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TDTT.

 • Xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thể dục, thể thao:

Theo phân cấp, cấp huyện không có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách, mặt khác, do điều kiện kinh tế – xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, ngân sách của huyện chủ yếu được phân bổ từ nguồn từ ngân sách cấp trên nên từ năm 2012 đến nay việc phát triển sự nghiệp TDTT của huyện được triển khai thực hiện trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chínhquyền:

Các giải pháp về tổ chức cán bộ TDTT: Hiện nay đối với cấp huyện có 04 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuẩn chuyên môn về TDTT, trong đó công tác ở Trung tâm VH,TT&TT huyện: 03 người, phòng VHTT: 01 người; đối với các xã, thị trấn có 03 công chức có chuyên ngành Quản lý văn hóa, số còn lại là chuyên ngành khác, do vậy công chức gặp khó khăn trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển TDTT. Trong thời gian tới huyện sẽ tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý văn hóa, TDTT cho cán bộ, công chức cấp xã.

– Quy hoạch đất và các công trình TDTT:Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ……….. về xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2016 – 2020. Ủy ban nhân dân huyện ………… đã ban hành Kế hoạch số 30/KH- UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU.Hiện nay 100% các xã, thị trấn trên toàn huyện đã quy hoạch đất dành cho xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao.

Phân định trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể; lồng ghép các mặt công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ đánh giá việc sơ kết, tổng kết:

+ UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thể dục, thể thao đối với việc rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Vận động nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc “Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới; phối hợp tốt trong việc tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp huyện, như tổ chức giải bóng chuyền nam gắn với các hoạt động lễ hội tại các địa phương trong dịp tết Nguyên đán; các giải thi đấu cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá, thể dục dưỡng sinh vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước hằng năm…qua đó việc tổ chức các giải thi đấu TDTT cấp huyện luôn đảm bảo an toàn, sôi động, hiệu quả. Huyện chưa xây dựng được cơ chế, chính sách phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao trong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục thể thao; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao.

+Trong những năm qua để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND huyện ………… đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2012–2020, tầm nhìn đến năm 2030; các phong trào TDTT trên, các thiết chế TDTT ít nhất 01 cuộc/năm. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, nhắc nhở việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến công tác TDTT trên địa bàn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao được quan tâm triển khai, thực hiện. Các hoạt động sự nghiệp TDTT cấp huyện, cấp xã hằng năm đều được quan tâm, chú trọng phát triển; thành tích của giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, qua đó khẳng định sự quan tâm và tạo mọi điều kiện của Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã cho công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao; thu hút đông đảo VĐV, quần chúng nhân dân tham gia, ủng hộ.

Số người luyện tập TDTT thường xuyên, số gia đình thể thao tăng theo từng năm, các hoạt động TDTT thường xuyên được duy trì, các giải đấu các môn thể thao được tổ chức gắn vào lễ hội hàng năm, việc tổ chức các kỳ Đại hội TDTT các cấp được tổ chức quy mô đảm bảo theo sự chỉ đạo của cấp trên.

2. Hạn chế, tồn tại

 • Một số xã còn lúng túng trong quy hoạch quỹ đất dành cho thể dục, thể
 • Hầu hết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thể thao cấp huyện, cấp xã, cấp thôn đều chưa đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu tập luyện của nhân dân cũng như phục vụ cho các giải thi đấu thể thao cấp huyện, cấp xã. Kinh phí phân bổ của các cấp dành cho TDTT còn hạn hẹp.
 • Các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao quần chúng còn nặng tính phong trào, chưa tổ chức được các lớp huấn luyện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho các VĐV, do vậy chưa có nhiều VĐV tham gia các giải thi đấu thể thao thành tích cao cấp tỉnh. Công tác xã hội hoá TDTT còn hạn chế.
 • Chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn của huyện. Chưa xây dựng cơ chế, chính sách riêng dành riêng cho lĩnh vực thể dục thể thao.

