Dành cho giáo viênTài Liệu

Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19

Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19 là mẫu được ban hành theo Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Mời các bạn tham khảo.[*]

1. Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19 là gì?


Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19 là mẫu được lập ra sau quá trình tiêm chủng vacxin Covid19. Mẫu gồm các thông tin: Kết quả chung, sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin, công tác triển khai thực hiện….[*]

2. Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19


[*]

Phụ lục 6 [*]

MẪU BÁO CÁO KẾT THÚC [*]

ĐỢT TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN COVID-19 [*]

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Bộ Y tế) [*]

TỈNH: ___________[*]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________ [*]

Ngày …. tháng … . năm 20….. [*]

BÁO CÁO[*]

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 [*]

Đợt tiêm số . ……… (Theo Quyết định số ….. /QĐ-BYT ngày . ..tháng…năm 202….) [*]

I. KẾT QUẢ [*]

Kết quả chung:[*]

Nhóm đối tượng ưu tiên [*]

Các đợt trước đây [*]

Đợt này [*]

Ghi chú [*]

Số đối tượng [*]

Số đã tiêm [*]

Số đối tượng [*]

Số đã tiêm [*]

Tỷ lệ (%) [*]

[*]

Mũi 1 [*]

Mũi 2 [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Cộng [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Kết quả tiêm vắc xin COVID-19 theo đơn vị:[*]

TT [*]

Đơn vị [*]

Số đối tượng [*]

Số đã tiêm [*]

Tỷ lệ (%) [*]

Ghi chú [*]

Mũi 1 [*]

Mũi 2 [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Tổng [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

II. SỰ CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19[*]

1. Liệt kê những dấu hiệu thường gặp sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 [*]

Số trường hợp [*]

Số trường hợp phản ứng thông thường ( Nếu 1 người có nhiều triệu chứng thì chỉ tính 1 trường hợp ở dòng này. Đối với các dòng PƯST thông thường dưới đây thì tính cho từng dấu hiệu) [*]

………..[*]

Đau/sưng tại chỗ tiêm[*]

[*]

Nôn/buồn nôn[*]

[*]

Tiêu chảy/đau bụng[*]

[*]

Sốt <39°C[*]

[*]

Sốt ≥39°C[*]

[*]

Đau họng/chảy nước mũi[*]

[*]

Ớn lạnh[*]

[*]

Đau đầu[*]

[*]

Phát ban[*]

[*]

Các triệu chứng khác (ghi rõ)[*]

[*]

Số trường hợp tai biến nặng: [*]

[*]

2. Số trường hợp chống chỉ định: [*]

[*]

3. Số trường hợp tạm hoãn (ghi lý do tạm hoãn) [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

4. Số trường hợp không đồng ý tiêm chủng [*]

[*]

[*]

[*]

5. Số trường hợp vắng mặt tại thời điểm tiêm chủng [*]

[*]

[*]

[*]

6. Số trường hợp chuyển tiêm chủng tại CSYT tuyến trên [*]

[*]

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN[*]

1. Công tác chỉ đạo [*]

-[*]

-[*]

-[*]

2. Tổ chức thực hiện [*]

2 .1. Thời gian triển khai [*]

Thời gian chung triển khai trên địa bàn: Từ ngày … tháng … năm 2021 đến ngày … tháng … năm 2021[*]

Tổng số điểm tiêm chủng:………… ,… trong đó:[*]

o Số điểm tiêm chủng tại trạm:……………… ;[*]

o Số điểm tiêm chủng tại phòng khám đa khoa khu vực: ……… ;[*]

o Số điểm tiêm chủng tại Bệnh viện: ……………… ;[*]

o Số điểm tiêm chủng lưu động: ;[*]

