Tải MẫuThủ tục hành chính

Báo cáo thành tích cá nhân đại biểu hội đồng nhân dân

Báo cáo thành tích cá nhân đại biểu hội đồng nhân dân là mẫu được lập ra để gửi lên cấp trên tổng kết lại những thành tích đã đạt được của những ứng cử viên HĐND. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo thành tích cá nhân đại biểu hội đồng nhân dân số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

I- Sơ lược lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê quán (3):….

– Nơi thường trú:…

– Đơn vị công tác:….

– Chức vụ hiện nay:….

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:….

– Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):….

– Quá trình công tác :….

– Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:….

II. Thành tích đạt được:

1. Sơ lược thành tích của đơn vị :…

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:….

– Thành tích đạt được:…..

Người báo cáo thành tích

(ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

(ký, đóng dấu)

Xác nhận của cấp trình khen

(ký, đóng dấu)

2. Báo cáo thành tích cá nhân đại biểu hội đồng nhân dân số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: ….

– Đơn vị công tác: …

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích đạt được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Liệt kê)

Hình thức khen thưởng: (Liệt kê)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐNGHỊ

(Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Báo cáo thành tích cá nhân đại biểu hội đồng nhân dân là mẫu được lập ra để gửi lên cấp trên tổng kết lại những thành tích đã đạt được của những ứng cử viên HĐND. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo thành tích cá nhân đại biểu hội đồng nhân dân số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

I- Sơ lược lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê quán (3):….

– Nơi thường trú:…

– Đơn vị công tác:….

– Chức vụ hiện nay:….

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:….

– Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):….

– Quá trình công tác :….

– Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:….

II. Thành tích đạt được:

1. Sơ lược thành tích của đơn vị :…

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:….

– Thành tích đạt được:…..

Người báo cáo thành tích

(ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

(ký, đóng dấu)

Xác nhận của cấp trình khen

(ký, đóng dấu)

2. Báo cáo thành tích cá nhân đại biểu hội đồng nhân dân số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: ….

– Đơn vị công tác: …

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích đạt được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Liệt kê)

Hình thức khen thưởng: (Liệt kê)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐNGHỊ

(Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button