3. Nguyên nhân

 • Nguyên nhân chủ quan:

+ Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương còn coi nhẹ công tác phát triển TDTT, một số cán bộ làm công tác TDTT chưa thực sự năng động, còn lúng túng trong công tác tham mưu.

+ Công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả nên còn một bộ phận cán bộ, người dân chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc phát triển sự nghiệp và luyện tập thể dục, thể thao.

 • Nguyên nhân khách quan:

+ Nguồn lực đầu tư cho thiết chế thể thao còn hạn chế, chủ yếu từ ngân sách nhà nước, huy động xã hội hóa còn hạn chế. Tại một số cơ sở, thôn bản tuy đã có quy hoạch song chưa thực hiện được việc xây dựng các địa điểm tập luyện thể thao do chưa có kinh phí giải phóng mặt bằng.

+ Đội ngũ trọng tài không thường xuyên làm nhiệm vụ nên trong quá trình thi đấu thực tế còn gặp nhiều lúng túng.

+ Mức chi cho các đối tượng tham gia các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao quần chúng còn thấp chưa khuyến khích được nhiều VĐV tham gia các giải đấu và bồi dưỡng năng khiếu thể thao.

4. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Một là: Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thể dục, thể thao. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục, thể thao.

Hai là: Đổi mới công tác quản lý TDTT, phát huy xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ để tổ chức các hoạt động TDTT.

Ba là: Áp dụng linh hoạt các cơ chế chính sách cũng như việc quy hoạch, xây dựng khu văn hoá – thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bốn là: Phân định cụ thể về thời gian, ưu tiên đầu tư xây dựng những khu vực trọng tâm, trọng điểm, xây dựng thiết chế văn hoá – thể thao gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phần thứ hai
PHưƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Sân vận động, Trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện, khu thể thao cấp xã, cấp thôn; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thể thao, trang thiết bị phục vụ cho công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn huyện;tiếp tục phát triển một số môn thể thao truyền thống, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham gia vào các hoạt động thể thao tại cộng đồng.

Đưa các chỉ tiêu phát triển TDTT vào Kế hoạch phát triển KT-XH của huyện năm 2020 và các năm tiếp

Tăng cường ban hành các văn bản QLNN về công tác TDTT đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ. Chú trọng phát triển TDTT trong các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ TDTT cơ sở; tổ chức hoạt động, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư để nâng cao chất lượng hoạt động TDTT.

Đổi mới cơ chế quản lý TDTT theo hướng hiện đại, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, đảm bảo tính hệ thống, sự tương thích trong các lĩnh vực và khả năng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong quản lý.

Xây dựng được chương trình, kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn của huyện

2. Nhiệm vụ, giải pháp

 • Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục, thể thao, đặc biệt là chiến lược phát triển thể dục, thể
 • Hướng dẫn, vận động quần chúng nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gắn kết các hoạt động thể dục thể thao với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và chương trình xây dựng nông thôn mới.
 • Chú trọng công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học ở các cấp, duy trì và phát triển phong trào rèn luyện thân thể trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên.
 • Đẩy mạnh công tác xã hội hoá TDTT trong toàn huyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với các loại hình câu lạc bộ thể thao.
 • Khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, hỗ trợ, đóng góp kinh phí để xây dựng và duy trì hoạt động sự nghiệp TDTT trên toàn huyện.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với UBND tỉnh: Hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao, sân vận động cấp huyện, cấp xã, sân thể thao cấp thôn, từng bước hoàn thiện các cơ sở vật chất cho

2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch:

 • Mở các lớp tập huấn, huấn luyện về các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn cho công chức làm công tác Văn hóa – Thông tin và cho cộng tác viên thể
 • Hằng năm xây dựng kế hoạch phát triển TDTT để các huyện, thành phố có căn cứ triển khai tại cơ sở.

Trên đây là báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm …….trên địa bàn huyện …………./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

– Sở VH,TT&DL tỉnh;

– Thường trực Huyện ủy (B/c);

– Chủ tịch, PCT UBND huyện;

– Phòng VH&TT huyện;

– Trung tâm VH,TT,TT huyện;

– Lưu: VT, THVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button