– Số cơ sở tiêm chủng:[*]

o Bệnh viện tuyến TW/Khu vực/Tỉnh/Bộ ngành/ĐHY: ……………………. cơ sở;[*]

o Bệnh viện/Trung tâm Y tế huyện cơ sở;[*]

o Phòng khám đa khoa… cơ sở;[*]

o Trạm Y tế ……………. cơ sở;[*]

o Cơ sở tiêm chủng dịch vụ ……………. cơ sở;[*]

o Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ……………. cơ sở;[*]

o Điểm tiêm chủng lưu động ……………. cơ sở;[*]

o Khác (ghi rõ) ……………………………………….. …………… …… cơ sở;[*]

2.2. Hoạt động truyền thông [*]

Nội dung [*]

Số lượng [*]

Tổng số lượt tuyên truyền trên báo, đài địa phương[*]

[*]

Số buổi phát thanh trên loa truyền thanh xã/thị trấn[*]

[*]

Tổng số lớp tập huấn đã mở tại địa phương[*]

[*]

Tổng số người tham dự[*]

[*]

Các tài liệu do địa phương phát hành[*]

[*]

Các hình thức tuyên truyền khác[*]

[*]

Số người đã sử dụng ứng dụng Hồ sơ sức khỏe[*]

[*]

Số người đã khai báo sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin Covid-19[*]

[*]

2.3. Cung cấp vắc xin, vật tư[*]

Vật tư, vắc xin [*]

Có sẵn/Tồn [*]

Được cấp trong TCMR [*]

Tự mua [*]

Sử dụng* [*]

Hủy [*]

Tồn [*]

Vắc xin (liều) (theo loại)[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

– ………………….[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

– ………………….[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Hộp an toàn (chiếc)[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

BKT 0,5ml (cái)[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Vật tư khác:[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*] Số liều vắc xin đã tiêm cho đối tượng và số liều còn lại trong các lọ đã mở nhưng không sử dụng hết được tính vào số sử dụng.[*]

2 .4. Kinh phí [*]

Nguồn kinh phí [*]

Số kinh phí (đồng) [*]

1. Ngân sách Trung ương cấp [*]

[*]

2. Ngân sách địa phương cấp [*]

[*]

– Tỉnh:[*]

[*]

– Huyện:[*]

[*]

– Xã:[*]

[*]

Các nguồn khác (ghi cụ thể)[*]

[*]

Các hình thức hỗ trợ khác (ghi cụ thể)[*]

[*]

Tổng cộng [*]

[*]

2.5. Công tác giám sát và nhân lực triển khai[*]

a. Công tác giám sát [*]

– Tuyến tỉnh: số lượt giám sát: .. ……. lượt; số người giám sát: .. ……. người; số điểm giám sát: .. ………….. điểm[*]

– Tuyến huyện: số lượt giám sát: .. ……. lượt; số người giám sát: .. …….. người; số điểm giám sát: .. ………. điểm[*]

– Các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát:[*]

+[*]

+[*]

+[*]

– Các vấn đề đã được giải quyết:[*]

+[*]

+[*]

+[*]

b. Nhân lực trực tiếp tham gia[*]

Cán bộ y tế [*]

Lượt người [*]

Khối cơ quan quản lý[*]

[*]

Khối bệnh viện[*]

[*]

Khối trường Y[*]

[*]

Khối Y học Dự phòng[*]

[*]

Quân Y và Y tế các ngành khác[*]

[*]

Tổng số [*]

[*]

[*]

Người tình nguyện [*]

Lượt người [*]

Giáo dục[*]

[*]

Hội chữ Thập đỏ[*]

[*]

Hội phụ nữ[*]

[*]

Mặt trận Tổ quốc[*]

[*]

Đoàn Thanh niên[*]

[*]

Ban, Ngành, đoàn thể khác[*]

[*]

Tổng số [*]

[*]

[*]

IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN[*]

4.1. Thuận lợi [*]

-[*]

-[*]

-[*]

4 .2. Khó khăn [*]

[*]

[*]

[*]

V . NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ[*]

-[*]

-[*]

-[*]

Người tổng hợp
(ký ghi rõ họ tên) [*]

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ [*]

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)[*]

Trên đây là Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19.[*]

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.[*]

Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19 là mẫu được ban hành theo Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Mời các bạn tham khảo.[*]

1. Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19 là gì?


Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19 là mẫu được lập ra sau quá trình tiêm chủng vacxin Covid19. Mẫu gồm các thông tin: Kết quả chung, sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin, công tác triển khai thực hiện….[*]

2. Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19


[*]

Phụ lục 6 [*]

MẪU BÁO CÁO KẾT THÚC [*]

ĐỢT TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN COVID-19 [*]

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Bộ Y tế) [*]

TỈNH: ___________[*]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________ [*]

Ngày …. tháng … . năm 20….. [*]

BÁO CÁO[*]

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 [*]

Đợt tiêm số . ……… (Theo Quyết định số ….. /QĐ-BYT ngày . ..tháng…năm 202….) [*]

I. KẾT QUẢ [*]

Kết quả chung:[*]

Nhóm đối tượng ưu tiên [*]

Các đợt trước đây [*]

Đợt này [*]

Ghi chú [*]

Số đối tượng [*]

Số đã tiêm [*]

Số đối tượng [*]

Số đã tiêm [*]

Tỷ lệ (%) [*]

[*]

Mũi 1 [*]

Mũi 2 [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Cộng [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Kết quả tiêm vắc xin COVID-19 theo đơn vị:[*]

TT [*]

Đơn vị [*]

Số đối tượng [*]

Số đã tiêm [*]

Tỷ lệ (%) [*]

Ghi chú [*]

Mũi 1 [*]

Mũi 2 [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Tổng [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

II. SỰ CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19[*]

1. Liệt kê những dấu hiệu thường gặp sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 [*]

Số trường hợp [*]

Số trường hợp phản ứng thông thường ( Nếu 1 người có nhiều triệu chứng thì chỉ tính 1 trường hợp ở dòng này. Đối với các dòng PƯST thông thường dưới đây thì tính cho từng dấu hiệu) [*]

………..[*]

Đau/sưng tại chỗ tiêm[*]

[*]

Nôn/buồn nôn[*]

[*]

Tiêu chảy/đau bụng[*]

[*]

Sốt <39°C[*]

[*]

Sốt ≥39°C[*]

[*]

Đau họng/chảy nước mũi[*]

[*]

Ớn lạnh[*]

[*]

Đau đầu[*]

[*]

Phát ban[*]

[*]

Các triệu chứng khác (ghi rõ)[*]

[*]

Số trường hợp tai biến nặng: [*]

[*]

2. Số trường hợp chống chỉ định: [*]

[*]

3. Số trường hợp tạm hoãn (ghi lý do tạm hoãn) [*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

4. Số trường hợp không đồng ý tiêm chủng [*]

[*]

[*]

[*]

5. Số trường hợp vắng mặt tại thời điểm tiêm chủng [*]

[*]

[*]

[*]

6. Số trường hợp chuyển tiêm chủng tại CSYT tuyến trên [*]

[*]

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN[*]

1. Công tác chỉ đạo [*]

-[*]

-[*]

-[*]

2. Tổ chức thực hiện [*]

2 .1. Thời gian triển khai [*]

Thời gian chung triển khai trên địa bàn: Từ ngày … tháng … năm 2021 đến ngày … tháng … năm 2021[*]

Tổng số điểm tiêm chủng:………… ,… trong đó:[*]

o Số điểm tiêm chủng tại trạm:……………… ;[*]

o Số điểm tiêm chủng tại phòng khám đa khoa khu vực: ……… ;[*]

o Số điểm tiêm chủng tại Bệnh viện: ……………… ;[*]

o Số điểm tiêm chủng lưu động: ;[*]

– Số cơ sở tiêm chủng:[*]

o Bệnh viện tuyến TW/Khu vực/Tỉnh/Bộ ngành/ĐHY: ……………………. cơ sở;[*]

o Bệnh viện/Trung tâm Y tế huyện cơ sở;[*]

o Phòng khám đa khoa… cơ sở;[*]

o Trạm Y tế ……………. cơ sở;[*]

o Cơ sở tiêm chủng dịch vụ ……………. cơ sở;[*]

o Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ……………. cơ sở;[*]

o Điểm tiêm chủng lưu động ……………. cơ sở;[*]

o Khác (ghi rõ) ……………………………………….. …………… …… cơ sở;[*]

2.2. Hoạt động truyền thông [*]

Nội dung [*]

Số lượng [*]

Tổng số lượt tuyên truyền trên báo, đài địa phương[*]

[*]

Số buổi phát thanh trên loa truyền thanh xã/thị trấn[*]

[*]

Tổng số lớp tập huấn đã mở tại địa phương[*]

[*]

Tổng số người tham dự[*]

[*]

Các tài liệu do địa phương phát hành[*]

[*]

Các hình thức tuyên truyền khác[*]

[*]

Số người đã sử dụng ứng dụng Hồ sơ sức khỏe[*]

[*]

Số người đã khai báo sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin Covid-19[*]

[*]

2.3. Cung cấp vắc xin, vật tư[*]

Vật tư, vắc xin [*]

Có sẵn/Tồn [*]

Được cấp trong TCMR [*]

Tự mua [*]

Sử dụng* [*]

Hủy [*]

Tồn [*]

Vắc xin (liều) (theo loại)[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

– ………………….[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

– ………………….[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Hộp an toàn (chiếc)[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

BKT 0,5ml (cái)[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Vật tư khác:[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*] Số liều vắc xin đã tiêm cho đối tượng và số liều còn lại trong các lọ đã mở nhưng không sử dụng hết được tính vào số sử dụng.[*]

2 .4. Kinh phí [*]

Nguồn kinh phí [*]

Số kinh phí (đồng) [*]

1. Ngân sách Trung ương cấp [*]

[*]

2. Ngân sách địa phương cấp [*]

[*]

– Tỉnh:[*]

[*]

– Huyện:[*]

[*]

– Xã:[*]

[*]

Các nguồn khác (ghi cụ thể)[*]

[*]

Các hình thức hỗ trợ khác (ghi cụ thể)[*]

[*]

Tổng cộng [*]

[*]

2.5. Công tác giám sát và nhân lực triển khai[*]

a. Công tác giám sát [*]

– Tuyến tỉnh: số lượt giám sát: .. ……. lượt; số người giám sát: .. ……. người; số điểm giám sát: .. ………….. điểm[*]

– Tuyến huyện: số lượt giám sát: .. ……. lượt; số người giám sát: .. …….. người; số điểm giám sát: .. ………. điểm[*]

– Các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát:[*]

+[*]

+[*]

+[*]

– Các vấn đề đã được giải quyết:[*]

+[*]

+[*]

+[*]

b. Nhân lực trực tiếp tham gia[*]

Cán bộ y tế [*]

Lượt người [*]

Khối cơ quan quản lý[*]

[*]

Khối bệnh viện[*]

[*]

Khối trường Y[*]

[*]

Khối Y học Dự phòng[*]

[*]

Quân Y và Y tế các ngành khác[*]

[*]

Tổng số [*]

[*]

[*]

Người tình nguyện [*]

Lượt người [*]

Giáo dục[*]

[*]

Hội chữ Thập đỏ[*]

[*]

Hội phụ nữ[*]

[*]

Mặt trận Tổ quốc[*]

[*]

Đoàn Thanh niên[*]

[*]

Ban, Ngành, đoàn thể khác[*]

[*]

Tổng số [*]

[*]

[*]

IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN[*]

4.1. Thuận lợi [*]

-[*]

-[*]

-[*]

4 .2. Khó khăn [*]

[*]

[*]

[*]

V . NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ[*]

-[*]

-[*]

-[*]

Người tổng hợp
(ký ghi rõ họ tên) [*]

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ [*]

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)[*]

Trên đây là Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19.[*]

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.[*]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button